Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україні

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Факультет перепідготовки кадрів

Кафедра економіки і маркетингу

Допущений до захисту____________________________________ 2014р.

Завідувач кафедри__________________ ___________________________

(підпис, дата)(прізвище, ім`я та по батькові)

Дипломна робота

Тема:«Інвестиційне проектування  відкриття ремонтного цеху гірничо шахтного устаткування»

Виконавець __________ студент Перевозчиков Григорій Едуардович

(підпис, дата) (прізвище, ім’я, по батькові )

Група ЦЕПЕК-12п

Керівник роботи __________ професор, д.е.н. Кучер В'ячеслав Анатолійович

(підпис, дата) (прізвище, ім’я, по батькові )

Консультанти__________ __________________________________________

(підпис, дата) (прізвище, ім’я, по батькові )

__________ __________________________________________

(підпис, дата) (прізвище, ім’я, по батькові )

__________ __________________________________________

(підпис, дата) (прізвище, ім’я, по батькові )

Нормоконтролер:__________ ______________________________________

(підпис, дата) (прізвище, ім’я, по батькові )

Донецьк – 2014

Міністерство освіти і науки україні

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Факультет перепідготовки кадрів

Спеціальність «Економіка підприємства. Спеціалізація – Економіка паливно-енергетичного комплексу» (7.03050401)___________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. Кафедри Кратт О.А.______

( прізвище, ім’я, по батькові )

«___» ______________ 20___р.

ЗАВДАННЯ

до дипломної роботи студента

____________________Перевозчиков Григорій Едуардович________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

1.Тема роботи: Інвестиційне проектування  відкриття ремонтного цеху гірничо шахтного устаткування

Затверджена наказом по університету від «___» __________ 20___р. №____

2. Термін здачі студентом завершеної роботи___________________________

3. Вихідні данні до роботи: науково-теоретичні матеріали з питання оцінки економічної ефективності інвестицій; фінансово – статистична звітність підприємства, нормативно-технічна документація, законодавчі акти

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):

1) Роль інвестиційної діяльності у розвитку підприємства.

2) Фінансово-економічна характеристика підприємства.

3) Обґрунтування інвестиційного проекту відкриття цеху з ремонту гірничошахтного обладнання.

5. Перелік графічного матеріалу (малюнків – 2; таблиць - 28)

демонстраційний матеріал – аркушів формату А4

6. Консультанти з роботи, із вказівкою розділа, що їм належать

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

1

Кучер В.А.

2

Кучер В.А.

3

Кучер В.А.

7. Дата видачі завдання______________________________________________

Керівник професор д.е.н. Кучер В.А.___________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання Перевозчиков Г.Е._____

(підпис)