Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
532.59 Кб
Скачать
    1. Економічні тенденції розвитку підприємства.

В процесі аналізу активів підприємства прослідкуємо зміни у їх структурі. В структурі активів на початок 2010 року необоротні та оборотні активи значно відрізняються один від одного (початок 2011 року, початок 2012 року, початок 2013 року) більшу долю мають необоротні активи (70,97%, 82,5% та 78,16% відповідно). Питома вага необоротних активів у цей період складає більше 70%, це говорить про «важку» структуру активів (значні накладні витрати і висока чутливість до зміни виручки).  

Питома вага необоротних активів підприємства росте, за 2010 рік цей показник виріс на 16,24. Така динаміка характеризує обрану підприємством стратегію як інноваційну, так як воно вкладає кошти в патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність. 

Більш детальний аналіз необоротних активів підприємства показує, що впродовж всього періоду аналізу найбільшу долю в структурі необоротних активів займають основні засоби підприємства та незавершене будівництво при цьому, доля незавершеного будівництва з 2012 року знижається, та вже на початку 2013 року різко падає до 0, а доля основних засобів росте на початку 2012 року, та подалі не значо, але знижується. Питома вага основних засобів в активі підприємства - дуже важливий показник. Чим вище значення цього показника, тим краще підприємство забеспечено необхідним для виробнидства та реалізації товаров і послуг обладнанням, будівлями, спорудами та іншими активами, які використовуються впродовж тривалого періоду. Тому будь-яке зростання данного показника говорить або про разширеняя, або про модернізацію фінансово-господарськой діяльності. 

Питома вага оборотних активів в структурі активів підприємства знижаеться, але в 2012 році (с початку 2012р. до початку 2013р.) сумма оборотних активів в балансі підприємства зросла з 16755 тис.грн. до 21265 тис.грн.

Питома вага виробничих запасів в структурі оборотних активів підприємства не впродовж періоду постійно зростає, спочатку росте до 14.21% потім до 41.07%. Стан виробничих запасів надає великий впливовий стан на фінанси підприємства. З метою нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Накопичення великих запасів свідчить про спад активності підприємства, уповільнення оборотності оборотного капіталу. У той же час недолік запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, оскільки скорочується виробництво продукцією, зменшується сума прибутку. 

На початок 2011 року в структурі пасива підприємства довгострокові зобов'язання мають невелику долю, і складають 5,27%. У 2012 році вони зростають до 13,74%. У 2013 зменьшуються до 5,41%

Поточні зобов'язання складають 34,68% напочатку 2011 року, потім зменшуються до позначки 21,68% у 2012. Надалі знов зростають, і складають вже 23,71 % у 2013 році. Це добре, тому що якщо кошти підприємства в основному створені за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким. З капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним їх поверненням і на залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів. 

Власний капітал має найбільшу питому вагу в структурі підприємства, та з кожним роком росте, у 2011 році він складав 49,63% пасиву, а на початок 2013 власний капітал має 63,82% питомої ваги пасиву підприємства. Необхідність у власному капіталі обумовлена ​​вимогами самофінансування підприємства. Статутний капітал - основа самостійності і незалежності підприємства.

Аналіз структури власного капітала показує, що статутний капітал підприємства постійно залишається незмінним і дорівнює 10297 протягом всього періоду.

Нерозподілений прибуток в 2011 році становлює 26 грн. У 2012 році має від’ємне значення -2335, це означає що на підприємстві був непокритий збиток. Але вже на початок 2013 року підприємство має 21911 тис. грн.. нерозподіленого прибутку. Нерозподілений прибуток - капітал, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати частини прибутку у вигляді дивідендів засновникам (акціонерам). За рахунок нерозподіленого прибутку створюється резервний капітал.

В цілому, власний капітал підприємства має тенденцію росту. Цей ріст обумовлено збільшенням в 2012 році іншого додаткового капіталу, також збільшенням нерозподіленого прибутку у 2013 році.

На початок 2011 року коефіцієнт автономії зовсім незначно, але менше норми, це означає, що капіталла підприємства в незначній мірі залежав від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнт фінансування на початок 2011 року дорівнює нормам. Коефіцієнт потоної заборгованості на початок 2011 року перевищує норму, тобто діяльність підприємства в незначній мірі фінансується за рахунок позичених коштів.

Впродовж всього періоду аналіза коефіцієнт поточної заборгованості постійно перевищує норму, тобто на підприємстві є поточна заборгованість.

Коефіцієнт автономії з початку 2011 року до початку 2012 року збільшився на 15,68 %, що означає, збільшення власних коштів підприємства на 15,68 %, за 2013 рік коефіцієнт автономії збільшився на 11,16%. Це означає що величина власного капіталу підприємства росте, але темп росту знизився;

Зменшуюча динаміка коефіцієнта фінансування означає зменшення долі позикових засобів у структурі джерел майна підприємства;

Зменшуюча динаміка коефіцієнта заборгованісті означає зменшення фінансування підприємства за рахунок позичених коштів; зменшуюча динаміка коефіцієнта поточної заборгованісті означає, що короткостроковий позиковий капітал зменшувався в загальній сумі капіталу, а на початок 2013 року він збільшився на 9,36%; зменшуюча динаміка коефіцієнта довгострокової фінансової незалежності на початок 2013 року роках означає зниження об'єму використовуваних активів сформованих за рахунок довгострокових джерел підприємства; негативна величина маневреності власного капитала означає, що поточні активи менші за поточними зобов'язаннями.

Коефіцієнт оборотності всього капіталу у період з 2011 по 2012 рр. зменьшується на 20.2 %, а у 2013 році зростає на 4.93 %. період оборотности всього капіталу зростає у 2012 на 25.32%, а у 2013 році на падає на 4,76 %,

Коефіцієнт оборотності власного капітала постійно зменшується: в період з 2011 по 2012 роки на 27,28%, а в період з 2012 по 2013 роки на 1,94%.

Коефіцієнт оборотності позикового капітала в 2012 році зменшився на 12,48%, це негативно впливає на своєчасне вивільнення коштів, але у 2013 році він вірис на 17,77%.

Період оборотності власного капітала з кожним роком росте. Період оборотності позикового капітала у 2012 році виріс на 14,38%, що говорить о негативній динаміці оборотності капітала підприємства, а у 2013 році впав на 14,97%.