Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

План практичного заняття

 1. Предмет історії економічних вчень.

 2. Загальні методи наукового пізнання та специфічні методи історії економічних вчень.

 3. Періодизація курсу. Завдання курсу.

 4. Значення і роль історії економічних вчень для розуміння й розвитку сучасної економічної теорії

Література до теми 1

 1. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М. 1985. С. 5-18, 26-33.

 2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория. Учебное пособие.- Новосибирск. 1996. С. 16-32.

 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: ЛТД “ Дело”. І994.С. І-3.

 4. Історія економічних учень: Підручник / За ред. Корнійчук Л. Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ. 1999. С. 3-13

 5. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М: 1998. С.7-10

 6. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. - М.: 1996. С. 17-36

 7. Мешко І.М. Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - К.: Вища школа. 1994. С.3-7.

 8. Негиши Т. История экономической теории. Учебник. Пер. с англ. /Под ред. Любимова Л.Л., Автомонова В.С. - М.: 1995. С.3-7

 9. Шишкин А. Ф. Экономическая теория. Учебник. Т.1 -М.: 1996

 10. Ядгаров Я.С. История зкономических учений. Учебник.- М. І997. С. 9-15.

Контрольні питання до теми 1

 1. Що є предметом курсу історії економічних вчень? У чому полягає специфіка курсу?

 2. Охарактеризуйте основні методи дослідження економічних процесів і явищ.

 3. Розкрийте зміст діалектичного методу дослідження економічних

процесів і явищ.

 1. У чому має прояв значення й обмеженість формально-логічних методів дослідження?

 2. Як співвідносяться історичний та логічний методи дослідження?

 3. Які функції виконує історія економічних вчень як наука?

 4. Чи є можливим існування практичної функції у теоретичної науки?

 5. Яке значення має курс “Історія економічних вчень” у формуванні нового економічного мислення?

 6. У чому полягають основні причини недостатньої ефективності теоретичних розробок радянської економічної науки?

 7. Охарактеризуйте основні шляхи вдосконалення вітчизняної економічної науки.

Тести до теми 1

1. Предметом курсу “ Історія економічних вчень” є:

а) історія розвитку суспільно-економічних формацій;

б) практика функціонування економіки в різних країнах;

в) виникнення, розвиток і зміст економічних теорій, їх використання в практиці господарювання;

г) економічна політика держав із різним суспільним ладом.

2. Якщо економічні узагальнення грунтуються на фактах, то такий метод аналізу є:

а) описовим;

б) гіпотетичним;

в) дедуктивним;

г) індуктивним.

3. Наукове припущення, яке висувається для пояснення якогось явища, що потребує перевірки на практиці й теоретичного обгрунтування для того, щоб стати достовірною теорією - це:

а) кореляція;

б) гіпотеза;

в) дедукція;

г) закон.

4. Процес фокусування тільки на найбільш важливих чинниках для пояснення феномену або явища має назву:

а) абстракція;

б) контрольований експеримент;

в) раціональний вибір;

г) маржинальний аналіз.

5. Яке із тверджень не є істинним стосовно економічної моделі?

а) Модель виходить із декількох реалістичних припущень.

б) Модель будується на основі абстракції.

в) На основі моделі можливо дати уявлення майбутнього.

г) Модель корисна тільки тоді, коли її змінні параметри піддаються прямому вимірюванню

6. Часом у суспільстві зростає настороженість до економістів, їм приписуються усі складнощі та провали в економіці. Це пояснюється тим, що:

а) їх теорії та аналіз надмірно ускладнені;

б) вони керуються, в першу чергу, своїми професійними інтересами;

в) вони не звертають уваги на політичні витрати своїх рекомендацій, що руйнує досягнутий раніше консенсус різних політичних сил;

г) усі попередні відповіді вірні.

7. Які з наступних тверджень є вірними?

а) Якщо практика свідчить про невірність висновку, що випливає з економічного аналізу, то обгрунтованість теоретичного підходу, який використований в ньому, також піддається сумніву.

б) Для того, щоб теорія мала практичне застосування, вона повинна мати підтвердження в кожному конкретному випадку.

в) Якщо економісти однаково трактують принципи економіки, то вони обов’язково одностайні також й у своїх політичних оцінках.

8. Яка з нижче перерахованих задач є основною для економічної системи?

а) Визначити технічні умови виробництва,

б) Ліквідувати інфляцію і безробіття.

в) Встановити справедливий суспільний лад.

г) Скоординувати дії окремих економічних суб*єктів.

Після вивчення теми студент повинен знати:

 • Предмет історії економічних вчень

 • Методи формальної логіки.

 • Методи діалектичної логіки.

 • Історичний (хронологічний) і логічний підходи щодо аналізу економічних теорій.

 • Мотиваційний (классовий) підхід.

 • Терріторіальний (у певних країнах) підхід

 • Завдання курсу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:

 • Визначити загальні методи наукового пізнання та специфічні методи історії економічних вчень.

 • Провести періодизацію історії економічних вчень

 • Визначити роль історії економічних вчень для розуміння й розвитку сучасної економічної теорії