Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

Тема 11. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм.

Еволюція неокласичної теорії на початку XX ст. Перегляд неокласичної концепції. Теорії монополії та конкуренції. Дж.Робінсон, Й.Шумпетер.

Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання.

Вчення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Багатофакторні моделі економічної динаміки Р.Солоу, Дж.Мід. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. “Лондонська”, “фрайбурзька”, “паризька”, “чиказька”школи. Лондонська школа неолібералізму. Ф.Хайек.

Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорія порядків. В.Ойкен і його концепція “їдеальних типів господарських систем”. В.Рьопке, А. Мюллер-Армак. Л.Ерхард.

Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена.

Неокласичне відродження. “Економіка пропозиції”. А.Лаффер, К.Мандель. Теорія “раціональних очікувань” Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер.

Неокласичний синтез. П.Самуельсон.

Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн.

План практичного заняття

  1. Еволюція неокласичної теорії на початку XX ст.

  2. Перегляд неокласичної концепції. Монополії та конкуренція.

  3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання.

  4. Неолібералізм: фрайбурзька, чиказька, лондонська, паризька школи.

  5. Неокласичне відродження. Теорія “раціональних очікувань” і теорія “економіки пропозиції”.

  6. Неокласичний синтез. П.Самуельсон.

  7. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країнах

Література до теми 11

 1. Агапова И.И. История экономической мысли. - М.: ЭКМОС. 1998. С. 176-197

 2. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. -М.: Юрист. 1998. С.189-200, 225-264.

 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд.-М.: Дело ЛТД.1994. С. 629-641.

 4. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашквой.- М.: МНФРА-М. 2004. С. 554-561, 567-570,587-597, 603-618.

 5. Історія економічних вчень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я.. Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.: КНЕУ.1999. С. 371-454

 6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.:1998. С.128-136, 179-182, 208-221

 7. Ойкен В. Основы национальной экономии.- М.: Экономика. 1996.

 8. Титова Н.Е. История зкономических учений. Курс лекций. - М.: ВЛАДОС. 1997. С.105-126

 9. Усоскин В.М. “Денежный мир” Милтона Фридмена.- М.: Мысль. 1989.

 10. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М. 1992.

 11. Худокормов А.Г. История экономических учений.: (современный этап) - М.: ИНФРА-М. 1998. С. 59-89,111-177.

 12. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник для вузов. 2-е изд.- М.: ИНФРА-М. 1998. С. 189-207.

Контрольні запитання

 1. Що за причини привели до відродження неокласичних ідей?

 2. Покажіть хронологію розвитку неокласичних ідей в економічній теорії.

 3. Дайте загальну характеристику неокласичного напрямку сучасної економічної теорії.

 4. В чому полягає зміст поняття “неокласичне відродження”?

 5. Якими є характерні риси неолібералізму?

 6. Розкрийте основні положення теорії соціального ринкового господарства.

 7. На яких принципах будується економічна концепція монетаристів?

 8. Покажіть відмінність традиційної кількісної теорії грошей від теорії монетаризму Фрідмена?

 9. Розкрийте зміст теорії «запізнювання» Фрідмена. Яке значення має ця теорія для аналізу промислового циклу?

 10. Що уявляє собою «грошове правило» М. Фрідмена?

 11. Розкрийте позицію монетаристів щодо залежності між інфляцією й безробіттям.

 12. Назвіть основні відмінні риси двох найважливіших напрямків в економічній теорії неокласичного напрямку.

 13. У чому полягає сутність вчення Ф. Хайека про спонтанний ринковий порядок?

 14. У чому полягає «ефект Лаффера»?

 15. У чому зміст сучасної теорії “соціального ринкового господарства”?

 16. Розрийте основні принципи неокласичного синтезу П.Самуельсона.