Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практ.зан.ИЭУРудч..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
830.98 Кб
Скачать

Загальні положення.

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Історія економічних вчень» розраховані на надбання теоретичних знань і набуття практичних навичок з питань функціонування ринкових відносин в умовах стрімкого і багатомірного розвитку економіки. Оволодіння знаннями з дисципліни «Історія економічних вчень» закладає основи системного наукового мислення, глибокого розуміння сутності процесів, що відбуваються в Україні , їх пов’язаності з процесами і проблемами світового економічного розвитку. При цьому у центрі уваги навчального процесу перебуває розвиток не стільки репродуктивних, скільки продуктивних здібностей студентів.

Метою методичних рекомендацій до виконання практичних робіт є допомога студентам при вивченні дисципліни «Історія економічних вчень» шляхом надання загальної уяви про структуру курсу та зміст конкретних тем, визначення основних теоретичних питань для обговорення на практичних заняттях, запропонування контрольних питань та тестових завдань, що сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу курсу.

Під час практичних занять студенти детально аналізують розуміння проблем, які ставила і ставить економічна наука, враховуючи різноманітні чинники економічного розвитку, закріплюють теоретичні положення, набувають вмінь та навичок індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань. У процесі практичних занять відбувається перевірка засвоєння здобутих знань шляхом застосування попередньо підготовленого методичного матеріалу у вигляді контрольних питань та тестів для виявлення ступеня опанування студентами необхідних теоретичних і практичних положень. Разом з тим, застосовуються такі форми аудиторної роботи як опитування, аналіз типових помилок, дискусії. Підготовка до таких занять потребує грунтовної теоретичної і практичної самостійної роботи.

На практичних заняттях студенти повинні вміти:

  • застосовувати здобуті знання для аналізу основних етапів і напрямів розвитку економічних вчень;

  • аналізувати та інтерпретувати причини змін в еволюції світової економічної науки;

  • встановлювати взаємозв’язки між концепціями головних шкіл і напрямів економічної думки;

  • аналізувати науковий внесок окремих вчень в економічну теорію;

  • систематизувати здобуті економічні знання.

Завдання методичних матеріалів - засвоєння студентами основних етапів і напрямів розвитку економічних учень, системазування й аналіз економічних знань, формування уявлень про закономірності і тенденції розвитку економічної думки

Для успішного вивчення курсу студенти повинні на підставі основної літератури засвоїти нормативну програму відповідної теми, доповнити знання додатковою літературою. Після цього студенти маютдати відповіді на контрольні питання теми і наведені тестові завдання.

Тема 1. Предмет і завдання курсу

Предмет історії економічних вчень - дослідження виникнення і розвитку економічних ідей, течій, напрямків і формування економічної науки як системи знань.

Історія політичної економії - основний розділ історії економічних вчень.

Загальні методи наукового пізнання та специфічні методи історії економічних вчень. Методи формальної логіки. Методи діалектичної логіки. Історичний (хронологічний) і логічний підходи щодо аналізу економічних теорій. Мотиваційний (классовий) підхід. Терріторіальний (у певних країнах) підхід.

Періодизація курсу. Завдання курсу. Значення і роль історії економічних вчень для розуміння й розвитку сучасної економічної теорії