Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основы Охраны Труда.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ГІРНИЦТВА ТА ГЕОЛОГІЇ

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА АЕРОЛОГІЇ

Основи охорони праці

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів за напрямом підготовки

6.050503. Машинобудування

6.050502. Інженерна механіка

Галузь знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Охорона праці та аерологія»

протокол № 11 від 13.05.10

Затверджено

на засіданні

навчально-видавничої ради ДонНТУ

протокол № ___ від «___» _________2010

м. Донецьк – 2010

Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.050503. Машинобудування, 6.050502. Інженерна механіка денної і заочної форм навчання.

Укладачі: Н.С. Біла, Г.М. Бутузов – Донецьк, ДонНТУ, 2010 р. – 134 с.

Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ.

Курс лекцій призначений для студентів за напрямом підготовки машинобудування, інженерна механіка денної і заочної форм навчання. В курсі лекцій розкривається система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Викладена законодавча і нормативна база в області охорони праці, основні поняття і визначення, шкідливі і небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу. Курс лекцій містить основні відомості з питань пожежної безпеки.

Представлений курс лекцій допоможе підвищити якість підготовки студентів в області охорони праці. Враховуючи лекційне навантаження для студентів заочної форми навчання, викладений матеріал сприятиме доброму засвоєнню.

Укладачі: Н.С. Біла

Г.М. Бутузов

Відповідальний

за випуск Ю.Ф.Булгаков, проф., д.т.н.

ЗМІСТ

Введення...…………………………………..…………………......….…………..3

Розділ 1 Правові і організаційні питання охорони праці...………...................11

  1. Законодавча і нормативна база України про охорону праці…………11

   1. Основні законодавчі акти України з охорони праці...................11

   1. Охорона праці жінок...……………………...................................17

   2. Охорона праці неповнолітніх...………….....................................18

   3. Фінансування охорони праці...……………..................................19

   4. Державні нормативні акти про охорону праці........…..………..20

   1. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці…..........................................................................................................21

   2. Державний нагляд і суспільний контроль за охороною праці..............................................................................................................22

   3. Суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці...…………………………………………………................23

   4. Організаційні питання охорони праці. Органи державного управління охороною праці.……….................................………………..26

   5. Служба охорони праці підприємства......…………...................31

   6. Комісія із питань охорони праці підприємства....…................34

   7. Навчання з питань охорони праці...……………...…................36

   1. Навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи...……………………………..……………........................37

   2. Інструктажі з питань охорони праці...……………...................39

   3. Стажування (дублювання) і допуск працівників до роботи...……………………………………………………………………42

   4. Виробничий травматизм і професійні захворювання..............43

   5. Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності.....….......................................................…...............54

   6. Державне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання...…………………………………........................................58

Розділ 2 Основи фізіології, гігієни праці і виробничої санітарії……………..71

  1. Загальні положення...………………………..…………….....................71

   1. Законодавство . в області гігієни праці.......….............................71

   2. Фізіологічні особливості різних видів діяльності.......................71

   1. Гігієнічна класифікація праці.………......………….....................74

  1. Мікроклімат виробничих приміщень...……..........................................75

   1. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини..………...75

   2. Нормалізація параметрів мікроклімату...……………...………..77

  2. Забруднення повітря виробничих приміщень...…................................79

   1. Вплив шкідливих речовин на організм людини...…...................79

   2. Нормування шкідливих речовин..…………………………...…..81

   3. Основні заходи щодо нормалізації повітряного середовища...................................................................................................84

  3. Вентиляція виробничих приміщень...……….........................................86

   1. Призначення і класифікація систем вентиляції...……...............86

   2. Природна вентиляція...……………….…………….....................86

   3. Штучна вентиляція...………………………..................................86

  4. Організація виробничого освітлення...……………………...................88

   1. Загальні вимоги й рекомендації з організації виробничого освітлення...……................................................…………….....................88

  5. Виробничий шум і методи боротьби з ним...……….…........................90

   1. Загальні методи боротьби з виробничим шумом...….................93

Розділ 3 Основи техніки безпеки...……………………......................................97

3.1.1 Безпека технологічних процесів…………………………………....97

3.1.2 Забезпечення електробезпеки промислових підприємств……….102

3.1.3 Дія електричного струму на організм людини…………………...104

3.1.4 Допустимі значення струмів і напруг…………………….……….107

3.1.5 Класифікація електроустановок і приміщень

по електробезпеці……………………………………………………………....108

3.1.6 Основні причини електротравматизму на виробництві……...….109

3.1.7 Умови ураження людини струмом при доторканні до струмопровідних частин електромереж………………………………………110

3.1.8 Технічні заходи щодо захисту людей від ураження електричним струмом…………………………………………………………………………111

3.2 Система електрозахисних заходів………………………………..….112

3.2.1 Надання допомоги при ураженні електричним струмом………...114

3.2.2 Захист від статистичної електрики…………………………….…..118

3.3 Безпека пристрою й експлуатації підйомно-транспортного устаткування……………………………………………………………..……..120

3.4 Безпека використання посудин і апаратів, що працюють під тиском (балони, парові й водогрійні казани, компресорні установки, цистерни й ін.)……………………………………………………………..…...124

Розділ 4 Пожежна безпека...……………………………...................................127

4.1 Основні поняття та визначення пожежної безпеки, причини пожеж………………………………………………………..…………………..127

4.2 Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку"……..129

Список рекомендованої літератури...……………………………....................132