Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Термінологія документознавства

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
540.51 Кб
Скачать

Антоненко Ірина Євгенівна – кандидат історичних наук, на8 чальник відділу ведення і зберігання архівних документів Націо8 нального банку України.

Бабенко Жанна Валентинівна – викладач кафедри докумен8 тальних комунікацій Рівненського державного гуманітарного універ8 ситету.

Бездрабко Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант Київського національного університету імені Та8 раса Шевченка.

Беспянська Галина Василівна – доцент кафедри документо8 знавства та інформаційної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Грінберг Лариса Феліксівна – кандидат історичних наук, до8 цент кафедри державного управління Київського національного уні8 верситету культури і мистецтв

Зозуля Світлана Миколаївна – аспірант кафедри документаль8 них комунікацій Державної академії керівних кадрів культури і мис8 тецтв.

Кондакова Наталія Володимирівна – науковий співробітник відділу документознавства Білоруського науково8дослідного інсти8 туту документознавства й архівної справи.

Костенко Марина Степанівна – викладач кафедри докумен8 тальних комунікацій Рівненського державного гуманітарного універ8 ситету.

Нестерович Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Білоруського науково8дослідного інституту документознавства та архівної справи.

Остапчук Юлія Анатоліївна – аспірант кафедри бібліотеко8 знавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Плешкевич Євгеній Олександрович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних і соціально8економічних дисциплін філіалу Російського державного гуманітарного універси8 тету в м. Саратові.

Промська Олександра Леонідівна – аспірант кафедри бібліоте8 кознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Сілков Сергій Васильович – член Гільдії керуючих докумен8 тацією Російської Федерації, Спілки юристів Білорусі.

Сілкова Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документальних комунікацій Рівненського державного гу8 манітарного університету.

181

Для нотаток

Сукач Андрій Миколайович – науковий співробітник відділу до8 кументознавства Білоруського науково8дослідного інституту доку8 ментознавства та архівної справи.

Трачук Людмила Федорівна – аспірант кафедри бібліотеко8 знавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Шатрова Марина Борисівна – аспірант кафедри бібліотеко8 знавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Швецова Водка Галина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Рівненського державного гуманітарного університету.

Для нотаток

Наукове видання

ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА СУМІЖНИХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ

Збірка наукових праць

Випуск 3

Технічний редактор Л.М. Краснопольська Комп’ютерна верстка Т.Ю. Циганчук

Адреса редакційної колегії: вул. Чигоріна, 14, к. 42, 01601, Київ

+38 (044) 528893881

Підписано до друку 23.04.2009 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Наклад 500 прим.

Зам. № 5181

Видавець ТОВ «Четверта хвиля» Свідоцтво ДК № 340 від 20.02.2001 р. Видрукувано ТОВ «Четверта хвиля»

01042, Київ, бульв. Дружби Народів, 19, оф. 509, тел. 221813882

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.