Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_ПРІМЄРОВА.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
903.68 Кб
Скачать

Національний університет

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Факультет економічних наук

Кафедра фінансів

О.К. Прімєрова

ФІНАНСИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Київ 2012

Прімєрова О.К. Фінанси: Навчально-методичний посібник. — Київ: НаУКМА, 2012. — 76 с.

Укладач: Прімєрова О.К., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.

Рецензенти:

Лук’яненко І.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Рожко О.Д., к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

протокол №4 від 10 грудня 2012 р.

Рекомендовано до друку вченою радою факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

протокол №5 від 24 грудня 2012 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

3

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 3

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 7

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 7

5.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 9

6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 10

7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 11

7.1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 12

ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ 12

7.2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 59

8. ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 60

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 60

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 62

10. ДОДАТКИ 64

11. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 70

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В сучасних умовах розвитку економіки підвищується роль фінансів як ефективного інструменту регулювання всіх сфер суспільного життя. Необхідність вирішення складних соціальних-економічних проблем потребує ґрунтовного вивчення теоретичних основ фінансових відносин з метою послідовного впровадження ефективної фінансової політики на макро- та макрорівнях.

«Фінанси» в системі економічних знань є основою вивчення та розуміння процесів розподілу фінансових ресурсів у суспільстві. Знання теоретичних засад та закономірностей розвитку фінансових відносин дасть змогу швидко опанувати зміни, що відбуваються у реальному економічному середовищі.

Курс «Фінанси» — одна із основних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки. Предмет курсу — фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними і фізичними особами.

Метою курсу є вивчення всієї сукупності фінансових відносин, що відображають процеси розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту на всіх рівнях. Завдання курсу — визначення ролі фінансів в економічній системі; вивчення закономірностей функціонування фінансової системи країни, особливостей фінансових відносин держави, підприємств та населення; обґрунтування шляхів практичного використання отриманих знань про механізм розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів у суспільстві. Програма курсу передбачає послідовне вивчення закономірностей та особливостей функціонування всіх сфер та ланок фінансової системи країни. Відповідно, темами, що вивчаються протягом курсу, є теоретичні основи функціонування фінансів, фінансова система та фінансова політика держави, державні фінанси, державний кредит та державний борг, місцеві фінанси, фінанси підприємницьких структур, податки та податкова система, фінансовий ринок, міжнародні фінанси. Опанування зазначених тем дасть змогу майбутнім спеціалістам об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть та тенденції розвитку фінансових відносин, вирішувати актуальні практичні питання.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює той фундамент, на якому базується подальше вивчення дисциплін, спрямованих на ґрунтовне опанування питань функціонування фінансів та фінансової системи країни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.