Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_ПРІМЄРОВА.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
903.68 Кб
Скачать

Класифікація грошових потоків за видами звичайної діяльності підприємства

Операційна діяльність

Інвестиційна діяльність

Фінансова діяльність

Надходження коштів

1. Від реалізації продукції

2. Від продажу майна

3. Аванси отримані

4. Бюджетні асигнування

5. Кредити й позики

6. Інші надходження

1. Від продажу основних засобів і об'єктів незавершеного будівництва

2. Бюджетні асигнування

3. Кредити й позики

4. Дивіденди та відсотки за портфельними інвестиціями

5. Інші надходження

1. Бюджетне й інше цільове фінансування

2. Кредити й позики

3. Дивіденди й відсотки за короткостроковими фінансовими інвестиціями

4. Доходи від продажу цінних паперів

5. Інші надходження

Відтік (виплата) коштів

1. Оплата рахунків постачальників

2. Заробітна плата

3. Розрахунки з бюджетом

4. Видача авансів

5. Обслуговування кредитів

6. Інші виплати

1. Придбання устаткування, оплата робіт і послуг

2. Аванси підрядникам

3. Виплата відсотків і дивідендів за довгостроковими фінансовими вкладеннями

4. Портфельні інвестиції

5. Інші виплати

1. Короткострокові фінансові вкладення

2. Виплата відсотків за кредитами і позиками одержаними

3. Видача авансів

4. Інші виплати

Фінансові результати діяльності підприємства характеризують результативність його розвитку і відображаються певними показниками:

 • чистий дохід – виручка від реалізації за вирахуванням ПДВ та акцизів;

 • валовий прибуток – загальна сума прибутку, отримана підприємством від підприємницької діяльності;

 • чистий прибуток – частина прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Розподіл прибутку розглядається за трьома напрямами:

 • на користь держави: через сплату податку на прибуток;

 • на користь підприємства: створення за рахунок прибутку різноманітних фондів - резервного, страхового, стимулювання працівників тощо;

 • на користь власників: у вигляді виплати дивідендів (для акціонерних товариств) або відсотків за частками власників у статутному капіталі (для інших товариств).

Фінансова діяльність посідає особливе місце в управлінні підприємством. Від неї залежить повнота фінансового забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства.

Фінансова діяльність - це цілеспрямована система здійснюваних підприємством задля досягнення поточних та стратегічних завдань розвитку заходів щодо забезпечення його діяльності фінансовими ресурсами, управління ними, вчасного та повного виконання фінансових зобов'язань. Фінансова діяльність зумовлює зміни як величини, так і складу власного та залученого (позикового) капіталу підприємства.

Фінансова діяльність підприємства спрямована на вирішення таких основних завдань:

— забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;

— пошук резервів збільшення доходів, прибутків і рентабельності підприємства;

— забезпечення виконання фінансових зобов'язань перед діловими партнерами (постачальниками, підрядниками, банками, страховими та інвестиційними компаніями тощо), бюджетом і цільовими фондами;

— фінансове забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства;

— контроль за ефективним розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів.

Ефективність фінансової діяльності забезпечується формуванням оптимального фінансового механізму підприємства. Фінансовий механізм підприємства — це сукупність форм і методів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення фінансування діяльності підприємства. Фінансо­вий механізм підприємства включає систему фінансових методів (фінансове прогнозування, планування, нормування, лімітування, резервування, система розрахунків, кредитування, інвестування, оподаткування, страхування, стимулювання тощо), фінансових важелів (дохід, прибуток, ціна, норма амортизації, ставка податку, валютний курс, ставка дисконту, відсотки, нормативи фінансових санкцій тощо) та фінансових інструментів (цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючерси, опціони, кредитні договори, страхові комісії тощо).

Фінансову роботу на підприємстві здійснюють фінансової служби за такими основними напрямами:

 • розробляння перспективних, поточних та оперативних фінансових планів на підставі аналізу резервів зниження витрат і збільшення доходів підприємства;

 • організація оперативного контролю за надходженнями грошових коштів від продажу продукції, товарів робіт чи послуг;

 • контроль розподілу і цільового використання фінансових ресурсів;

 • забезпечення роботи щодо виконання фінансових зобов'язань підприємства перед державним бюджетом, цільовими фондами;

 • здійснення розрахунків з контрагентами;

 • організація розрахунків з працівниками підприємства;

 • комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;

 • вивчення стану фінансового ринку країни і регіону;

 • аналіз та планування інвестиційної діяльності підприємства.

Фінансовий стан підприємства слід розуміти як здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Вона характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їх розміщенням та ефективним використанням, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан підприємства може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі, фінансувати свою діяльність, забезпечуючи потреби виробництва, що постійно зростають, свідчить про його стійкий фінансовий стан.

Загальна стійкість - відображає рух грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення надходження коштів (доходів) над їх витрачанням (витратами). Умовою загальної стійкості підприємства є його здатність вільно розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища. Головною складовою загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка формується в процесі всієї фінансово-господарської діяльності підприємства.

Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності, а також витрати на його розширення й оновлення. Тобто він відображає постійне стабільне перевищення доходів над витратами, вільне маневрування грошовими коштами підприємства, здатність шляхом ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати на його розширення й оновлення.

Для аналізу фінансового стану використовуються фінансові коефіцієнти, що відображають фінансові пропорції між різними статтями звітності. Існує чотири групи основних фінансових коефіцієнтів: коефіцієнти прибутковості чи рентабельності; коефіцієнти оборотності активів (показники ділової активності); коефіцієнти ліквідності і коефіцієнти структури капіталу (Додаток 3). Перші дві групи коефіцієнтів використовуються для оцінки всієї діяльності підприємства, дві останні – для виміру ступеня ризику підприємства.

Запитання для самоконтролю:

 1. Що являють собою фінанси підприємства?

 2. Які відносини належать до фінансових відносин підприємства?

 3. Які принципи функціонування фінансів підприємства?

 4. Що таке фінансові ресурси підприємства і як вони формуються?

 5. Як можна класифікувати фінансові ресурси підприємства?

 6. Які види діяльності генерують грошові потоки підприємства?

 7. Що собою являють фінансові результати діяльності підприємства?

 8. Що являє собою фінансова діяльність на підприємстві?

 9. Що таке фінансовий стан підприємства і які фінансові коефіцієнти використовують для його аналізу?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.