Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
256.68 Кб
Скачать

27)Визначте поняття I види суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.

Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин - це учасники процесуальних відносин, які виникають в суді з приводу розгляду і вирішення цивільних справ.

Залежно від ролі, яку виконують, суб'єкти правовідносин можуть бути підрозділені на три групи:

 • суди;

 • особи, що беруть участь у справі;

 • особи, що є іншими учасниками цивільного процесу.

Суд - орган влади, наділений компетенцією (повноваженнями) по здійсненню правосуддя шляхом вирішення цивільних і кримінальних справ1. Тому суд - не тільки обов'язковий, але й вирішальний суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Риси суду як суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин:

 • необхідний учасник цивільних процесуальних правовідносин, без якого неможливий розгляд справи;

 • взаємозв'язок прав і обов'язків суду;

 • суд не має матеріально-правової зацікавленості, тому що не є суб'єктом спшних правовідносин;

 • суд має процесуальну зацікавленість у результатах справу, тобто процесуальний інтерес суду не лежить на чиємусь боці.

До другої групи суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин належать особи, які беруть участь у справі.У відповідності зі ст.26 ЦПК у справах позовного провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. У справах наказного та окремого провадження особами, які беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким законом надане право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Риси, характерні для всіх осіб, які беруть участь у справі:

 • їхні дії спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних процесуальних правовідносин;на них поширюється законна сила судового рішення;

 • вони діють від свого імені для захисту своїх або чужих інтересів;

 • вони зацікавлені, хоча і у різному ступені, у результатах розгляду справи.

 • Залежно від заінтересованості осіб поділяються на:

 • особи, які мають особистий інтерес, - як матеріально-право вий, так і процесуальний - сторони, треті особи, заявники і заці кавлені особи;

 • особи, які мають громадський, державний інтерес, тобто тільки процесуальний інтерес - прокурор, органи державного управління.

Третю групу суб'єктів процесуальних правовідносин становлять особи, які є іншими учасниками цивільного процесу.Згідно зі ст. 47 ЦПК учасниками цивільного процесу крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.Характерні риси осіб, які є іншими учасниками процесу:не мають матеріально-правової зацікавленості в результатах процесу;не захищають свої права та інтереси;як правило, залучаються до процесу по волевиявленню (ініціативі) суду або осіб, які беруть участь у справі.

28)Розкрийте зміст і об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

До змісту цивільних процесуальних правовідносин входять не лише процесуальні права та обов'язки суб'єктів, але й процесуальні дії з реалізації цих прав та обов'язків. Таким чином, процесуальні дії є не лише підставами виникнення цивільних процесуальних правовідносин, але й входять до змісту останніх. Оскільки ці права і обов'язки належать суб'єктам конкретних цивільних процесуальних правовідносин, нерідко їх іменують "суб'єктивними цивільними процесуальними правами і обов'язками".

Стаття 27 ЦПК встановлює права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі.

Зокрема особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, на підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попередні судове водиться — до початку розгляду справи по суті.

Крім того, особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.

Ще одним елементом цивільних процесуальних правовідносин є їх об'єкт.

Об'єкт цивільного процесуального правовідношення — це те, на що спрямоване правовідношення.

Об'єктами можуть бути різноманітні матеріальні та нематеріальні блага. Щодо об'єкту цивільних процесуальних правовідносин слід зазначити, що у науці не склалося єдиної точки зору щодо його визначення. Одні автори відносять до об'єкту процесуальну діяльність суб'єктів, інші —- матеріально-правові відносини, які захитаються судом.

На нашу думку, можна виокремити загальний об'єкт для всіх цивільних процесуальних правовідносин, яким є захист суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, який розуміється як відновлення порушеного або оспорюваного права або законного інтересу.

Загальним об'єктом цивільного процесуального правовідношення є захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом всебічного розгляду і вирішення цивільних справ відповідно до чинного законодавства.

Спеціальні об'єкти цивільних процесуальних правовідносин є різними для різних процесуальних правовідносин.

29)Охарактеризуйте поняття та основні ознаки сторін. Розкрийте правовий статус позивача і відповідача в цивільному процесі.торонами в цивільному процесі є юридично заінтересовані особи, матеріально-правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення в цивільному судочинстві.

Позивач (actor) — це особа, на захист суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якої порушується цивільна справа в суді і розпочинається цивільний процес.

Позивач є активною стороною, тому що він спрямовує свою вимогу для того, щоб цивільна справа була відкрита з метою захисту своїх прав та інтересів.

З огляду на зазначене, позивачем іменується та сторона у цивільному процесі, яка звернулась з відповідною цивільною позовною заявою до суду і переконана, що її права порушені чи оспорюються.відповідач (reus — особа, яка обороняється), під якою розуміється особа, яка за цивільною позовною заявою позивача притягається до відповідальності за порушення чи оспорювання її прав та охоронюваних законом інтересів, а також у передбачених законом випадках, й інші особи, на адресу яких спрямована вимога позивача, яка знайшла своє аргументування та вираження у відповідній позовній заяві.Прийнято розглядати відповідача як пасивну сторону в цивільному процесі.Розуміючи, що в основу свого цивільного позову закладається думка позивача про те, що безпосередньо відповідач є порушником права, науковцями зроблено висновок, що під поняття відповідача підпадає саме та сторона, на яку вказує позивач як на порушника свого права.У цивільному процесі позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.За загальним правилом цивільний процес починається з появою спірної ситуації у різних учасників матеріально-правових відносин.Таким чином, Сторони є головними учасниками (особами), які беруть участь у цивільній справі, без яких немає сенсу в процесі. Розкриття та висвітлення поняття сторони в цивільному процесі має безпосередній зв'язок з матеріальними правовідносинами.Сторони в цивільному процесі також характеризуються наступними ознаками: це особи, між якими виник цивільно-правовий спір, що підпадає під дію ЦПК; вони ведуть цивільний процес у справі від свого імені; з приводу їх цивільної справи приймається судом остаточне рішення у цивільній справі; на них поширюються всі правові наслідки законної сили судового рішення у справі; вони несуть судові витрати в цивільній справі; їх правосуб'єктність допускає процесуальне правонаступництво. Процесуально-правове становище сторін визначається принципом рівноправності їх перед законом і судом Перелік прав та обов'язків, які закладені в ЦПК, можливо класифікувати на 2 групи: загальні та спеціальні.До загальних належать такі процесуальні права сторін, які мають також і інші особи, які безпосередньо беруть участь у цивільному процесі, зокрема право знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів, знайомитись з матеріалами справи, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення та багато інших (ст. 27 ЦПК).СПЕЦІАЛЬНІПозивач-право змінити підставу або предмет цивільного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від цивільного позову.Позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог (але не може змінити підставу або предмет позову протягом усього часу розгляду справи), відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково. Позивач має право шляхом подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, а

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]