Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

1) Поняття та загальна характеристика правоохоронних органів держави

Правоохоронний орган- це юрисдикційний орган, уповноважений державою виконувати в установленому законом порядку функції або завдання з охорони права, охорони правопорядку, розслідування або запобігання порушень права, відновлення порушеного права, захист національної (державної) безпеки, підтримання правопорядку, забезпечення стану законності.

Серед багатьох державних органів правоохоронні мають певні юрисдикційні та організаційні відмінності від інших органів держави. Юрисдикція правоохоронних органів полягає в повноваженнях, які делеговано державою та які встановлюють обсяг їхньої компетенції, способи розгляду й прийняття рішень, порядок їхнього оскарження. До складу юрисдикції правоохоронних органів входять взаємопов'язані елементи, а саме: охорона та захист права, відновлення порушеного права, припинення або розгляд порушення права, виявлення або розслідування злочинів. За законом до правоохоронного органу належить такий державний орган, предмет діяльності якого законодавче зафіксовано як його завдання або функції саме охоронного призначення, хоч у назві це може й не відбиватися.

органи, які уповноважені здійснювати правоза­стосовні або правоохоронні функції,

 • прокуратури;

 • внутрішніх справ;

 • служби безпеки;

 • митні;

 • охорони державного кордону;

 • державної податкової служби;

 • органи і установи виконання покарань;

 • державної контрольно-ревізійної служби;

 • рибоохорони;

 • державної лісової охорони;

 • інші органи, які здійснюють правозастосовні або право­охоронні функції.

2) Основні Ознаки правоохоронної діяльності…

Правоохоронна діяльність — це форма реалізації функцій дер­жави, що має владний характер і полягає у захисті інтересів держави, безпеки суспільства, прав та свобод фізичних та юри­дичних осіб шляхом застосування примусових заходів спеціально уповноваженими державою органами та службовими особами у регламентованих законодавством процедурних межах і проце­суальному порядку.

1.Така діяльність може здійснюватись лише за допомогою юридичних засобів впливу;

2. Юридичні засоби впливу повинні суворо відповідати приписам закону, лише закон повинен слугувати підставою застосування конкретних засобів впливу та чітко визначити їх зміст;

3. правоохоронна діяльність реалізується у встановленому законом порядку з дотриманням визначених процедур

4. покладається понад усе на спеціально уповноважені державні органи

5. владний характер П.Д. – рішення що приймаються компетентними органами мають обов’язків характер

3)Поняття та функції правоохоронної діяльності їх характеристика

правоохоронна діяльність–така державна діяльність яка здійснюється з ціллю права спеціально уповноваженими органами шляхом застосування юридичних засобів впливу у суворій відповідності з законом та при неухильному дотриманні встановленого порядку шляхом охорони права, відновлення порушеного права, припинення або розгляду порушеного права його виявлення або розслідування .

Функції правоохоронної діяльності (лат. виконання) — ос­новні напрями чи види діяльності, які розкривають її суть та призначення.

Функції правоохоронної діяльності характеризуються чітким розподілом компетенції правоохоронних органів.. Усі функції взаємозалежні і взаємопов'язані.

Конституційний контроль — ( усунення порушень приписів конституцій) здійснює КСУ

Правосуддя – ( законний та справедливий розгляд кримінальних, цивільних адміністративних справ у розумні строки) здійснює суд. Прав. є центральною функцією

Організаційне забезпечення діяльності суддів – (створення умов для їх нормальної діяльності) ДСА

Діяльність органів прокуратури – ( усунення порушень закону за допомогою засобів прокурорського реагування)

Діяльність по виявленню та розслідуванню злочинів – ( розкриття злочинів підготовка матеріалів для розгляду справ у суді) слідчі органи, органи дізнання

Надання юридичної допомоги - адвокат і нотаріат

Захист державної безпеки, державного кордону та охорони правопорядку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]