Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori спо.doc
Скачиваний:
77
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
388.1 Кб
Скачать

26 Принпип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом.

Принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом закріплений у п. 2 ч. З ст. 129 Конституції України,Судді при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону.Основними засадами судочинства є законність ст. 7 Закону України "Про судоустрій України", де зазначено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівносг всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Статтею 2 цього Кодексу також закріплено, що сторони користуються рівними процесуальними правамиСтаттею 22 встановлюються рівні можливості сторін і гарантується їм право на захист своїх інтересів. Цей принцип закріплений також і в кримінальному, цивільному та адміністративному процесуальному законодавстві України. Відповідно до ст. 16 КПК України, ст. 5 ЦП К України, ст. 10 КАС України судочинство у кримінальних, цивільних й адміністративних справах здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від яких-небудь цензів, прямо заборонених Конституцією України.

27 Принцип змагальності в судочинстві.

Принцип змагальності характеризує таку організацію судового процесу, коли функції обвинувачення й захисту, підтримання цивільного позову й заперечення проти нього, від­окремлені від судової діяльності, виконуються суб’єктами, які користуються рівними правами для відстоювання своїх інтересів, а суд виступає головним суб’єктом, що здійснює керівництво судовим засіданням і вирішує цю справу.

За своєю суттю принцип змагальності передбачає рівні можливості й умови для виконання функції обвинувачення та захисту, підтримання цивільного позову й відповіді на нього. Процесуальна рівність означає, що всі заходи, які вправі вжити обвинувач для доказування обвинувачення, захист має право застосовувати для його спростування, а все, що вправі робити цивільний позивач для підтримання позову, може робити цивільний відповідач для його заперечення.

28. Забезпечення права громадян на судовий захист та принцип забезпечення підозрюваному права на захист..

Конституція України (ст. 8) закріплює, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Важливим моментом реалізації права на судовий захист є те, що воно надається кожному, тобто всі суб'єкти правовідносин мають рівний доступ до судового захисту своїх прав і законних інтересів. Цей принцип знаходить також свій розвиток у положеннях, закріплених у ст.8 Закону, яка передбачає зокрема, що ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом. Суддя ж у свою чергу розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, який встановлюється виключно законом. На розподіл судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб.

принцип забезпечення підозрюваному права на захист..передбачений п.6.ч.3. ст..123 КУ,яка закріпила право кожної особи на правову допомогу у випадку розгляду її справи у суді.правова допомога при вирішені спорав у суді-це надання правових послуг особами,які мають спеціальні юрид. знання. Відповідно до ст..45 КПК участь захисника є обов’язковою:

  • у справах осіб у віці до 18р. з моменту визнання особи підозрюваною або пред’явлення їй обвинувачення;

  • у справах про злочин осіб, які через фізичні або психічні вади не можуть особисто реалізувати своє право на захист

  • у справах осіб які не володіють мовою якою ведеться судочинство.

  • Коли санкція статі за якою кваліфікується злочин,передбачає довічне ув’язнення

  • При проваджені справи про застосування примусових заходів медичного характеру.-з моменту встановлення факту наявності у особи душевної хвороби

  • При проваджені справи про застосування примусових заходів виховного характеру-з моменту першого допиту неповнолітнього.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]