Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
256.68 Кб
Скачать

 1. Дайте поняття цивільного процесуального права. Охарактеризуйте предмет, метод i систему цивільного процесуального права.

 2. Розкрийте поняття та особливості судової форми захисту цивільних прав.

 3. Охарактеризуйте співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

 4. Назвіть джерела цивільного процесуального права. Розкрийте їх значення.

 5. Визначте межі дії цивільного процесуального законодавства.

 6. Розкрийте поняття цивільного судочинства i його види. Мета і завдання цивільного судочинства.

 7. Перелічіть види проваджень і стадій в цивільному судочинстві (процесу). Визначте їх особливості.

 8. Охарактеризуйте цивільне процесуальне право як науку.

 9. Розкрийте поняття цивільної процесуальної форми та її ознаки.

 10. Дайте визначення поняття принципів цивільного процесуального права. Їх значення та система.

 11. Розкрийте принцип здійснення правосуддя в цивільних справах виключно судами.

 12. Охарактеризуйте принцип одноособовості і колегіальності складу суду при розгляді цивільних справ.

 13. Охарактеризуйте принцип державної мови в цивільному судочинстві.

 14. Охарактеризуйте принцип рівності громадян перед законом і судом в цивільному процесі.

 15. Охарактеризуйте принцип законності в цивільному процесі.

 16. Охарактеризуйте принцип гласності та відкритості в цивільному процесі.

 17. Охарактеризуйте принцип доступності судового захисту цивільних прав.

 18. Розкрийте зміст принципу охорони особи в цивільному процесі (недоторканість особи, житла, охорона особистого та сімейного життя, таємниця телефонних розмов, телеграфних повідомлень, листування).

 19. Розкрийте зміст принципу диспозитивності в цивільному процесі.

 20. Охарактеризуйте принцип змагальності в цивільному процесі.

 21. Дайте характеристику принципу процесуальної рівності сторін в цивільному процесі.

 22. Охарактеризуйте принцип судового керівництва цивільним процесом.

 23. Визначте принцип безпосередності та безперервності судового розгляду справ судом.

 24. Розкрийте зміст принципу усності судового розгляду цивільних справ.

 25. Дайте визначення поняття та особливостей цивільних процесуальних правовідносин.

 26. Назвіть передумови та підстави виникнення цивільних процесуальних відносин.

 27. Визначте поняття i види суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин.

 28. Розкрийте зміст і об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

 29. Охарактеризуйте поняття та основні ознаки сторін. Розкрийте правовий статус позивача і відповідача в цивільному процесі.

 30. Охарактеризуйте цивільні процесуальні права та обов’язки сторін. Назвіть їх класифікації.

 31. Охарактеризуйте цивільну процесуальну співучасть: поняття; підстави; види.

 32. Розкрийте поняття належного i неналежного відповідача. Підстави і порядок його заміни.

 33. Охарактеризуйте цивільне процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок здійснення.

 34. Розкрийте поняття i особливості третіх осіб в цивільному процесі.

 35. Визначте правовий статус третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги.

 36. Визначте правовий статус третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.

 37. Охарактеризуйте участь в цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб: мета, підстави, процесуальні форми участі.

 38. Дайте визначення поняттю та перелічіть ознаки судового представництва.

 39. Перелічіть види судового представництва. Здійсніть їх характеристику.

 40. Назвіть суб’єктів судового представництва. Визначте осіб, які не можуть бути судовими представниками.

 41. Охарактеризуйте повноваження судового представника в цивільному процесі. Оформлення повноважень судового представника.

 42. Визначте поняття i значення цивільних процесуальних строків.

 43. Назвіть види цивільних процесуальних строків. Охарактеризуйте порядок обчислення процесуальних строків.

 44. Розкрийте підстави зупинення, продовження та поновлення цивільних процесуальних строків.

 45. Дайте визначення поняття цивільної юрисдикції.

 46. Охарактеризуйте поняття і види підсудності цивільних справ суду.

 47. Розкрийте зміст поняття територіальної підсудності цивільних справ. Охарактеризуйте види територіальної підсудності.

 48. Визначте поняття і мету судового доказування.

 49. Розкрийте процес доказування (стадії доказування) в цивільному процесі.

 50. Дайте визначення поняття i охарактеризуйте види судових доказів.

 51. Розкрийте правила оцінки доказів.

 52. Визначте предмет доказування. Охарактеризуйте факти, які не підлягають доказуванню.

 53. Назвіть види і підстави забезпечення доказів в цивільному процесі .

 54. Охарактеризуйте пояснення сторін i третіх осіб, як засіб доказування. Охарактеризуйте особливості дослідження та оцінки.

 55. Охарактеризуйте показання свідка: поняття, права і обов’язки, процесуальний порядок допиту.

 56. Назвіть процесуальні особливості допиту неповнолітнього свідка в цивільному процесі.

 57. Охарактеризуйте письмові докази: дайте поняття, назвіть види, порядок дослідження.

 58. Охарактеризуйте речові докази: дайте поняття, назвіть види, порядок дослідження.

 59. Поясніть значення висновку експерта, як засобу доказування. Дайте поняття, виділіть підстави і порядок проведення.

 60. Охарактеризуйте поняття, значення i види судових витрат.

 61. Визначте порядок обчислення і сплати судового збору.

 62. Перелічіть витрати, які пов’язані з розглядом цивільної справи в суді.

 63. Проаналізуйте розподіл судових витрат у цивільному процесі.

 64. Визначте поняття, види і порядок застосування заходів процесуального примусу.

 65. Охарактеризуйте позовне провадження : йог поняття, особливості.

 66. Дайте визначення поняття позову в цивільному процесі. Охарактеризуйте види позовів в цивільному процесі.

 67. Визначте складові елементи позову.

 68. Розкрийте поняття права на позов. Охарактеризуйте структуру і процесуальний порядок реалізації права на позов.

 69. Охарактеризуйте об’єднання i роз’єднання позовних вимог (поняття, підстави, суб’єкти).

 70. Перелічіть зміни у позовному спорі: зміна підстави або предмета позову; збільшення або зменшення розміру позовних вимог; відмова від позову; визнання позову; укладення мирової угоди.

 71. Назвіть процесуальні засоби захисту відповідача проти позовних вимог.

 72. Охарактеризуйте порядок оформлення позовної заяви: зміст і форма позовної заяви.

 73. Визначте порядок подання позовної заяви до суду. Підстави відмови в прийнятті позовної заяви.

 74. Охарактеризуйте забезпечення позову в цивільному процесі: підстави, порядок, наслідки.

 75. Визначте поняття, значення, мету i завдання проводження у справі до судового розгляду.

 76. Розкрийте зміст процесуальних дій, здійснюваних в провадженні у справі до судового розгляду.

 77. Охарактеризуйте судові виклики й повідомлення в цивільному процесі.

 78. Розкрийте поняття, мету і завдання, значення стадії судового розгляду.

 79. Охарактеризуйте процесуальний порядок проведення судового засідання.

 80. Розкрийте підстави відкладення розгляду цивільної справи в суді.

 81. Розкрийте підстави зупинення провадження у справі.

 82. Розкрийте підстави закриття провадження у справi в суді першої інстанції.

 83. Розкрийте підстави залишення позовної заяви без розгляду.

 84. Охарактеризуйте засоби фіксування цивільного процесу.

 85. Дайте характеристику поняття i видів судових рішень.

 86. Охарактеризуйте сутність судового рішення. Розкрийте зміст судового рішення.

 87. Розкрийте вимоги, якi пред’являються до судового рішення.

 88. Охарактеризуйте порядок усунення недоліків у судовому рішенні судом, який його ухвалив.

 89. Розкрийте поняття законної сили судового рішення.

 90. Види і зміст ухвал суду першої iнстанцiї.

 91. Визначте поняття, особливості наказного провадження.

 92. Дайте визначення поняттю і сутності судового наказу. Назвіть умови розгляду справи в заочному провадженні.

 93. Перелічіть стадії наказного провадження.

 94. Розкрийте особливості заочного розгляду справи.

 95. Особливості провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування.

 96. Дайте характеристику заочному рішенню. Перегляд заочного рішення.

 97. Розкрийте поняття, загальні особливості розгляду справ окремого провадження.

 98. Дайте характеристику процесуальному порядку визнання фізичної особи обмежено дієздатною чи недієздатною. Поновлення в дієздатності

 99. Визначте процесуальний порядок визнання фізичної особи безвісно відсутнього або оголошення її померлою.

 100. Дайте характеристику розгляду судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 101. Охарактеризуйте порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 102. Визначте порядок розгляду справ про усиновлення.

 103. Визначте порядок розгляду справ про відновлення права на втрачені цiннi папери на пред’явника та векселі.

 104. Визначте порядок розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

 105. Охарактеризуйте розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

 106. Охарактеризуйте розгляд справ судом про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

 107. Дайте визначення розгляду судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

 108. Охарактеризуйте розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 109. Розкрийте поняття і значення апеляційного провадження.

 110. Розкрийте підстави,строки і порядок порушення апеляційного провадження.

 111. Визначте процесуальний порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції.

 112. Розкрийте зміст повноваженнь суду апеляційної інстанції.

 113. Охарактеризуйте апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції.

 114. Дайте характеристику рішенню і ухвалам суду апеляційної інстанції.

 115. Охарактеризуйте суть і значення касаційного провадження.

 116. Розкрийте порядок порушення касаційного провадження (суб’єкти, об’єкти, строки).

 117. Визначте процесуальний порядок розгляду касаційної скарги.

 118. Охарактеризуйте повноваження суду касаційної інстанції в цивільному судочинстві.

 119. Поясніть значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами. Розкрийте підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв’язку з нововиявленими обставинами.

 120. Визначте процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 121. Розкрийте поняття і значення перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 122. Охарактеризуйте процесуальний поряд перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 123. Охарактеризуйте загальні питання пов’язані з виконанням судових рішень.

 124. Правовий статус учасників виконавчого провадження.

 125. Охарактеризуйте судовий контроль за виконанням судових рішень.

 126. Розкрийте підстави повороту виконання судових рішень.

 127. Охарактеризуйте правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом.

 128. Виконання судових доручень суду України іноземними судами або іншими компетентними органами іноземної держави.

 129. Визначте правовий статус іноземців у цивільному процесі.

 130. Охарактеризуйте виконання доручень іноземних судів.

 131. Поясніть значення визнання і виконання рішень іноземних судів на території України.

 132. Розкрийте поняття відновлення втраченого судового провадження.

 133. Визначте правовий статус суб’єктів відновлення втраченого судового провадження.

 134. Назвіть порядок відновлення втраченого судового провадження.

 135. Розкрийте поняття, мету та завдання провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.

 136. Визначте форму і зміст заяв про скасування рішень третейських судів.

 137. Охарактеризуйте підготовку, судовий розгляд та підстави скасування рішень третейських судів.

 1. Визначте поняття цивільного процесуального права. Охарактеризуйте предмет, метод i систему цивільного процесуального права.

Цивільне процесуальне право – це сукупність правових норм, які регулюють діяльність та пов’язані з нею процесуальні правовідносини суду та інших учасників цивільного процесу, що виникають при здійсненні правосуддя в цивільних справах..

Предметом цивільного процесуального права є процесуальна діяльність суду та інших учасників процесу, що виникають при здійсненні правосуддя – тобто сам цивільний процес, а також система цивільних процесуальних прав і обов'язків суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та гарантіями їх реалізації.Процесуальною діяльністю суду є розгляд та вирішення цивільних справ в порядку цивільного судочинства справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, в порядку позовного, наказного та окремого провадження та по перевірці законності й обґрунтованості постановлених у справі рішень та ухвал

Під методом цивільного процесуального права розуміють сукупність закріплених у нормах цивільного процесуального права способів та засобів впливу на відносини, які регулюються цією галуззю права та поведінку суб'єктів цих відносин.Метод цивільного процесуального права за змістом є імперативно-диспозитивним. Він обумовлюється властивостями предмету цивільного процесуального права, правовим становищем суб’єктів цивільних процесуальних відносин та особливістю юридичних фактів,

ід яких залежить виникнення, розвиток та припинення цивільних процесуальних правовідносин. Імперативний характер впливу на поведінку суб'єктів цивільних процесуальних відносин закріплюється у нормах права, що встановлюють зобов'язання, заборону і примус. Зобов'язання становить обов'язок вчинення конкретної активної поведінки суб’єкта цивільних процесуальних відносин. Заборона проявляється у забороні виконувати (вчиняти) певні дії. Примус - у впливі, який спрямований на забезпечення виконання правил окремих норм цивільного процесуального права. Імперативний спосіб проявляється у визначенні процесуально-правового становища суду та кола учасників цивільного процесу.Диспозитивний характер визначається дозволом і правами суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на здійснення відповідної поведінки в межах, встановлених нормами цивільного процесуального права. Спосіб дозволу закріплюється в нормах, які визначають процесуально-правове становище сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, діяльність яких характеризується принципом диспозитивності. Норми та інститути цивільного процесуального права об’єднані в єдину систему.

Система цивільного процесуального права – це сукупність норм та інститутів галузі права, зумовлених предметом правового регулювання. Вона визначається структурою ЦПК України та складається з двох частин - загальної і особливої. Загальна об’єднує норми й інститути цивільного процесуального права, які мають значення для всієї галузі, всіх видів провадження і стадій цивільного процесу. Особлива частина включає норми та інститути, які врегульовують порядок розгляду і вирішення справ за правилами видів провадження та стадій цивільного судочинства.Значення цивільного процесуального права полягає в тому, що йому належить значна роль у забезпеченні соціально-економічних і політичних перетворень у країні, оскільки ним закріплений процесуальний порядок захисту соціально-економічних, політичних та особистих прав

2. Розкрийте поняття судової форми захисту цивільних прав.

Різні підходи до розуміння поняття „правовий захист”.

- проф. Малеїн М.С.: правовий захист- це система юридичних норм, які спрямовані на запобігання правопорушенням та ліквідацію їх наслідків .

- проф. Алексєєв С.С.: правовий захист- це державно-примусова діяльність, спрямована на поновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного обов’язку

- проф. Ромовська З.В. розглядає правовий захист в двох аспектах:

- по-перше, правовий захист- це завжди акт, що вже відбувся; сутність правового захисту полягає в тому, що він є реалізацією обраної правозастосувальним органом міри державного примусу;

- по-друге, правовий захист розглядається в динаміці як процес захисту, що має свій початок (пред’явлення позову) і завершення (виконання рішення суду) (Защита в советском семеном праве.-Львів.,1985.-С.9).

Співвідношення між захистом та охороною цивільних прав та інтересів

- Правову охорону слід розглядати на двох рінях:

1 рівень- правове регулювання цивільних відносин;

2 рівень- встановлення юридичних засобів, спрямованих на реалізацію суб’єктивного цивільного права та запобігання його порушення.

Охорона цивільних прав та інтересів має місце на етапі до їх порушення, а цивільно-правовий захист- після їх порушення.

3.Охарактеризуйте співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

Цивільне процесуальне право є частиною системи права України і тісно пов'язане з іншими її галузями. З одного боку, маючи свій специфічний зміст, галузі процесуального права спрямовані, насамперед, на те, щоб забезпечити втілення у життя приписи норм матеріального права. У цьому сенсі, залишаючись самостійними галузями, вони мають похідне значення щодо матеріальних галузей. Це стосується і цивільного процесуального права, яке призначене для забезпечення реалізації матеріальних норм цивільного права у випадку відхилення від нормального розвитку відповідних суспільних відносин. Без цивільного і похідних від нього галузей права — земельного, житлового, трудового, сімейного тощо — цивільне процесуальне право не мало б предмету. Натомість матеріальні галузі права без процесуальної були б позбавлені механізму захисту.

Взаємодія норм матеріального і цивільного процесуального права здійснюються на різних стадіях цивільного процесу.

Зв'язок цивільного процесуального права з правом конституційним полягає в конституційності основних засад організації і здійснення цивільного судочинства. Конституція встановлює права і свободи громадян, що підлягають судовому захисту, передбачає здійснення правосуддя виключно судами, поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі.

Цивільне процесуальне право тісно пов'язане з господарським процесуальним правом, що обумовлене спільністю завдань загального та господарського суду щодо захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб.

4Назвіть джерела цивільного процесуального права.

Таким чином, розрізняють дію цивільних процесуальних норм у часі, у просторі і за колом осіб.

Дія цивільних процесуальних норм у часі — визначається відповідно до правила про те, що незалежно від часу порушення цивільної справи в суді, при здійсненні процесуальних дій застосовується той процесуальний закон, який діє на момент здійснення таких дій.

Відповідно до ч. З ст. 2 ЦПК провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

У наведеній нормі відтворюється загальне правило про дію закону в часі, згідно з яким застосовуються норми, чинні на момент вчинення дій. Відповідно до ч. 4 ст. 2 ЦПК закон, який встановлює нові обов'язки, скасовує чи звужує права, що належать учасникам цивільного процесу, чи обмежує їх використання, не має зворотної дії в часі. У законодавстві, таким чином, закріплено принцип, згідно з яким закон не має зворотної сили. Так, Рішенням Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. .9 22-рп/2003 у справі щодо строків перебування на посту Президента України встановлено, що закон діє після набрання ним чинності. Цивільний процесуальний закон зворотної сили не має. Винятки із цього правила можуть бути встановлені законом.

Дія цивільних процесуальних норм у просторі означає правило, згідно з яким при розгляді цивільної справи, здійсненні окремих процесуальних дій і виконанні рішень суду діє процесуальний закон за місцем здійснення окремої процесуальної дії.

Дія цивільних процесуальних норм за колом осіб поширюється на всіх громадян України, на іноземців, осіб без громадянства, на організації, що мають права юридичних осіб, іноземних юридичних осіб, іноземні держави і міжнародні організації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]