Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpora_Na_Dek.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
558.08 Кб
Скачать

КРЕДИТ

1. Необхідність, суть і функції кредиту. Поняття грошових, фінансових і кредитних відносин.

Кредит – це ЕК. відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово-вільних коштів та використання їх на умовах кредитування. Кредитні відносини — це відособ¬лена частина економічних відносин, пов'язана з наданням вартості (коштів) у позику і поверненням її разом із пев¬ним відсотком. Ознаки: -учасники кред.відносин повинні бути ек.самост., - кред.віднос. є добровільними та рівноправними, -кред.відн. не змін. власника цінностей, з приводу яких вони ивн., -є вартісними, бо пов’яз. з рухом вартості.-безперервні та платні, -на мікрорівні є перервними. Об’єкт –та вартість, яка передається у позику. Суб’єкт-кредитор і позичальник. Функції: 1) перерозподіл тимчасово вільної вартості, 2) створ.нових грошей-антиципаційна, емісій, 3) контрольна, 4) капіталізація вільших коштів, 5) заміна готівкових коштів безготівковими. Кредитні відносини поєднують у собі дві підсистеми: кредитно-грошові відносини; кредитно-товарні відносини. У позичку може надаватися вартість як у грошовій, так і в товарній формі. Слід розрізняти грошові відносини, фінансові відносини і кредитні відносини. Грошові відносини є найбільш широким утворенням; вони пов'язані, насамперед, із виміром вартості (ціни) різноманітних товарів і послуг, а також із здійсненням оплати за товари і послуги в безготівковій і готівковій фор¬мах. У ринковому господарстві гроші опосередковують рух всієї системи економічних відносин, оборот всіх видів капі¬талу, процес відтворення національного продукту. Фінансові відносини — це частина грошових відносин, яка пов'язана із формуванням, розподілом і використанням гро¬шових коштів з метою забезпечення потреб держави, під¬приємств (фірм) і громадян (домогосподарств). У відтворювальному процесі фінансові відносини виражають насампе¬ред відносини розподілу. Характер і зміст фінансових відно¬син в основних рисах завжди визначається характером грошових відносин.

2. Форми та види кредиту: загальна характеристика.

Форми кредиту тісно пов'язані з його структурою, з сутністю кредитних відносин. Залежно від руху позикової вартості виділяються дві основні форми кредиту: товарна і грошова У товарній формі виникають кредитні відносини між продавцями і покупцями, коли останні одержують товари чи послуги з відстрочкою платежу. Прикладом такої форми е комерційний кредит. Грошовий кредит виступає, передусім, як банківський кредит. Кредитні відносини між банками і клієнтами виникають не тільки при одержані останніми кредиту, а й при розміщенні ними своїх грошових заощаджень у вигляді внесків на поточних і депозитних рахунках.

Форми кредиту постійно розвиваються, змінюється місце тієї або іншої форми кредиту на тому чи іншому етапі розвиту економіки країни.

За строками користування кредити поділяються на: 1. строкові; 2. до запитання; 3.відстрочені кредити .

За методами надання розрізняють кредити: - надані у разовому порядку; - відповідно до відкритої кредитної лінії без погодження кожного разу з банком його умов; - гарантовані, тобто банк бере на себе зобов'язання при потребі надати клієнту кредит у визначеному розмірі протягом відповідного періоду (наприклад, місяця, кварталу, року). За характером і способом сплати відсотків виділяють кредити з фіксованою відсотковою ставкою; плаваючою відсотковою ставкою; сплатою відсотків одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит). позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених умовах. За суб’єктами кред. відносин: комерційний, банківс., споживчий, державний, міжнародний.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]