Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

Когнітивна галузь

Основні категорії навчальних цілей

Приклади узагальнених типів навчальних цілей

1. Знання

Учень

Дана категорія означає запам’ятовування і відтворення вивченого матеріалу (від конкретних фактів до цілісних теорій).

  • знає терміни,

  • знає конкретні факти;

  • знає методи і процедури;

  • знає основні поняття;

  • знає правила і принципи.

2. Розуміння

Учень

Показником розуміння може служити перетворення (трансляція) матеріалу з однієї форми вираження в іншу, «переклад» його з однієї «мови» на іншу; інтерпретація матеріалу учнем (пояснення, стислий виклад) або передбачення подальшого ходу, явища, події (передбачення наслідків, результатів).

Розуміє факти, правила і принципи. Інтерпретує схеми, графіки, діаграми. Перетворює словесний матеріал у математичний вираз. Передбачає і описує майбутні наслідки, що витікають з наявних даних.

3. Застосування

Учень

Уміння використовувати вивчений матеріал у конкретних умовах і нових ситуаціях. Сюди входить застосування правил, методів, понять, законів, принципів, теорій. Відповідні результати навчання вимагають більш високого рівня володіння навчальним матеріалом, ніж розуміння.

Використовує поняття і принципи в нових ситуаціях. Застосовує закони, теорії у конкретних практичних ситуаціях. Демонструє правильне застосування методу або процедури.

4. Аналіз

Учень

Дана категорія означає уміння розподілити матеріал на складові частини таким чином, щоб ясно виступала його структура. Сюди відноситься вивчення частин цілого, виявлення взаємозв’язків між ними, усвідомлення принципів організації цілого. Навальні результати характеризуються при цьому більш високим інтелектуальним рівнем, ніж розуміння і застосування, оскільки потребують усвідомлення як змісту навчального матеріал, так і його внутрішньої будови.

Виділяє приховані (неявні) передбачення.

Бачить помилки і недоліки в логіці судження.

Наводить різницю між фактами і наслідками.

Оцінює значущість отриманих даних.

5. Синтез

Учень

Уміння комбінувати елементи, щоб отримати ціле, відзначене новизною Таким новим продуктом може бути повідомлення (виступ, доповідь), план дій або сукупність узагальнених зв’язків (схеми для упорядкування даних).Відповідні навчальні результати передбачають діяльність творчого характеру з акцентом на створення нових схем і структур.

Пише невелику творчу роботу.

Пропонує план проведення експерименту.

Використовує знання з різних галузей, щоб скласти план вирішення тієї чи іншої проблеми.

6. Оцінка

Учень

Уміння оцінювати значення того чи іншого матеріалу для конкретної мети. Судження учня повинні ґрунтуватися на чітких критеріях. Критерії можуть бути як внутрішні (структурними, логічними), так і зовнішніми (відповідність передбаченій меті). Критерії можуть визначатися самим учнем, або задаватися йому ззовні (наприклад, учителем). Дана категорія передбачає досягнення навчальних результатів за всіма попередніми категоріями плюс оціночні судження, що грунтуюються на ясно окреслених критеріях.

Оцінює логіку будови матеріалу у вигляді письмового текст.

Оцінює відповідність висновків наявним даним.

Оцінює значущість того або іншого продукту діяльності, виходячи з внутрішніх критеріїв.

Оцінює значущість того або іншого продукту діяльності, виходячи із зовнішніх критеріїв якості.

Метав описанні якої закладені повно і надійно її ознаки, називаютьдіагностичною. Однією із складних проблем навчання є технологія досягнення цілей. Послідовна орієнтація на діагностичні цілі визначила своєрідність оцінки в технологічному навчанні. Оскільки ціль описана діагностично, то хід навчання може орієнтуватися на її ознаки як наеталон. Оцінка може бути поточною і підсумковою. В ході навчання поточна оцінка відіграє роль зворотного зв’язку і підлягає саме досягненню мети-еталону. Якщо мета не досягнута, то результати поточного контролю свідчать про необхідність корекції навчального процесу. Підсумкова виражається у балах.