Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції з Основи охорони праці.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
1.58 Mб
Скачать

109

ЗМІСТ

ЗМІСТ ................................................................................................................... 1

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................... 2

Тема 1. Загальні питання охорони праці ................................. 3

1.1. СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ...................................................... 3

1.2. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.............. 4

1.3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ

ПРАЦІ» ................................................................................................................ ..9

1.4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ......................................................................... 10

Тема 2. Основи менеджменту охорони праці на

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ........................................................................ 11

2.1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.................................................................................................................... 11

2.2. СИСТЕМА ПРАЦЕОХОРОННОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ЙОГО РІВНІ...................................................................................................................... 14

2.3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ............... 15

2.4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ……………………………………………………...……23

2.5.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ...................................................................... 27

Тема 3. Фізіологія і психологія праці........................................ 28

3.1.ПРАЦЯ ТА ЇЇ ФІЗІОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ............. 28

3.2. РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІЛЮДИНИ...................................................................................... 29

3.3. ЗНАЧЕННЯ АЛАПТАЦІЇ В ТРУДОВОМУ ПРОЦЕСІ............................. 30

3.4. ПОКАЗНИКИ ТЯЖКОСТІ ТА НАПРУЖЕНОСТІ ПРАЦІ...................... 31

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА

ШКІДЛИВИХ ЧИННИКІВ ................................................................................ 32

3.6. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ..... ………………………………………………………………………...34

3.7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ..................................................................... 37

Тема 4. Основи виробничої санітарії.......................................... 38

4.1.АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ................................................................. 38

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ .............................. 43

4.3. ВПЛИВ НЕСПРИЯТЛИВИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ........................................................................ 47

4.4. НОРМУВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ...................................... 49

4.5. ЗАХИСТ ОРГАНІЗМУ ВІД ПРОМЕНИСТОЇ ЕНЕРГІЇ........................... 50

4.6. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАЛЬНИХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ НА ВИРОБНИЦТВІ ………………..…….... 51

Тема 5. Організаційні заходи щодо створення

БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ТА

ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ..............................................................................54

5.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ

НЕБЕЗПЕКОЮ .................................................................................................... 54

5.2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ..................................................................................................... 55

5.3. ПРИЧИНИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ............................................................................................58

5.4.ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ІЗ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАХИСТУ ............................. 59

5.5. ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЗАНУЛЕННЯ ТА ЗАХИСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК .................................................................................... 68

5.6. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК………………………………………………………..73

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ........................... 74

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ................................................................................... 75

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ............................................................ 75

ПЕРЕДМОВА

Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників відносно результатів виробничої діяльності.

Курс ”Основи охорони праці”, як комплексна дисципліна, базується на теоретичних положеннях природничих (фізика, хімія, математика, медицина) та суспільних (економіка, соціологія, психологія, право) наук. Важливе місце в структурі охорони праці займають зв’язки з безпекою життєдіяльності, ергономікою, фізіологією та психологією праці, технічною естетикою та ін. Разом з названими дисциплінами “Основи охорони праці” покликані сприяти підвищенню продуктивності праці, збереженню здоров’я, зменшенню впливу несприятливих чинників, запобіганню професійним захворюванням, професійному травматизму, аваріям тощо. Сучасне виробництво характеризується наявністю різноманітних енергетичних систем з небезпечними для навколишнього середовища та людини чинниками, складними технологічними системами зі значною кількістю рухомих і різальних елементів, високим рівнем загазованості й пилу тощо. Навіть звичайна праця в теоретичному науковому відділі вже стає небезпечною для здоров’я працівника, тому що при цьому використовуються персональні обчислювальні машини, факси, ксерокси та інші прилади, без яких сучасна професійна діяльність неможлива, але всі вони мають високонебезпечні для людини фактори. За останні кілька років було видано нові нормативні документи з питань безпеки праці, розроблено Концепцію розвитку охорони праці в Україні, прийнято ряд нових законів. Деякі з випускників вищих навчальних закладів йдуть працювати до іноземних фірм як в Україні, так і за її межами, а це потребує знання міжнародних матеріалів з питань охорони праці.

Методологічною основою курсу “Основи охорони праці” є науковий аналіз умов праці, технічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва та навколишнього середовища з метою виявлення шкідливих і небезпечних чинників та виникнення можливих аварійних ситуацій. На підставі такого аналізу розробляються заходи щодо усунення небезпечних виробничих чинників та створення здорових і безпечних умов праці.

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

План

1.1. Сучасний стан охорони праці

1.2. Концепція управління охороною праці в Україні

1.3. Мета та завдання дисципліни “Основи охорони праці”

1.4. Контрольні питання

1.1. Сучасний стан охорони праці

Створення безпечних умов праці–це невід’ємна частина

соціально-економічного розвитку держави, складова державної

політики, національної безпеки та державного будівництва, одна

з основних функцій органів виконавчої влади, місцевих

держадміністрацій, виконавчих органів рад та підприємств.

Деякі висновки з охорони праці в Україні за 2000-2001 роки

дозволяє зробити таблиця 1. З неї випливає, що стан з

травматизмом та смертельними випадками значно не міняється, а

“стабілізується” у порівнянні з минулими роками. Із зростанням

виробництва відбувається і відповідне збільшення аварій і

травматизму.

За оперативними даними в лютому 2002 р. на виробництві в

Україні травмовано на 21 % більше ніж за аналогічний період

2001 р. Найвище зростання смертельного травматизму було

допущено у вугільній промисловості.

Зростання травматизму зумовлено переважно збільшенням рівня

промислового виробництва, але без адекватного вживання

роботодавцями заходів з охорони праці.

Аналіз причин аварій і травматизму показує, що основними

чинниками є незадовільна організація робочих місць і проведення

робіт з порушенням трудової і технологічної дисципліни,

безвідповідальне ставлення керівників виробництва і

безпосередніх виконавців до дотримання вимог безпеки праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]