Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
277.5 Кб
Скачать

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Лекція 1 Технологічний підхід в освіті. Педагогічні технології на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу

 1. Поняття педагогічної технології. Проблема визначення і реалізації мети та оцінки результатів навчально-виховного процесу.

 2. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Педагогіка співробітництва та її характеристики.

 3. Проектна технологія.

 4. Технологія навчання як дослідження.

 5. Технологія повного засвоєння знань (Керолл, Блум).

 6. Технологія індивідуалізації навчання в світовій практиці (А. С. Границька, Інге Унт, В. Д. Шадріков).

 7. Технології диференційованого навчання (В. В. Фірсов, М. П. Гузик). Види диференціювання учнів в навчальному процесі.

1. Поняття педагогічної технології (пт). Проблема визначення і реалізації мети та оцінки результатів навчально-виховного процесу.

У широкому розуміння під технологією слід розуміти сукупність і послідовність методів і процесів перетворення вхідних матеріалів, дозволяючи отримати продукцію із заданими параметрами. Ключовою ланкою будь-якої технології є детальне визначення кінцевого результату і точне його досягнення. У психолого-педагогічній літературі можна прослідкувати три підходи до визначення поняття «педагогічна технологія»:

 • під технологією розуміють часткову методику з досягнення окремо поставленої мети (методи);

 • під технологією розуміють педагогічну систему у цілому. Однак, важливими елементами цієї системи є учні і вчителі. Технологія є характеристикою того способу навчання, який закладений в педагогічній системі і може містити в собі ці елементи (методи + система засобів навчання);

 • технологію розглядають як оптимальну для досягнення заданої мети методику або систему, як певний алгоритм.

Різноманітність підходів до тлумачення «технологія» пояснює те змістове наповнення, що вкладають науковці і дослідники у поняття «педагогічна технологія».

Педагогічна технологія (ПТ) – це системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічної мети (М. В. Кларин).

МетаПТ– підвищення ефективності освітнього процесу, гарантування досягнення учнями запланованих позитивних результатів навчання.

Предметомтехнології навчання є конструювання системи шкільного навчання. Тобто охоплюються всі сторони розробки системи навчання: від постановки цілей і конструювання навчального процесу до перевірки ефективності роботи нових навчальних систем, з апробації і розповсюдження.

Визначають таку структуру ПТ:

 1. концептуальна основа;

 2. змістова частина навчання:

 • мета навчання – загальна і конкретна;

 • зміст навчального матеріалу;

 • процесуальна частина – технологічний процес:

  • організація навчального процесу;

  • методи і форми навчальної діяльності школярів;

  • методи і форми роботи вчителя;

  • діяльність учителя з керування процесом засвоєння матеріалу;

  • діагностика навчального процесу.

  Схема технологічної побудови навчального процесу.

  Поняття «педагогічна технологія» може бути представлена трьома аспектами:

  науковим:ПТ – це частина педагогічної науки, що вивчає та розробляє цілі, зміст і методи навчання та проектувальних педагогічних процесів;

  процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів і засобів для досягнення планованих результатів навчання;

  процесуально-діючим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів.

  ПТ функціонує і як наука, що досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у навчанні, і як реальний процес навчання.

  Поняття «ПТ» в освітній практиці вживається на трьох ієрархічно супідрядних рівнях.

  Загальнопедагогічний (загальнодидактичний)рівень: загальнопедагогічна (загальнодидактична, загальновиховна) технологія характеризує цілісний освітній процес у даному регіоні, навчальному закладі, на певному щаблі навчання. ПТ синонімічна педагогічній системі: у неї включається сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності суб’єктів та об'єктів процесу.

  Методичний (предметний)рівень: предметна ПТ вживається у значенні «часткова методика», тобто як сукупність методів і засобів для реалізації певного змісту навчання та виховання в рамках одного предмета, класу, учителя (методика викладання предметів, методика навчання, що компенсує, методика роботи вчителя, вихователя).

  Локальний (модульний) рівень: локальна технологія є технологію окремих частин навчально-виховного процесу, рішення часткових дидактичних і виховних завдань (технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих особистісних якостей, технологія уроку, засвоєння нових знань, технологія повторення та контролю матеріалу, технологія самостійної роботи та ін.).

  Проблема визначення і реалізації мети та оцінки результатів навчально-виховного процесу

  Технологія постановки цілей

  Основними етапамитехнологічного підходу до навчання є:

  1. постановка цілей та їх максимальне уточнення;

  2. чітка орієнтація процесу навчання на навчальні цілі;

  3. орієнтація навчальних цілей, а разом з ними і всього процесу навчання на гарантоване досягнення результатів;

  4. оцінка поточних результатів, корекція навчання, спрямована на досягнення поставлених цілей;

  5. підсумкова оцінка результатів.

  ПТ пропонує спосіб постановки цілей, який полягає в тому, що цілі навчанняформуютьсячерез результати навчання, виражені у діях учнів, які учитель може надійно впізнати. Однак у даному випадку існують певні труднощі: яким способом перевести результати навчання на мову дій? Як досягти однозначності цього переведення? Пропонується використовувати такі два способи:

  1. побудови чіткої системи цілей, всередині якої виділені їх категорії і послідові рівні – такі системи мають назву «педагогічні таксономії»;

  2. створення максимально ясної і конкретної мови для описання цілей навчання, на яку учитель може перевести недостатньо ясні формулювання.

  1)Звернемося до інструментальних можливостей, які таксономія дає учителю (таксономія – означає таку класифікацію і систематизацію об’єктів, яка побудована на основі їх природного взаємозв’язку і використовує для опису об’єктів категорії послідовно, в зростаючій складності). Охарактеризуємо когнітивну (пізнавальна) галузь діяльності і відповідно цілі, які вона охоплює.

  Сюди включені цілі від запам’ятовування і відтворення вивченого матеріалу до рішення проблем, в ході чого необхідно переосмислювати наявні знання., створювати їх нові сполучення з попередньо вивченими ідеями, методами, способами дій, включати створення нового.