Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ 1.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.11.2018
Размер:
79.95 Кб
Скачать

Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку

1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні

2. Склад, мета та звітні періоди фінансової звітності

3. Основні вимоги щодо організації фінансового обліку на підприємстві

4. Облікова політика підприємства

1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні

Організаційні та правові засади ведення бухгалтерського обліку в Україні регулюються Законом України № 996 від 16.07.1999 р «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з яким бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

Законом № 996 визначає мету ведення бухгалтерського обліку, основні його принципи, валюту, порядок державного регулювання бухгалтерського обліку, порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, порядок проведення інвентаризації.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку на базі якого складається фінансова звітність.

В розвиток Закону № 996, для виконання механізму його функціонування, розроблені,

затверджені і впроваджені національні положення стандартів бухгалтерського обліку. Вони регламентують принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності у відповідності до міжнародних норм П(С)БО (національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать

міжнародним стандартам)

П(С)БО 1 – Загальні вимоги до фінансової звітності.

П(С)БО 2 – Баланс.

П(С)БО 3 – Звіт про фінансові результати.

П(С)БО 4 – Звіт про рух грошових коштів.

П(С)БО 5 – Звіт про власний капітал.

П(С)БО 6 – Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.

П(С)БО 7 – Основні засоби.

П(С)БО 8 – Нематеріальні активи.

П(С)БО 9 – Запаси.

П(С)БО 10 – Дебіторська заборгованість.

П(С)БО 11 – Зобов’язання.

П(С)БО 12 – Фінансові інвестиції.

П(С)БО 13 – Фінансові інструменти.

П(С)БО 14 – Оренда.

П(С)БО 15 – Дохід.

П(С)БО 16 – Витрати.

П(С)БО 17 – Податок на прибуток.

П(С)БО 18 – Будівельні контракти.

П(С)БО 19 – Об’єднання підприємств.

П(С)БО 20 – Консолідована фінансова звітність.

П(С)БО 21 – Вплив змін валютних курсів.

П(С)БО 22 – Вплив інфляції.

П(С)БО 23 – розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.

П(С)БО 24 – Прибуток на акцію.

П(С)БО 25 – Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

П(С)БО 26 – Виплати працівникам

П(С)БО 27 – Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

П(С)БО 28 – Зменшення корисності активів

П(С)БО 29 – Фінансова звітність за сегментами

П(С)БО 30 – Біологічні активи

П(С)БО 31 – Фінансові витрати

П(С)БО 32 – Інвестиційна нерухомість

П(С)БО 33 – Витрати на розвідку корисних копалин

П(С)БО 34 – Платіж на основі акцій від 30.12.2008 № 1577

До нормативної бази відносяться: План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції щодо його застосування, затверджені наказом Мінфіну № 291 від 30.11.1999 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]