Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бюджетный менеджмент Свинаренко.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

9.2 Принципи бюджетного устрою Російської федерації.

Державна бюджетна система Російської Федерації складається з трьох ланок і включає:

  1. Республіканський (федеральний) бюджет;

  2. 21 республіканський бюджет у складі Російської Федерації, 55 краєвих і обласних бюджетів, міські бюджети Москви і Санкт-Петербурга, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області;

  3. Близько 29 тисяч місцевих бюджетів (міських, районних, селищних, сільських).

Бюджети нижчестоячих органів самоврядування не входять своїми доходами і витратами до бюджетів вищестоящих рівнів.

Бюджетний устрій в Російській Федерації ґрунтується на принципах єдності, повноти, реальності, гласності і самостійності всіх бюджетів, що входять в державну бюджетну систему.

Зведення федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Феде­рації утворюють поняття «Консолідований бюджет РФ». Цей бюджет використовується для аналізу показників бюджетної си­стеми і не затверджується законодавчим органом влади.

Бюджетний процес в РФ включає чотири стадії і триває близько трьох років: складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження займають близько року, виконання (бюджет­ний період) — з 1 січня по 31 грудня — календарний рік, складан­ня звіту про виконання бюджету і його затвердження — вісім місяців. Для завершення виконання бюджету, крім бюджетного періоду (фінансового року), надається ще й пільговий період, який становить один місяць, протягом якого закінчуються операції із зобов'язань, прийнятих у рамках виконання бюджету.

Складання проектів бюджетів здійснюється урядом РФ, рада­ми міністрів республік у складі РФ, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і місцевими виконавчими органами не пізніше ніж за 10 місяців до початку чергового фінансового року. Йому пере­дує розробка прогнозів соціально-економічного розвитку, підго­товка зведених фінансових балансів. Вихідними макроеко­номічними показниками для прогнозів є: обсяг ВВП і темпи його зростання в черговому фінансовому році, а також рівень інфляції. Крім того, підготовляються основні напрямки бюджет­ної і податкової політики відповідної території на черговий фінансовий рік, а також план розвитку державного і муніципаль­ного секторів економіки відповідної території. Безпосередня ро­бота зі складання проектів бюджетів проводиться МФ, його фінансовими, а також податковими і митними органами.

На основі зазначених документів готується Бюджетне послання Президента РФ, яке не пізніше березня року, що передує черговому фінансовому року, направляється Федеральним Зборам РФ. У ньо­му визначається політика країни на черговий фінансовий рік.

Одночасно з проектом федерального бюджету МФ розробляє перспективний фінансовий план на середньострокову перспективу за укрупненими показниками, який законодавчо не затверд­жується. Складається також баланс фінансових ресурсів, який являє собою баланс усіх доходів і витрат РФ, суб'єктів РФ, муніципаль­них утворень і господарюючих суб'єктів на певній території. Ці до­кументи направляються в Уряд РФ, що після прийняття представ­ляє їх у вигляді інформації Федеральним зборам на їх запит.

У двотижневий термін після прийняття урядом Міністерство фі­нансів РФ направляє бюджетні проекти федеральним органам ви­конавчої влади для розподілу за конкретними одержувачами кош­тів федерального бюджету, а також повідомляє органи виконавчої влади суб'єктів РФ про методику формування міжбюджетних від­носин на черговий фінансовий рік і середньострокову перспективу. Федеральні органи виконавчої влади розробляють і погоджу­ють показники проекту федерального бюджету на черговий фінан­совий рік, обсяги фінансування з коштів федерального бюджету цільових програм до 15 липня. До 15 серпня уряд розглядає і за­тверджує проект федерального бюджету й інші зазначені доку­менти, потім вони вносяться на розгляд у Державну Думу не пізніше 15 серпня. Разом із проектом федерального бюджету уряд представляє в Держдуму пропозиції про збільшення (збереження мінімального розміру оплати праці і мінімального розміру дер­жавних пенсій, про порядок індексації заробітної плати праців­никам бюджетної сфери і державних пенсій на черговий фінансо­вий рік, і на середньострокову перспективу).

Наступна стадія бюджетного процесу - розгляд і затверд­ження бюджетів у законодавчих органах: Федеральних Зборах (парламенті), представницьких органах суб'єктів Федерації і місцевих самоврядування. Рада Держдуми протягом доби після одержання проекту направляє всі матеріали в Комітет з бюджету для підготовки до розгляду Держдумою. Розглядається бюджет у декількох читаннях. За Конституцією РФ, прийнятий Держду­мою бюджет протягом п'яти днів передається на розгляд Ради Федерації. У випадку його відхилення Федеральними Зборами бюджет передається в Держдуму для повторного голосування і вважається прийнятим, якщо при повторному голосуванні за нього проголосувало не менше 2/3 від загального числа депу­татів. Прийнятий Федеральний закон про бюджет протягом п'яти днів направляється Президенту РФ для підписання. Після цього починається етап виконання бюджету.

Казначейство безпосередньо організовує виконання бюджету, а також позабюджетних фондів. Його органи керують зарахуван­ням доходів і проведенням взаєморозрахунків між бюджетами, здійснюють контроль за виконанням федерального бюджету РФ. Усі платежі здійснюються з єдиного рахунка Казначейства з пере­рахуванням коштів безпосередньо на розрахункові рахунки госпо­дарюючих суб'єктів, які виконали роботи або здійснюють послуги для бюджетних одиниць. Саме Казначейство проводить збір, об­робку й аналіз інформації про стан державних фінансів; представ­ляє вищим органам державної влади звітність про фінансові опера­ції з федерального бюджету, про державні позабюджетні фонди, а також про стан усієї бюджетної системи; разом з Центральним бан­ком та іншими уповноваженими банками здійснює управління й об­слуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу РФ.

Заключним етапом бюджетного процесу є складання звіту про виконання бюджету і затвердження його в законодавчих ор­ганах влади. Уся робота зі складання звітів покладена на Мініс­терство фінансів РФ і його фінансові органи, Державну податко­ву службу і податкові інспекції, Державний митний комітет і йо­го органи. Звіт доповідається Федеральним Зборам РФ, які його затверджують.

Для здійснення контролю за виконанням федерального бюд­жету існує Рахункова палата, склад і порядок діяльності якої виз­начається федеральним законом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.