Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бюджетный менеджмент Свинаренко.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

7.3 Методика складання звіту про рух грошових коштів

Процес переходу до ринкової економіки потребує повної та достовірної інформації про фінансовий стан, результати виконання та рух грошових коштів бюджетів України. Інформація про виконання бюджетів узагальнюється у відповідних формах фінансової звітності органів Державного казначейства України та фінансових органів державних адміністрацій і місцевих рад.

На виконання урядової програми реформування бухгалтерського обліку в Україні показники фінансових звітів розробляються відповідно до міжнародних стандартів та досвіду країн з розвинутою ринковою економікою, а також повинні враховувати національні особливості країни.

Оскільки в Україні використовується касовий метод обліку доходів і видатків бюджетів, то більш доцільно застосовувати рекомендації МСБО у державному секторі щодо фінансових звітів, підготовлених на основі касової бази обліку. За міжнародними стандартами вважається, що у цьому разі основним звітом суб'єктів державного сектора, який надасть достовірну інформацію користувачам, буде звіт про рух грошових коштів.

З метою визначення шляхів удосконалення інформаційної бази про доходи і видатки місцевих бюджетів доцільно розглянути рекомендації міжнародних стандартів обліку та звітності у державному секторі щодо касової бази обліку та практику їх застосування у фінансовій звітності про виконання бюджетів України.

Відповідно до МСБО під грошовими коштами розуміють готівку в касі і депозити до запитання. Окремо виділяють еквіваленти грошових коштів як короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і для яких характерний незначний ризик зміни вартості.

Грошові надходження і грошові виплати визначаються на касовій основі обліку в момент отримання або списання грошових коштів. Розрізняють грошові потоки від операцій, пов'язаних з обміном, операцій не пов'язаних з обміном, фінансових операцій, операцій з капіталом, операцій з коштами, що належать бюджетам інших рівнів.

Установа може отримувати грошові надходження від операцій, пов'язаних з обміном: продажу товарів або послуг, основних засобів, інших активів, отримання дивідендів, процентів.

Під операціями, які не пов'язані з обміном, розуміють операції, в результаті яких установа отримує активи або бере на себе зобов'язання без обміну на справедливу вартість. До таких операцій відносять податкові надходження, отримання або надання субсидій, грантів, а також позик.

Класифікація грошових надходжень і грошових виплат є необхідною інформацією для користувачів фінансових звітів і залежить від рівня деталізації, який вимагається і можливості збору необхідних даних; а також переваги користі від інформації над витратами на її отримання.

Грошові надходження поділяють за джерелами отримання. Грошові виплати класифікують за трьома ознаками: економічною або за видами витрат, функціональною або за програмами, відомчою або за організаційними одиницями (установами). Крім того, витрати поділяють на поточні і капітальні. Отже, класифікація грошових потоків за касовою базою обліку, рекомендована МСБО у державному секторі, застосовується у вітчизняній практиці касового виконання державного та місцевих бюджетів.

За МСБО 2 "Звіт про рух грошових коштів" у звіті відображається рух грошових коштів протягом періоду з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову.

Суб'єкт державного сектора подає інформацію про рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності у вигляді, який найбільш відповідає її господарській діяльності. При використанні класифікації за видами діяльності у звіті надається інформація, яка дозволяє користувачам оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансове становище бюджету або установи та суму його грошових коштів та їх еквівалентів. Таку інформацію можна використовувати для оцінки взаємозв'язку наведених вище видів діяльності.

Рух грошових коштів за операційною діяльністю визначається як такий, що здійснюється за основною діяльністю суб'єкта.

Сума надходжень (виплат) грошових коштів від операційної діяльності відображає, яким чином операції установи забезпечуються державними асигнуваннями, розмір грошових коштів, який установа змогла отримати від замовників за товари і послуги як від операційної діяльності, сплатити по зобов'язаннях за отримані послуги, із заробітної плати тощо. Консолідований звіт про рух грошових коштів від операційної діяльності бюджету держави у цілому забезпечує інформацією про розмір грошових коштів, отриманих від податків і зборів, інших надходжень, які органи влади спрямовують на фінансування їх поточної діяльності із надання суспільних послуг.

Інформація про компоненти руху грошових коштів є корисною разом з іншою інформацією для прогнозування майбутнього рухугрошових коштів від операційної діяльності.

Установа, яка складає фінансові звіти на базі нарахування, звітує про рух грошових коштів від операційної діяльності, застосовуючи за МСБО 2:

а) прямий метод, за яким розкриваються основні види валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів;

б) непрямий метод, за яким надлишок чи дефіцит коригуються відповідно до впливу операцій негрошового характеру, будь-яких відрахувань або нарахувань, минулих чи майбутніх надходжень або виплат грошових коштів щодо операційної діяльності, а також відповідно до статей доходу або витрат, пов'язаних із рухом грошових коштів від інвестиційної чи фінансової діяльності.

Установи заохочуються до визнання руху грошових коштів від операційної діяльності із застосуванням прямого методу, який надає інформацію, що може бути корисною для оцінки майбутнього руху грошових коштів і яку не можна отримувати із застосуванням непрямого методу.

Суб'єкт державного сектора (установа), який складає фінансові звіти на касовій базі, звітує про рух грошових коштів за кожним основним видом надходжень або виплат.

Окреме розкриття руху грошових коштів, який виникає від інвестиційної діяльності, є важливим, тому що інформація про рух грошових коштів відображає, яким чином здійснювалися виплати за ресурси, які призначені для забезпечення майбутньої діяльності установи.

Розкриття руху грошових коштів, який виникає від фінансової діяльності, є важливим, тому що така інформація корисна для передбачення претензій щодо майбутнього руху грошових коштів з боку позичальників установи.

Установа окремо звітує про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів, які виникають від інвестиційної і фінансової діяльності, за винятком звітування про рух грошових коштів на нетто-основі, тобто у згорнутому вигляді.

У стандарті 2 вказано, що на нетто-основі можна складати звіт про рух грошових коштів, який виникає від наступних видів операційної, інвестиційної або фінансової діяльності:

 • Надходження коштів від продажу товарів, надання послуг;

 • Надходження коштів від податків, зборів, штрафів;

 • Надходження коштів у вигляді грантів, дотацій;

 • Надходження коштів від роялті, авторських гонорарів, комісійних, інші;

 • Виплати іншим установам для фінансування їх діяльності;

 • Виплати коштів постачальникам товарів та послуг;

 • Виплати коштів працівникам та виплати за їх дорученням;

 • Надходження та виплати коштів страхової компанії за премії та позови, ануїтети та інші види страхової допомоги;

 • Виплати коштів на податки з прибутку;

 • Надходження та виплати грошових коштів за контрактами, які укладено для дилерських або торговельних цілей;

 • Надходження і виплати грошових коштів від ліквідації установи;

 • Надходження і виплати грошових коштів за позовами;

 • Виплати коштів для придбання довгострокових активів;

 • Надходження коштів від продажу довгострокових активів;

 • Виплати коштів для придбання частки капіталу;

 • Надходження коштів від продажу часток капіталу або від боргових інструментів інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах;

 • Аванси грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам;

 • Надходження коштів від повернення авансів та позик;

 • Виплати коштів за ф'ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами "своп";

 • Надходження коштів за ф'ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами "своп";

 • Надходження коштів від випуску боргових зобов'язань, позик, облігацій;

 • Виплати грошових коштів для погашення позик;

 • Виплати грошових коштів орендарю для зменшення заборгованості, пов'язаної з фінансовою орендою грошових коштів за дорученням замовників, платників податків, клієнтів;

 • Надходження і виплати грошових коштів за статтями, де обіг грошей є швидким, суми значними, а строки погашення короткими.

Зазначимо, що за МСБО у державному секторі вимагається розкриття у даному звіті інформації про рух грошових коштів від надзвичайних подій у складі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

У примітках до Звіту про рух грошових коштів розкривається додаткова інформація, яка може бути доречною і сприяти розумінню користувачами фінансового стану установи. Згідно із стандартом розкриття такої інформації, разом з коментарем керівництва, може включати: суму невикористаних запозичених коштів, які можуть бути легко реалізовані для майбутньої операційної діяльності і погашення зобов'язань інвестиційного характеру із зазначенням будь-яких обмежень щодо використання цих коштів, а також суму руху грошових коштів, який виникає від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в кожній галузі і в кожному географічному сегменті.

Відповідно до Положення Державного казначейства України у склад нової фінансової звітності про виконання бюджетів входить звіт про рух грошових коштів.

В Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства річного фінансового звіту про виконання державного бюджету за 2001 рік визначена нова форма звіту про рух грошових коштів, який включає тепер чотири розділи:

 1. Операційна діяльність

 2. Інвестиційна діяльність

 3. Нерозподілені видатки

 4. Фінансова діяльність

Така ж форма звіту доведена до місцевих фінансових органів листом Державного казначейства. Отже, звіт про рух грошових коштів бюджетів за 2001 рік вперше був складений за видами діяльності.

Структура звіту про рух грошових коштів бюджетів в цілому відповідає рекомендаціям МСБО у державному секторі. Однак, існують принципові відмінності в показниках вітчизняного звіту у порівнянні із звітом, запропонованим стандартами.

У першу чергу слід зазначити, що визначення видів діяльності бюджетів відсутні у вищевказаній інструкції Державного казначейства та інших документах, що регулюють облік та звітність суб'єктів бюджетної сфери України. Внаслідок цього виникли певні неузгодженості з міжнародними правилами та практикою країн з розвинутою ринковою економікою.

Так, розділ 1 звіту про рух грошових коштів бюджетів України складається з підрозділів: операційні доходи і операційні видатки. До операційних доходів віднесені: податки; збори, штрафи, пені та плату за ліцензію; трансферти; інший операційний доход; прибутки від продажу основних засобів.

Відображення останнього з названих показників у цьому розділі протирічить стандартам "Звіт про рух грошових коштів" та "Фінансова звітність, підготовлена на касовій базі обліку". Адже операції з продажу необоротних активів відносяться до інвестиційної діяльності суб'єктів відповідно до МСБО.

Операційні видатки бюджетів за інструкцією Державного казначейства містять поточні видатки і кредитування з врахуванням погашення. Проте кредитування слід віднести до фінансової діяльності бюджетів, яка включає операції з надання і погашення кредитів.

Розділ II звіту Державного казначейства та фінансових органів України "Інвестиційна діяльність" складається з підрозділів: інвестиційні доходи і інвестиційні видатки. Однак, у рядку "Інвестиційні доходи" проставляються відповідно до інструкції Державного казначейства України нульові показники. У підрозділі "Інвестиційні видатки" відображаються капітальні видатки бюджетів.

Отже, слід відмітити невідповідність показників звіту про рух грошових коштів за видами діяльності: надходження від продажу необоротних активів відображають у складі операційної діяльності, а витрати на придбання цих активів - у складі інвестиційної діяльності.

Третій розділ звіту "Нерозподілені видатки" немає аналога для порівняння із міжнародними правилами. На нашу думку, нерозподілені видатки можливо відображати у складі операційної діяльності бюджетів, які є такими, що виникли внаслідок основної діяльності.

Розділ IV "Фінансова діяльність" складається з підрозділів: внутрішнє фінансування і зовнішнє фінансування. У звіті про рух грошових коштів місцевих бюджетів відображається лише їх внутрішнє фінансування.

В обох підрозділах містяться показники про випуск і погашення довго-, середньо-, короткострокових облігацій та векселів; позики, не віднесені до інших категорій; зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів та інших цінних паперів, призначених для управління ліквідністю. Отже, у розділі "Фінансова діяльність" звіту про рух грошових коштів бюджетів України наводиться така ж інформація, що і у звіті про виконання бюджетів - розділі III "Фінансування". Внаслідок цього втрачається доцільність складання звіту про рух грошових коштів.

Зміст показників руху грошових коштів від фінансової діяльності за МСБО у державному секторі відрізняється від вимог Державного казначейства України. Адже фінансова діяльність - це операції, які призводять до змін розміру і складу власного та позикового капіталу. У даному розділі звіту слід вказувати операції з кредитування та фінансування бюджету. Крім того, зміни в обсягах грошових коштів та їх еквівалентів за стандартами відображаються поза розділами руху коштів. Це показники залишків грошових коштів на початок та кінець звітного року.

Результати дослідження свідчать, що для вітчизняних бюджетних установ та місцевих бюджетів, в основі обліку яких є касовий принцип, слід скористатись формою звіту про рух грошових коштів, що запропонована МСБО у державному секторі.

Структура звіту про рух грошових коштів повинна бути заснована на класифікації грошових потоків, що передбачає поділ діяльності бюджетів та установ на три види: операційну, інвестиційну та фінансову. Отже, доцільно визначити класифікацію діяльності місцевих бюджетів та установ у такий спосіб.

До операційної діяльності установ, що утримуються за рахунок бюджетів, відносяться продаж продукції, виконаних робіт, наданих послуг, які є основою діяльності установи. Рух грошових коштів від операційної діяльності бюджетної установи виникає внаслідок отримання фінансування із загального фонду бюджету та коштів спеціального фонду, а з іншої сторони - в результаті перерахування грошових коштів на заробітну плату працівникам, утримання установи, інші витрати, пов'язані з основною діяльністю.

До надходжень грошових коштів від операційної діяльності місцевих бюджетів слід віднести податкові і неподаткові надход­ження, офіційні трансферти, цільові фонди. Зі складу непо­даткових надходжень бюджету потрібно виключити дивіденди від суб'єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств та організацій, які відображають операції інвестиційної діяльності. Виплати грошових коштів у результаті операційної діяль­ності, пов'язані з поточними видатками бюджету: на товари і послуги, виплату відсотків, субсидії та поточні трансфертні виплати.

Таким чином, операційна діяльність бюджету - основна діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - операції, що є головною метою створення установи і забезпечують основну частку її доходу. Інвестиційна діяльність бюджету охоплює операції з придбання та продажу основних засобів, землі, нематеріальних активів, фінансових інвестицій. У розрізі чинної класифікацій доходів і видатків бюджету слід відокремити доходи від операцій з капіталом, дивіденди (неподаткові надходження), як надходження грошових коштів; з іншої сторони, оплата капітальних видатків та кредитування за вирахуванням погашення. До фінансової діяльності слід віднести операції з отримання і погашення позик, інші фінансові операції, які визначені класифікацією фінансування бюджету. Отже, фінансова діяльність бюджету - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу.

Дана класифікація господарських операцій за видами діяльності є основою для складання Звіту про рух грошових коштів. Звертаємо увагу на те, що у чинних бухгалтерських звітах бюджетних установ основною ознакою класифікації операцій є джерело їх фінансування: з державного бюджету, місцевого бюджету; загального та спеціального фондів.

Класифікація господарських операцій передбачає також їх поділ на звичайну діяльність і надзвичайну. Стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі звичайною називають будь-яку основну діяльність бюджету (установи), а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. Надзвичайна подія - це подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності бюджету (установи), знаходиться поза впливу установи, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді. У звіті передбачаються показники руху коштів від надзвичайних подій за кожним видом діяльності: операційної, інвестиційної, фінансової. Прикладами надзвичайних подій є стихійне лихо, пожежа, техногенні аварії тощо. Отже, у звіті будуть відображатися надходження коштів у відшкодування таких витрат та перерахування коштів, пов'язані з надзвичайними подіями. Надходження і видаток грошових коштів внаслідок надзвичайних подій слід відображувати окремими статтями у складі операційної, інвестиційної або фінансової діяльності залежно від того, до якого виду діяльності належить ця подія.

Звіт про рух грошових коштів не охоплює зміни у складі грошових коштів і негрошові операції. Отримання коштів в касу з рахунку установи є прикладом зміни у складі грошових коштів. Надходження і видаток грошових коштів у іноземній валюті показують у звіті перерахуванням іноземної валюти у валюту звітності за курсом, що діяв на дату руху грошових коштів. Суму курсової різниці, що виникає внаслідок впливу зміни валютного курсу на залишок грошових коштів в іноземній валюті, МСБО рекомендують наводити окремо від руху грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Слід зазначити, що до консолідованого звіту включаються грошові потоки підвідомчих установ (бюджетів нижчого рівня), але виключаються будь-які внутрішньогрупові операції (взаєморозрахунки).

Процес складання звіту про рух грошових коштів повинен складатися із таких етапів:

 • визначення руху грошових коштів від операційної діяльності;

 • визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності;

 • визначення руху грошових коштів від фінансової діяльності;

 • визначення чистого руху грошових коштів;

 • подання отриманої інформації у формі Звіту про рух грошових коштів.

Залишки грошових коштів на початок і кінець звітного періоду, визначені у звіті про рух грошових коштів, повинні відповідати показникам балансу на початок і кінець звітного періоду.

Звіт про рух грошових коштів складається з трьох розділів відповідно до класифікації господарських операцій за видами діяльності. У кожному розділі окремо відображаються надходження і виплати грошових коштів. Рух грошових коштів внаслідок кожного виду діяльності розраховується за прямим методом: надходження грошових коштів мінус виплати грошових коштів.

Дані про рух грошових коштів можуть бути отримані безпосередньо з облікових реєстрів: меморіального ордеру з обліку операцій на рахунках, витягів з рахунків або за допомогою бухгалтерської звітності про виконання бюджетів, показники якої формуються у розрізі бюджетної класифікації доходів і видатків.

Інформація про надходження грошових коштів бюджетної установи міститься у бухгалтерській звітності про виконання кошторису. Проте звітні дані вказують загальну суму надходжень грошових коштів без поділу за видами діяльності. Тому показники надходжень грошових коштів у розрізі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності отримують за допомогою первинних документів та облікових реєстрів.

Інформація про виплати грошових коштів міститься у звіті про виконання загального фонду кошторису установи, де відображаються касові видатки у розрізі економічної класифікації. Крім того, використовуються дані звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду. У разі застосування бюджетною установою системи автоматизації бухгалтерського обліку доцільно передбачити підготовку звіту про рух грошових коштів установи, при цьому для визначення параметрів документу рекомендуємо форму даного звіту.

Звіт про виконання місцевих бюджетів є джерелом отримання інформації про надходження грошових коштів: доходи бюджету у розрізі бюджетної класифікації та видатки за функціональною класифікацією. Показники виплат грошових коштів місцевих бюджетів за видами діяльності визначаються на підставі зведення звітів бюджетних установ.

У разі впровадження звіту про рух грошових коштів місцевих бюджетів слід передбачити відображення у звіті про виконання бюджетів показника касових видатків у розрізі економічної класифікації бюджетних видатків. Показники руху грошових коштів за видами діяльності можна буде отримати на підставі звітності про виконання місцевих бюджетів, використовуючи бюджетну класифікацію доходів і видатків. Інформація звіту про рух грошових коштів надасть можливість користувачам співвідносити та оцінювати грошові потоки: надходження коштів до місцевих бюджетів, їх використання місцевими органами влади у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

З метою дотримання рекомендацій МСБО у державному секторі та з врахуванням зарубіжного досвіду країн з розвинутою економікою можливим є складання звіту про рух грошових коштів місцевих бюджетів.

Для підтвердження повноти та достовірності показників фінансового звіту про виконання місцевих бюджетів необхідно здійснювати контрольні процедури. В умовах реформування системи обліку виконання місцевих бюджетів важливе значення набуває правильна організація контролю цих бюджетів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.