Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бюджетный менеджмент Свинаренко.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

158

Тема 1

Сутність і складові бюджетного менеджменту

Предмет і задача курсу

Зміст

1.1 Сутність бюджетного менеджменту.

1.2 Система управління бюджетом.

1.3 Складові бюджетного менеджменту.

1.4 Учасники бюджетного процесу.

Основні терміни та визначення

Бюджет

Бюджетна система

Бюджетний устрій

Бюджетний процес

Бюджетний менеджмент

Система управління бюджетом

Бюджетне планування

Організація виконання бюджету

Облік виконання бюджету

Контроль за виконанням бюджету

Бюджетний цикл

    1. Сутність бюджетного менеджменту.

Бюджетний менеджмент - це сукупність взаємозв'язаних дій (управлінських функцій), прийомів, методів, які направлені на управління бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків. Бюджетний менеджмент повинен дати відповідь на питання - як ефективно керувати цим рухом і відносинами [8, с. 15]. Бюджетний менеджмент — це один із напрямків фінансового менеджменту.

Бюджет – це слово яке з деяких джерел має походження з англійської мови budget, але е інша думка що бюджет походить від норманського тобто старофранцузького bougette. Дослівно обидва ці слова перекладаються як гаманець, шкіряний кішок чи сумка та портфель. Відомий факт що в середньовіччю епоху 16- 17 ст. канцлер казначейства в Англії мав сумку яку він брав в парламент, в ній він носив різні фінансові документи та промови про надання субсидій королю, стан держави у фінансовому плані, ця сумка мала назву бюджет. Мабуть саме виходячи з історії у деякому плани йде походження з сучасним тлумаченням бюджету.

У сучасному житті бюджет має декілька розумінь наприклад. Бюджет – це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених конституцією [11, c 4]. Також можна для порівняння привести поняття бюджету згідно з Бюджетним кодексом, який прийняла Верховна Рада України 21 червня 2001р там зазначено що. Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [10, c. 13]. Тобто бюджет є не лише контрольним та інформаційним, а також й управлінським засобом, що надає можливість розподіляти та перерозподіляти а також регулювати суспільні процеси, це забезпечує ефективне співвідношення між суспільним споживанням та індивідуальним. Бюджет показує напрям державної діяльності та в водночас обмежує її, це кошти які має держава у своєму розпорядженні, а це в свою чергу визначає її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові кошти суспільного користування, яки потребують органи державної влади для того щоб витратити на цілі ухвалені суспільством. Аспекти визначення державного бюджету надані на рис. 1.

За економічною суттю державний бюджет – це грошові відносини між державою та фізичними й юридичними особами з приводу утворення фінансового фонду та його використання на державні функції.

За матеріальним змістом бюджет – це державний центральний фонд грошових ресурсів, який перебуває у постійному русі, та складається з бюджетних потоків які поділяються на вхідні та вихідні. Таким чином здійснюється централізація коштів відповідно до чинного законодавства, що дає можливість виконувати державні заходи стосовно соціальної та економічної політики усієї країни.

Рис. 1.1 Аспекти визначання бюджету [10, c.13]

За формою бюджет являє собою основний фінансовий план доходів та видатків країни. Цей документ має сили закону та повинен затверджуватися щорічно, на його основі формується зведений фінансовий баланс держави.

Зведений фінансовий баланс держави – це єдина система фінансових планів, що характеризує всі сектори економіки незалежно від форми власності, а також обов’язків та платежі населення здійснені на добровільній основі, кредити банку тощо.

За організаційною структурою бюджет – являє собою центральну ланку фінансової системи держави, що тісно взаємодіє з іншими ланками . Саме бюджет впливає на пропорції кожної ланки, завдяки бюджету здійснюється розподіл та перерозподіл ресурсів.

Бюджет має дві складові – доходи та видатки (рис. 1.2)

Державний бюджет

Доходи

Видатки

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Д-В

Збалансований бюджет

Дефіцит бюджету

Профіцит бюджету

Рис. 1.2 Складові бюджету [10, c.15]

У сучасних умовах під поняттям менеджменту розуміють управління персоналом з метою виконання ним встановлених завдань та цілей на основі науково обґрунтованих принципів раціонального підходу. Бюджетний менеджмент як на державному рівні так і на рівні установ чи відомств виконує обов’язки цивілізованого механізму управління розподілу обмежених коштів на необхідні потреби без суттєвої різниці між ними в цих коштах. Бюджетний менеджмент також повинен за своїм призначенням забезпечує дотримання правил формування й виконання бюджету, яки відповідають принципам сучасної цивілізованої країни, громадського суспільства та ринкової економіки. Ці принципи створились у процесі розвитку фінансів їх практики та теорії як фундамент бюджетного процесу, його повнота, прозорість та відкритість. Зазначмо принципи на яких ґрунтується бюджетна система України та яки дотримані в бюджетному кодексі.

1. Принцип єдності бюджетної системи України – єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правової базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності.

2. Принцип збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період

3. Принцип самостійності – державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету не несе відповідальність за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного, а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується за закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети.

4. Принцип повноти – до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно - правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

5. Принцип обґрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного та соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил.

6. Принцип ефективності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

7. Принцип субсидіарності – розподіл видів видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближені надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

8. Принцип цільового використання бюджетних коштів – бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.

9. Принцип справедливості та неупередженості – бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

10. Принцип публічності та прозорості – державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами.

11. Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу [8, с. 13-15].

В бюджетний менеджмент включене на сучасному етапі дуже багато факторів яки впливають на бажаний кінцевий результат, планування, прогнозування, порівняння та контроль або пошук можливих альтернативних виходів з ситуації. Тобто бюджетний менеджмент створений для того щоб як найкраще керувати ресурсами та відносинами. Бюджетний менеджмент складається з двох взаємозв'язаних частин - об'єкту і суб'єкту управління. Об'єктом виступає бюджет, суб'єктом - органи управління бюджетом.

Предметом бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни є бюджетний процес і управління ним.

    1. Система управління бюджетом

Під системою управлінням бюджетом розуміють сукупність органів управління, етапів і методів управлінської діяльності в бюджетному процесі.

Система управління бюджетом створена у своєму принципі з двох елементів, таких як етапів і методів управлінської діяльності та органів управління в бюджеті. Схема бюджетного менеджменту представлена на рис. 3.

Рис. 1.3 Схема бюджетного менеджменту [8, c 16]

Виділяють три групи органів управління бюджетом.

До першої групи відносять державні органи законодавчої і виконавчої влади. Це:

- Верховна Рада (законодавчий орган), яка виступає провідним органом в управлінні бюджетом, затверджує у вигляді Закону Державний бюджет, що є основним фінансовим планом держави.

- Ради народних депутатів (місцеві законодавчі органи), які виступають провідними органами в управлінні місцевим бюджетом, затверджують місцеві бюджети на відповідних місцевих рівнях.

- Органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів, державні адміністрації, виконавські комітети) забезпечують підготовку проекту відповідного бюджету і його виконання.

- Президент України, підписує закон про державний бюджет, контролює хід його складання і виконання.

Другу групускладають органи оперативного управління бюджетом. До неї належать: органи системи Міністерства фінансів (Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим; обласні фін управління і міські фін управління міст Києва і Севастополя, міські і районні фінансові відділи), Контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація, Рахункова палата.

- Органи системи Міністерства фінансів безпосередньо виконують роботу, пов'язану з складанням відповідного бюджету, і забезпечують його виконання.

- Державна податкова адміністрація здійснює контроль над дотриманням платниками податків і обов'язкових внесків податкового законодавства, повнотою, правильністю і своєчасністю розрахунків зі всіма ланками бюджетної системи.

- Контрольно-ревізійна служба здійснює контроль за цільовим, раціональним і правильним використанням коштів, виділених як з Державного, так і з місцевих бюджетів. При цьому її функції дещо виходять за рамки бюджету, оскільки органи Контрольно-ревізійної служби контролюють дотримання фінансового законодавства підприємствами державного сектору.

- Державне казначейство організовує і здійснює касове виконання бюджетів різних рівнів, веде облік та складає звітність про виконання бюджетів.

Державна податкова адміністрація (з грудня 1991 року по 22 листопаду 1996 року Державна податкова служба), Контрольно-ревізійна служба і Державне казначейства були створені і розвинуті на базі відповідних підрозділів органів системи Міністерства фінансів.

- Рахункова палата України є органом позавідомчого контролю за бюджетним процесом. Вона здійснює контроль за своєчасним виконанням Державного бюджету України, за формуванням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, за грошовою емісією, за дотриманням чинного законодавства в області бюджетної політики.

Третю групу складають органи нефінансового профілю. Виконуючи встановлені на них функції, вони також пов'язані з бюджетом.

  • До першої підгрупи відносять органи пов'язані з бюджетом по лінії формування доходів, оскільки їм надані права нараховувати і стягувати певні платежі (митний збір, державне мито) і штрафні санкції (штрафи за порушення митних правил, за порушення екологічного законодавства, правил полювання і рибальства, користування водними іншими природними ресурсами, законодавства у сфері ціноутворення). Це такі органи, як: Державна митна служба; органи Міністерства внутрішніх справ; органи юстиції і нотаріальні контори; природоохоронні інспекції; органи державної інспекції з контролю за цінами і інші.

- До другої підгрупи органів третьої групи управління бюджетним процесом відносять різні управлінські структури, що пов'язані з бюджетом по лінії фінансування витрат. Це: міністерства, відомства, а також підприємства, організації, установи, керівники яких наділені функціями головних розпорядників коштів, тобто одержують грошові кошти з бюджету і здійснюють фінансування підвідомчих підприємств, організацій, установ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.