Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Список літератури Основна література Законодавча база

 1. Господарський кодекс.

 2. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня1995 р.// Урядовий кур’єр. – 1995. – 18 травня.

 3. Закон України “Про оренду майна державних підприємств і організацій” від 10.02.92. з внесеними змінами та доповненнями від 15.12.92, 14.03.95, 7.12.95, 23.12.97.

 4. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 року № 996-XIV зі змінами і доповненнями // Навчально-практичний посібник «Курсом реформ – облік 2000». Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-клуб», 2000. – С. 117-151.

 5. Типове положення з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. КМУ від 26.04.96 // Бух. облік і аудит. – 1996 - № 7

Основні підручники й навчальні посібники

 1. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник/ М.Г.Грещак, О.Н.Гребешкова, О.С.Коцюба/ За ред. М.Г. Грещака – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

 2. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За ред. М.Г. Грещака – К.: КНЕУ, 2001. – 103 с.

 3. Економіка підприємства: Підручник./ За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001

 4. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. О.И.Волкова – М.: ИНФРА, 2000. - 420 с.

Додаткова література

 1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємства. – Львів: Вид-во “Сполом”, 1998. - 112 с.

 2. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Уч. пособие . – К.: МАУП, 2000. – 144 с.

 3. Вартанов С.И. Экономическая диагностика деятельности предприятий: организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 80 с.

 4. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа затрат: Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996 .- 464

 5. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник/ С.Ф. Покропивний, В.М. Колот - К., 1998. – 352с.

 6. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. – М.: ИНФРА, 2001

 7. Робоча програма дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємства”. - Харків: ХДАТОХ, 2002.

 8. Медведєва Л.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник. - Харків: ХДАТОХ, 2001

 9. Кейлер В.А. Економика предприятия. – М.: ИНФРА, 1999. – 132с.

13