Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції та завдання на контрольну (Економіка підприємства).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Варіант № 25

І. Теоретичне питання

Визначення необхідної чисельності робітників для виконання виробничої програми.

ІІ. Практичне завдання.

Здійснити порівняння форм мотивації працівників структурних підрозділі

ІІІ. Задача.

Необхідно скласти кошторис витрат цеху на рік та по кварталах, виходячи з того, що обсяги виробництва продукції по кварталах відповідно дорівнювали 20, 30, 25, 25%. Цех виробляє два види металевої продукції: виріб А – 1200 тис. одиниць; виріб Б – 1500 тис. одиниць. Вага одного виробу в кг: А- 2,0 кг та Б – 1,5 кг. Коефіцієнт використання металу відповідно до виробів 0,85 та 0,95. Ціна 1 т металу – 800 грн. Вартість купованих виробів та напівфабрикатів на весь обсяг виробленої продукції планується в розмірі 700 тис. грн. , витрати на паливо та енергію на технологічні потреби - 32,8 тис. грн. Відрядні розцінки на один виріб складають за виробом А – 0,2 грн. , Б – 0,5 грн. Додаткова заробітна плата складає 20% від основної заробітної плати виробничих виробників. Відрахування на соціальні заходи становитимуть 38% від основної і додаткової заробітної плати. У складі загальновиробничих витрат плануються витрати на утримання та експлуатацію обладнання ( 80% від вартості основних матеріалів) та витрати на організацію і управління виробництвом (100% від витрат на оплату праці). Результати розрахунків звести в таблицю кошторису витрат.

Перелік питання для підготовки до заліку

 1. Економічна модель підприємства.

 2. Структуризація виробничої системи підприємства.

 3. Структуризація системи управління підприємством.

 4. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур.

 5. Центри витрат і центри прибутку в структурі підприємства.

 6. Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови.

 7. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму.

 8. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму.

 9. Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств.

 10. Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин.

 11. Підрозділи як самостійні суб’єкти ринку й генератори прибутку.

 12. Функції і системи внутрішніх цін на підприємстві.

 13. Методи формування внутрішніх цін.

 14. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин.

 15. Формування ціни як функції витрат і цільового прибутку.

 16. Стратегія і тактика ціноутворення на підприємстві.

 17. Система та зміст внутрішніх планів.

 18. Принципи і методи розроблення внутрішніх планів.

 19. Нормативна база планування діяльності підрозділів підприємства.

 20. Особливості внутрішнього планування залежно від вибраної схеми економічного управління.

 21. Методи ієрархічного планування, їх переваги, недоліки та сфера застосування.

 22. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів.

 23. Обґрунтувань виробничої програми виробничою потужністю.

 24. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами.

 25. Загальний порядок розробки планів витрат підрозділів.

 26. Склад витрат підрозділів і порядок їх планування.

 27. Формування кошторисів підрозділів.

 28. Планування собівартості продукції.

 29. Методика обчислення окремих елементів загальновиробничих витрат.

 30. Особливості калькулювання в однопродуктовому і багатопродуктовому виробництвах.

 31. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність.

 32. Контроль як функція управління.

 33. Критерії оцінки діяльності підрозділів підприємства.

 34. Оцінка виробничої діяльності підрозділів.

 35. Оцінка ефективності роботи за показником витрат.

 36. Комплексна оцінка діяльності підприємства та його підрозділів.

 37. Ритмічність виробництва і її визначення.

 38. Роль, форми і джерела стимулювання.

 39. Стимулююча функція оплати праці.

 40. Передовий досвід і тенденції в оплаті праці.

 41. Сутність оплати праці за кінцевим колективним результатом і сфера її ефективного використання.

 42. Форми участі у прибутку та її роль у стимулюванні персоналу.

 43. Форми матеріальної відповідальності підприємств та їх підрозділів-суб’єктів ринку за порушення договірних зобов’язань.

 44. Зв’язок матеріальної відповідальності підприємства в цілому і його підрозділів.

 45. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності.

 46. Сутність і передумови аналізу системи “витрати-випуск-прибуток”.

 47. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності.

 48. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат.

 49. Беззбитковість і безпека діяльності підприємства і його підрозділів.

 50. Операційний ліверидж (важіль), його визначення і застосування в оперативному аналізі.

 51. Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів.

 52. Оцінка руху виробничих запасів та її вплив на собівартість продукції.

 53. Мінімізація витрат на поставку і зберігання матеріалів через визначення оптимальних партій поставок і величини запасів.

 54. Сутність і умови ефективного застосування різних методів оцінки матеріалів у запасах.

 55. Актуальність, параметри і форми адаптації устаткування до заданого обсягу роботи.