Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PEDAGOGIKA_FEF_sp_Dokumen-vo_MATR_1-27_temi.doc
Скачиваний:
316
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
885.25 Кб
Скачать

Тема 1.1.-1.2.Становлення та розвиток педагогіки як науки. Розвиток, виховання і формування особистості

Виділіть галузі педагогічної науки:

методики викладання окремих предметів

*загальна педагогіка

*етнопедагогіка

дидактика

Виховання – це…

підготовка до життя

розвиток задатків і здібностей учня

всебічно і гармонійно розвинена особистість – громадянин своєї країни

*цілеспрямований та організований процес розвитку особистості

Виховання у вузькому розумінні – це:

цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості, частина процесу соціалізації, що знаходиться під певним соціальним та педагогічним контролем

озброєння дитини нормами поведінки в суспільстві

*навчання школяра нормам і правилам поведінки в суспільстві

цілеспрямований та організований процес розвитку особистості

Вкажіть основні категорії педагогіки:

*виховання, навчання, освіта, розвиток, формування

навчання, форми, методи, закономірності

навички, уміння, здібності, учіння

засоби, педагогічні умови, принципи

Вкажіть, у яку групу входять науки, що складають систему педагогічних наук

дидактика, психологія, історія, школознавство, теорія виховання

загальна педагогіка, вікова психологія, методика вивчення окремих предметів

*дошкільна педагогіка, педагогіка школи, педагогіка вищої школи, історія педагогіки

загальна педагогіка, етика, естетика, діалектика, логіка

Галузь педагогіки, що функціонує як сукупність підходів, спрямованих на успішну підготовку дітей до статево-ролевої поведінки в суспільстві це:

андрагогіка

дидактика

народна педагогіка

*гендерна педагогіка

Галузь педагогічних знань і досвіду народу, що виявляється в домінуючих у нього поглядах на мету, завдання, засоби і методи виховання та навчання це:

педагогіка

дидактика

етнопедагогіка

*народна педагогіка

Головною функцією педагогіки є…

*пізнати закони виховання, освіти й навчання людей

вдосконалення змісту освіти

спрямування особистісного розвитку людини в умовах навчання і виховання

усі відповіді вірні

З яких розділів складається педагогіка як наука і предмет:

теорія і методика виховної роботи

*загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство

теорія і методика навчально-виховної роботи

основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання

Закінчіть речення.

Освіта – це процес і …

перетворення людської істоти на суспільний індивід

цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички

*результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей

навчання і виховання дітей на культурно-історичному досвіді рідного краю, його традиціях, звичаях і обрядах, багатовіковій мудрості народу

Закінчіть речення. Індивід – це…

*типовий представник соціального стану

особистість

представник людського роду

неповторна, унікальна особистість

Закінчіть речення. Індивідуальність – це…

становлення людини як біологічного виду і соціальної істоти

*неповторна, унікальна якість особистості, яка властива конкретній особі

перетворення людської істоти на суспільний індивід, утвердження її як особистості

людина, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного

Закінчіть речення. Метод аналізу результатів діяльності учня – це…

узагальнення відомостей про учнів, отриманих за допомогою інших методів, зіставлення цих відомостей, їх осмислення

джерело і спосіб пізнання педагогічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах

*аналіз результатів різних видів діяльності учня, який допомагає скласти уявлення про нього за реальними справами

випробовування учня на певний рівень знань, умінь або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, кросвордів,

Закінчіть речення. Метод анкетування дає змогу…

покращити навчальний процес школярів

опитати досліджуваний клас

*підвищити об’єктивність інформації про педагогічні факти, явища, процеси, їх типовість

*передбачає отримання інформації від найбільшої кількості опитаних

Закінчіть речення. Метод бесіди – це…

*джерело і спосіб пізнання педагогічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах

випробовування учня на певний рівень знань, умінь або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, кросвордів, запитань

аналіз результатів різних видів діяльності учня, який допомагає скласти уявлення про нього за реальними справами

спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах

Закінчіть речення. Метод педагогічного експерименту – це…

аналіз результатів різних видів діяльності учня, який допомагає скласти уявлення про нього за реальними справами

*науково поставлений дослід організації педагогічного процесу в точно врахованих умовах

*джерело і спосіб пізнання педагогічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає в природних умовах

випробовування учня на певний рівень знань, умінь або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, кросвордів, запитань

Закінчіть речення. Метод тестування - це…

*випробовування учня на певний рівень знань, умінь або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, кросвордів, запитань

узагальнення відомостей про учнів, отриманих за допомогою інших методів, зіставлення цих відомостей, їх осмислення

аналіз результатів різних видів діяльності учня, який допомагає скласти уявлення про нього за реальними справами

спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах

Закінчіть речення. Метод узагальнення незалежних характеристик включає…

аналіз результатів різних видів діяльності учня, який допомагає скласти уявлення про нього за реальними справами

*узагальнення відомостей про учнів, отриманих за допомогою інших методів, зіставлення цих відомостей, їх осмислення

випробовування учня на певний рівень знань, умінь або загальну інтелектуальну розвиненість за допомогою карток, малюнків, кросвордів, запитань

спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах

Закінчіть речення. Процес і результат людського розвитку детермінується спільним впливом трьох факторів:

навчання, виховання і освіти

*спадковості, середовища і домашнього виховання

середовища, виховання і навчання

виховання, освіти і спадковості

Закінчіть речення. У перекладі з латинської «процес» означає:

*рух вперед

мету

результат

розвиток

Закінчіть речення. Формування особистості здійснюється:

під впливом домашнього виховання

під впливом соціального середовища

*під впливом середовища, спадковості та виховання

під впливом спадковості та середовища

Залежно від мети навчання розрізняють такі види експерименту:

констатуючий

перебірковий, уточнювальний

творчий, перетворюючий, формуючий

*усі відповіді вірні

Із скількох модулів складається навчальна дисципліна «Педагогіка»?:

одного

*чотирьох

шести

двох

Метод педагогічного спостереження – це…

*спосіб дослідження психолого-педагогічних процесів формування особистості, встановлення об’єктивної закономірності виховання і навчання

організоване дослідження педагогічного процесу в природних умовах

послідовність здійснюваних пізнавальних і перетворюючих дій, операцій та впливів, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань

організоване спостереження, яке має мету і план

Навчання – це:

*процес передачі знань, умінь і навичок від учителя до учня та їх засвоєння

організація самостійної роботи учнів із засвоєння навчального матеріалу

двосторонній процес діяльності

виконання учнями різних навчальних завдань

Назвіть основні методи науково-педагогічних досліджень:

аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння

бесіди, лабораторні роботи, вправи, документація

спостереження, бесіди, рейтинг, семінар, анкетування

*рейтинг, анкетування, бесіда, спостереження, експеримент, узагальнення незалежних характеристик, статистичні методи

Назвіть стадії розвитку педагогіки

освітня, виховна, розвиваюча

методологічна, пізнавальна, навчальна

наукова, народна, філософська

*народна, духовна, світська

Національна система виховання – це:

*історично обумовлена і створена самим народом система духовних цінностей, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючого покоління

виховання на зразках національних духовних цінностей

принцип природо відповідності виховання

виховання на елементах козацької педагогіки

Педагогіка – це …

наука про виховання людини

наука про закономірності навчання і виховання дітей

наука про навчання людини

*сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і освіти людини на всіх етапах її вікового розвитку

Закінчіть речення. Перевиховання – включає:

*роботу з учнями, схильними до правопорушень

виховання в молоді патріотизму

*роботу з важковихованими дітьми, усунення відхилень у їх поведінці

усі відповіді вірні

Перевиховання – це:

робота з учнями, схильними до правопорушень

вплив на усунення в діях, вчинках, способі життя учня негативних звичок та хибних схильностей, вад характеру та поступову заміну їх на позитивні риси і якості

робота з важковихованими дітьми, усунення відхилень у їх поведінці

*виховний процес, спрямований на подолання негативних рис особистості, що сформувалися під впливом сприятливих умов виховання

Розвиток – це?:

*процес і результат кількісних та якісних змін в організмі людини від моменту її народження до кінця життя, становлення людини як соціальної істоти

процес становлення людини як соціальної істоти під впливом середовища, спадковості та виховання

індивідуальна цілеспрямована робота дорослих з усунення недоліків в учнів, які мають негативні відхилення у поведінці

цілеспрямована робота людини над самовдосконаленням в інтелектуально-духовному, морально-вольвому, естетичному та фізичному напрямах

Самовиховання – це?:

індивідуальна цілеспрямована робота дорослих з усунення недоліків в учнів, які мають негативні відхилення у поведінці

процес і результат кількісних та якісних змін в організмі людини від моменту її народження до кінця життя, становлення людини як соціальної істоти

*цілеспрямована робота людини над самовдосконаленням в інтелектуально-духовному, морально-вольвому, естетичному та фізичному напрямах

процес становлення людини як соціальної істоти під впливом середовища, спадковості та виховання

Сурдопедагогіка вивчає …

*виховання і навчання глухих і глухонімих

виховання і навчання сліпих і малозрячих

виховання і навчання розумово відсталих

немає правильної відповіді

Сучасна педагогіка – це наука…

про навчання людини

*про виховання людини

про освіту людини

усі відповіді вірні

Тифлопедагогіка -

розробляє питання виховання і навчання дітей з неправильно сформованою мовою

розробляє питання виховання і навчання розумово відсталих дітей

розробляє питання виховання і навчання дітей із вадами у функціонуванні органів слуху

*розробляє питання виховання і навчання сліпих дітей

Формування –це?:

цілеспрямована робота людини над самовдосконаленням в інтелектуально-духовному, морально-вольвому, естетичному та фізичному напрямах

*процес становлення людини як соціальної істоти під впливом середовища, спадковості та виховання

індивідуальна цілеспрямована робота дорослих з усунення недоліків в учнів, які мають негативні відхилення у поведінці

процес і результат кількісних та якісних змін в організмі людини від моменту її народження до кінця життя, становлення людини як соціальної істоти

Хто з педагогів вперше запровадив термін «народна педагогіка»?:

*О.Духнович

Г.Сковорода

К.Ушинський

С.Русова

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]