Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi_vischoyi_matematikim.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Основи вищої математики

Тема 1 Множини і операції над ними

В якому випадку множина В є підмножиною множини А?

коли множина В є порожньою множиною

коли всі елементи множини В належать множині А

коли всі елементи множини В не належать множині А

коли всі елементи множини А належать множині В

Виписати множину букв в слові «математика»

«м,а,т,е,и,к»

«м,т,е,и,к»

«м,а,т,е,м,а,т,и,к»

Не має правильної відповіді

Відповідність множин А і В позначають:

САхВ

А~В

А\В={х: хА іх В}

СВ

Декартів добуток множини А і порожньої множини дорівнює:

перерізу множин

множині А

об’єднанню множин

порожній множині

Для множин дійсних розв’язків усіх квадратних рівнянь з цілими коефіцієнтами універсальною множиною є:

множина дійсних чисел

множина дробових чисел

множина додатніх чисел

множина від’ємних чисел

Доповненням множини В до А позначають:

САхВ

А~В

А\В={х: хА іх В}

СВ

Ейлер розв´язав задачу про

Шість котів

Він нічого не розв´язував

сім мостів

Три дерева

Еквівалентність множин А і В позначають:

САхВ

А~В

А\В={х: хА іх В}

СВ

З чого складається множина?

з множників

з об’єктів, що належать множині

з добутків

з об’єктів, що не належать множині

Знайти АВ, якщоА=і В=

АВ =

АВØ

Правильної відповіді не існує

АВ

Знайти АВ,якщоА=а,b,c,k,l,

а В=m,n,d

Ø

Існує два методи задання множин:

Метод переліку, метод швидкості

Метод швидкості і часу

метод переліку і опису

Тільки метод опису

Множина точок площин, для кожної з яких відстань до даної точки площини лежать на однаковій відстані називаються

квадратом

ромбом

трапецією

колом

Множина точок площини для кожної з них сума відстані до двох точок дорівнює сталому числу називається

квадратом

еліпсом

трапеція

колом

Множина точок площини для кожної з яких абсолютна величина різниця відстаней до двох даних точок площини, дорівнює сталому числу називається

гіперболою

колом

квадратом

конусом

Множина що не містить жодного елемента називається

Числові вирази

Об’єднання множин

Порожньою множиною

Числовою множиною

Множина, для якої всі інші множини, що розглядаються в задачі, є її підмножинами, називають:

Повною множиною для даної задачі.

Універсальною множиною для даної задачі.

Загальною множиною для даної задачі.

Спільною множиною для даної задачі.

Множина, що не містить жодного елемента, називається

Пустою

Нульовою

Порожньою

Чистою

Множини, елементами яких є числа, називають:

Числові множини.

Цифрові множини.

Одиничні множини.

Сталі множини.

Множину дійсних чисел позначають

R

N

Z

Q

Множину з двох довільних елементів а і b, в якій істотним є не тільки самі елементи, а й порядок їх розміщення у множині називають:

підмножиною

компонентою

кортежем

котеджем

Множину натуральних чисел позначають

R

N.

Z.

Q

Множину раціональних чисел позначають:

R

N

Z

Q

Множину цілих чисел позначають

R

N

Z.

Q

Множину, яка не є скінченною, називають

нескінченною

скінченною

порожньою

непорожньою

На які групи поділяються множини?

великі і малі

мішані числа

цілі і дробові

скінченні і нескінченні

Назвати всі підмножини множини B={0,-1}

{0,-1}, Ø.

{0}, {-1}.

{0}, {-1}, {0,-1}.

{0}, {-1}, {0,-1}, Ø.

Назвати всі підмножини множини B={1}

{1}, Ø.

{0}, {1}.

{1}.

Ø.

Назвати всі підмножини множини А={a,b,c}

{a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, {a,b,c}, Ø.

{a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}.

{a,b,c}, Ø.

{a}, {b}, {c}, {a,b}, {a,c}, {b,c}, {a,b,c}.

Назвати множину А={п:п-натуральні числа, кратні 3 і менші за 25}.

А={3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24}

А={3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24}

А={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24}

А={6, 9, 12, 15, 18, 21, 24}

Назвіть рівні множини.:

A={1,2,3,4},B={4,2,1,3}.

A={1,2,3,4,5},B={1,2,3,4,6}

A-множина цілих чисел, що діляться на 4,B- множина парних чисел.

A={1,2,3}, B={0,1,2}

Об´єднанням множин А=і В=є:

Об’єднання множин позначають:

Об’єднанням множини А і В називається множина

і

або

і

інша відповідь

Обєкти з яких складається множина, називають її:

елементами

множинами

порожниною

перерізом

Переріз множин позначають:

Перерізом множин А=і В=є :

Прямим добутком АхВхС трьох множин А, В, С називають:

універсальну множину

множину всіх кортежів (a,b,c)

порожню множину

множину кортежів (а,b)

Різницею двох множин називається:

Така третя множина, що не містить елементів жодної з множин

така третя множина, яка містить ті, і тільки ті елементи множини А, які не належать множині В

Така третя множина, яка містить усі ті елементи, які належать хоча б одній з множин

Ті елементи, що не належать жодній з множин

Різницю множин А і В позначають:

САхВ

А~В

А\В={х: хА іх В}

СВ

Різниця множин А і В позначається:

АВ

А\В

АВ

А<В

Різниця множин А і В позначається:

А\В

АВ

АВ

А<В

Скільки є загальних методів для задання множин?

4

3

2

1

Така третя множина, яка містить усі ті елементи, які належать одночасно кожній з множин називається:

перерізом множин

об’єднанням множин

добутком множин

різницею множин

Універсальну множину позначають:

Чим являються терміни «збірка», «сукупність»?

антонімами терміна «множина»

синонімами терміна «множина»

перекладом терміна «множина»

узагальненням

Числова множина-це множина коли

натуральних чисел

кожен елемент якої є числом

раціональних чисел

букв і чисел

Що називають декартовим добутком множин А і В?

множина всіх пар (а,b), де аА,bВ

множина всіх пар (а,b), де аА,bВ

множину А

парні множини

Що є синонімом множина?

книга

планета

збірка

зошит

Що означає знак ?

включає в себе

Належить

Не належить

Перелік

Що таке множина?

фундаментальне неозначуване поняття математики

всі натуральні числа

найпростіше поняття математики

величина

Що таке порожня множина?

множина, що містить один елемент

множина, що не містить жодного елемента

множина, що містить нуль

обернена множина

Що таке порожня множина?

це така множина, яка не містить жодного елемента

що містить один елемент

що містить порожній елемент

такої взагалі не існує

Як називається множина, яка у певній ситуації включає в себе всі підмножини?

універсальна

повна

загальна

підмножина

Як називають геометричні схеми для користування в математиці?

діаграми Венна

діаграми Бенна

діаграми Кенна

діаграми Менна

Як називають геометричні схеми для позначення множин?

діаграми Ленна

діаграми Ейлера-Венна

діаграми Бенна

діаграми Менна

Як називають два елементи розміщені у певному порядку?

загальною парою

скінченною парою

послідовною парою

упорядкованою парою

Як називають об’єкти що належать множині?

елементи множини

частини множини

множники

числа

Як позначають порожню множину?

Ø

Як позначають універсальну множину?

N

Q

U

P

Як позначають упорядковану пару з елементів а і b?

{a,b}

[a,b]

a,b!

(a,b)

Як у математиці називається об’єднання двох множин?

Така третя множина, яка містить усі ті елементи, які належать хоча б одній з множин

Така третя множина, яка не містить жодних елементів з поданих множин

Така третя множина, яка містить хоча б один елемент, що належить хоча б одній з множин

Така третя множина, яка містить в собі всі елементи першої множини

Яка множина є нескінченною?

А=

А=

А=

Правильної відповіді не має

Який існує спосіб задання множин?

спосіб класифікації

спосіб повторення

спосіб опису характеристичної властивості елементів множини

спосіб додавання

Яким знаком позначають різницю множин?

\

Яким символом позначають знак належить?

Якими буквами позначають множини?

маленькими арабськими буквами

великими латинськими буквами

великими арабськими буквами

маленькими латинськими буквами

Які числа входять в множину раціональних чисел?

Тільки цілі

Тільки дробові

цілі і дробові

Правильної відповіді не має

Які числа називаються натуральними?

числа, що використовують для лічби

які не можна ділити

цілі і дробові

звичайні дроби

Якою буквою позначають раціональні числа?

N

R

C

Q

Якщо А В, а ВА, то множини А і В називають:

Невласні підмножини множини.

Не порівнювані щодо включення.

Нееквівалентні підмножини

Неоднакові підмножини

Якщо елемент а належить множині М, то пишуть:

аМ

аМ

а М

аМ

Якщо якась множина А є підмножиною множини U, то різницяU\Aназивається:

універсальною множиною

доповненням до універсальної множини

додатком до підмножини

перерізом множин

А={1,2,3,4} і В={3}. Визначити А\В

АВ={1,2,3,4}

АВ={1,3,4}

АВ={3}

АВ={1,2,4}

А={1,2,3,4} і В={3}. Визначити АВ

АВ={1,2,3,4}

АВ={1,3,4}

АВ={3}

АВ={1,2,4}

А={1,2,3,4} і В={3}. Визначити АВ

АВ={1,2,3,4}

АВ={1,3,4}

АВ={3}

АВ={1,2,4}

А={1,2,3,4,5,6,7}, а В={2,4,6}

Знайти переріз Р множин А і В.

{1,2,3,4,5,6,7}

{1,3,5,7}

{2,4,6}

{1,2,3,4}

Якщо А={1,2,3,4,5,6,7} і В={2,4,6}, то різницею R множин А і В буде:

{1,2,3,4,5,6,7}

{1,3,5,7}

{2,4,6}

{1,2,3,4}

Яким методом задана множина: В=2,3,6,9?

методом класифікації

методом переліку елементів множини

методом додавання

методом повторення

Знайти переріз множин А=2,4,6,6,10і В=2,3,6,9.

4,9

Якщо А={1,2,3,4,5,6,7}і

В={2,4,6}, то об’єднання м С множин А і В буде:

{1,2,3,4,5,6,7}

{1,3,5,7}

{2,4,6}

{1,2,3,4}

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.