Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

MZPO_OP_3_testi_pravilni

.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
603.65 Кб
Скачать

«Я під цілями виховання розумію програму людської особистості, програму людського характеру» - писав:

*А.С. Макаренко;

I етап розвитку педагогіки називають – *донауковий;

II етап розвитку педагогіки називають –* теоретичних концепцій;

III етап розвитку педагогіки (з ХVІІ ст.) називають – *науковий;

IV етап розвитку педагогіки називають – *сучасний.

Багатогранне, складне, цілісне педагогічне явище, яке включає кілька взаємопов’язаних функціональних елементів: навчання, викладання, учіння, самонавчання, виховання, самовиховання тощо:

*педагогічний процес;

Безперервний процес, який виявляється у кількісних та якісних змінах людини:*розвиток

В останній час під впливом ідей гуманізації професійної освіти все більше стверджується:

*особистісно-орієнтований підхід

Взаємодія особистості учня ПТНЗ і середовища, яка забезпечує його розвиток –*виховання;

Вивчення об’єктів дійсності у педагогіці та психології базується на принциповому положенні про те, що психіка людини нерозривно пов’язана з її діяльністю й нею ж обумовлена:*діяльнісний підхід;

Вид діяльності у межах педагогічної професії –

*педагогічна спеціальність

Вид діяльності у межах педагогічної спеціальності –

*педагогічна спеціалізація;

Вид діяльності, спрямований на переважне керування пізнавальною діяльністю учнів –*викладання;

Вид кар’єри: апаратник громадської організації; депутат; мер; президент –*політична кар’єра;

Вид кар’єри: винахідник, конструктор; теоретик; дослідник; музикант, художник, письменник, актор, режисер, дизайнер, модельєр, архітектор і т. п. –

*творча кар’єра

Вид кар’єри: виробник; торговець; постачальник послуг; фінансист; творець нових підприємств -

*ділова кар’єра;

Вид кар’єри: державний службовець, зокрема, військовий; менеджер недержавного підприємства; церковний службовець -*адміністративна кар’єра;

Вид кар’єри: консультант у якій-небудь складній області; педагог, адвокат, лікар; політичний оглядач; шоумен; секретний агент –*спеціальна кар’єра

Вид професійної діяльності на окремих етапах трудового шляху людини:*кар’єра

Вид соціальної діяльності, яка спрямована на передачу накопичених людством культури й досвіду, створення умов для розвитку особистості та її підготовки до виконання визначених соціальних ролей у суспільстві –

*педагогічна діяльність;

Види діяльності, поєднані зі способом життя, які реалізують життєві цілі:*кар’єра

Виділена на основі визначених ознак упорядкована множина взаємозалежних елементів, об’єднаних загальною метою функціонування та єдністю управління, і яка виступає у взаємодії із середовищем як цілісне явище –*система;

Визнання єдності психіки і діяльності, єдності структур внутрішньої і зовнішньої діяльності, діяльнісного опосередкування міжособистісних відношень –*діяльнісний підхід;

Визначення себе як особистості з певними соціальними, психологічними, моральними, професійними та іншими якостями: *особистісне самовизначення

Визначення суб'єктом самого себе у професійному полі:*професійне самовизначення

Використання різними людьми якихось загальних прийомів, що сприяють професійному просуванню –

*технологія кар'єри

Випереджувальний характер професійної підготовки; неперервність; фундаменталізація; інтеграція професійної освіти, науки і виробництва; рівний доступ до здобуття якісної професійної освіти населенням різних категорій; гнучкість і взаємозв’язок процесу професійного навчання з реструктуризацією та подальшим розвитком економіки і зайнятістю населення, розвитком різних форм власності; диверсифікація (створення різноманітних освітніх форм, навчальних закладів, методик, технологій та ін. професійної освіти); регіоналізація професійної освіти; поєднання загальноосвітньої та професійної підготовки; стандартизація, єдність професійного навчання і виховання, екологізація, варіативність, індивідуалізація і диференціація -*основні принципи професійної освіти;

Вищі професійні училища; вищі художні професійно-технічні училища; вищі училища-агрофірми; центри професійно-технічної освіти; центри підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; інші прирівняні до них навчальні закади належать до професійно-технічних навчальних закладів *третього атестаційного рівня;

Вияв високого рівня діяльності педагога:

*педагогічна майстерність;

Відношення до того, хто навчається, як до особистості, як до самосвідомого суб'єкта власного розвитку і як до суб'єкта педагогічного спілкування –

*особистісний (особистісно-орієнтований) підхід;

Відображується в громадянській, політичний, навчальній діяльності учня ПТНЗ –*активність

Відомості про світ праці та професій, потреби в кадрах для певного регіону, шляхи навчання різним професіям:*профінформація;

Відповідність вибраних методів педагогічного процесу його меті, завданням, принципам, змісту навчання:

*фактор оптимального вибору методів навчання, виховання та розвитку;

Вітчизняна педагогіка вивчала процеси навчання, виховання та розвитку як відокремлені та самостійні:

*у 30-ті рр. ХХ ст.

Володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток –*спеціальна компетентність

Володіння власне професійною діяльністю на досить високому рівні, здатність проектувати свій подальший професійний розвиток –*спеціальна компетентність

Володіння способами особистісного самовираження й саморозвитку, засобами протистояння професійним деформаціям особистості –*особистісна компетентність;

Володіння способами самореалізації і розвитку індивідуальності у межах професії, готовність до професійно-особистісного зростання, самоорганізації та самореалізації –*індивідуальна компетентність

Володіння уміннями вести спільну професійну діяльність, співпрацювати, а також прийнятими у даній професії прийомами професійного спілкування; соціальна відповідальність за результати своєї праці –

*соціальна компетентність;

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства називається:*метою освіти;

Всебічний розвиток особистості, стимулювання її до саморозвитку, самореалізації, формування системи цінностей, загальної культури, якісна підготовка фахівців певної галузі:*сучасна мета педагогічного процесу;

Всеукраїнський з’їзд працівників освіти; районні, міські, обласні конференції педагогічних працівників; з’їзд працівників освіти Автономної республіки Крим; загальні збори (конференція) колективу навчального закладу -*органи громадського самоврядування в освіті;

Галузь народного господарства, потреба в кадрах, географія професії, тип організації, підприємства, форма організації праці – *соціально-економічна характеристика професії

Готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста; на основі базової середньої загальної освіти – з присвоєнням тієї самої кваліфікації з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти: *технікум училище;

Готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра:*коледжі та інші зрівняльні з ними вищі навчальні заклади;

Готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра; на основі вищої освіти – з присвоєнням кваліфікації кандидата наук, доктора наук:*університети, академії, інститути та ін.;

Готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста; на основі базової середньої загальної освіти – з присвоєнням тієї самої кваліфікації з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти:*вищі заклади освіти 1 рівня акредитації;

Готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра:*вищі заклади освіти 2 рівня акредитації;

Готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра; на основі вищої освіти – з присвоєнням кваліфікації кандидата наук, доктора наук:*вищі заклади освіти 3 та 4 рівнів акредитації.

Громадянам України гарантує право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від раси, національності, соціального і майнового стану, роду і характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин Закон -* «Про освіту».

Гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, демократичність, творчість (оригінальність) –

*критерії педагогічної майстерності (за Н.П. Волковою);

Два рівні професійного самовизначення: гностичний (перебудова свідомості та самосвідомості, розширення власних первинних можливостей) та практичний (реальні зміни соціального статусу людини) виділяє:

*Є. Климов;

Деталі (частини) методу, спрямовані на підвищення його ефективності:*форма;

Джерело і спосіб пізнання педагогічного явища через безпосереднє спілкування з особами, яких дослідник вивчає у природних умовах:*бесіда;

Дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, сімейні, прогулянкові, дошкільні та комбінованого типу комплекси (для дітей, які потребують корегування фізичного і психічного розвитку) з короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячі садки інтернатного типу, дитячі будинки та ін. –

*дошкільні заклади освіти.

Діяльнісний компонент педагогічної діяльності включає:*технологію та техніку

До створення різних типологій професій не долучався:

*Ю. Бабанський

Доповніть фразу.Методологія– це:*вчення про принципи, форми та способи науково-педагогічного дослідження.

Доступний зовнішньому сприйняттю спосіб взаємодії осіб, які навчаються, з педагогами у педагогічного процесі:*форма;

Дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта -*структура освіти

Елемент спонукання до дій щодо побудови кар’єри:

*мотивація;

Елементи та їхні взаємозв’язки: потреба → мотив → ціль → підціль → задача → підзадача → дії → операції → продукт являють собою:*структуру діяльності (за О.М. Леонтьєвим)

Етап експерименту дослідження реальних педагогічних явищ, мета якого полягає у тому, щоб встановити, завдяки впливу яких активних факторів можна досягти потрібних результатів навчально-виховного процесу:*формувальний;

Етап експерименту спрямований на вивчення педагогічного явища в умовах дії існуючого складу факторів, тобто таких, які були визначені до експерименту і не змінювались:*констатувальний (діагностичний);

Етап професійної кар’єри, що передбачає побудову фундаменту кар’єри:*вузівський;

Етап професійної кар’єри, що передбачає проектування кар’єри (усвідомлений вибір професії з урахуванням індивідуальних нахилів):*довузівський;

Етап професійної кар’єри, що передбачає становлення кар’єри (адаптація до професії, індивідуалізація та інтеграція у професійну діяльність):*після вузівський;

Єдність теоретичної і практичної готовності педагога до здійснення педагогічної діяльності –*педагогічна компетентність;

Єдність теорії та практики, об'єктивність, конкретність, розвиток, кількісні та якісні зміни об'єкта пізнання, закономірність –*основні принципи методології пізнання;

Життєвий і професійний досвід особистості –

*складник іміджу

За властивостями управління системи такі, що самодіють, самоорганізуються, само розвиваються –

*органічні;

За властивостями управління системи, у яких зв’язки більш суттєві, виникають нові якості, які не характерні для окремих елементів системи –*неорганічні;

За властивостями управління системи, у яких зв’язки поверхневі, несуттєві, випадкові –*неорганізована сукупність;

За класифікацією професій Є.О. Климовим забезпечення формування в учнів суспільних цінностей відноситься до професії типу –*«людина – людина»;

За класифікацією професій Є.О. Климовим керуюча діяльність педагога, пов’язана з управлінням процесом інтелектуального, емоційного та фізичного розвитку учня, формуванням його духовності відноситься до професії типу –*«людина – людина»;

За класифікацією професій Є.О. Климовим взаємодія з іншими людьми з метою задоволення їхніх потреб, запитів відноситься до професії типу –*«людина – людина»;

За класифікацією професій Є.О. Климовим перетворююча діяльність, яка має за мету становлення та розвиток особистості відноситься до професії типу –

*«людина – людина»;

Забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної та практичної підготовки фахівців різних галузей діяльності:*мета педагогічного процесу у навчальних закладах вищої (професійної) освіти;

Загальні питання педагогіки, теорію навчання (дидактику), теорію виховання, освітній менеджмент вивчає*загальна педагогіка;

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів із відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування:*загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат);

Загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:*спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат);

Загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюють окремо для хлопців та дівчат):*школа соціальної реабілітації;

Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів (І ступінь – початкова школа, ІІ – основна школа, ІІІ – старша школа, як правило, з профільним спрямуванням навчання):*середня загальноосвітня школа;

Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів:

*спеціалізована школа (школа-інтернат);

Загальноосвітній навчальний заклад із частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги:*загальноосвітня школа-інтернат (школа-інтернат).

Загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічного-філософського та (або) культурно-естетичного профілю:*гімназія;

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів для тих, хто не має змоги відвідувати школи з денною формою навчання:*міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

Задоволеність співробітника оплатою своєї праці:

*задоволення кар’єрою

Задоволеність співробітника оцінкою своєї праці при висуванні на інші посади:*задоволення кар’єрою

Задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення різних категорій з урахуванням вимог ринку праці; забезпечення рівного доступу до якісної і безоплатної первинної професійної освіти; підготовка та перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та фахівців; формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей -*мета професійної освіти;

Задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення різних категорій з урахуванням вимог ринку праці; забезпечення рівного доступу до якісної і безоплатної первинної професійної освіти; підготовка та перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та фахівців; формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей -*пріоритетні напрями розвитку професійної освіти.

Закономірності викладання та навчання різним дисциплінам вивчає:*методика викладання окремих дисциплін.

Закономірності навчально-виховного процесу дітей з вадами здоров’я (основні напрямки: тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, олігофренопедагогіка) вивчає: *спеціальна педагогіка (дефектологія);

Закономірності навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах вивчає:*педагогіка вищої школи;

Закономірності підготовки робітників високої кваліфікації вивчає:*педагогіка професійно-технічної освіти.

Зведення узагальнених вимог до педагога на рівні його теоретичного та практичного досвіду –*кваліфікаційна характеристика;

Здобуття різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти –*ступневість вищої освіти;

Зміст освіти, як педагогічно адаптовану систему знань, способів діяльності (умінь і навичок), досвіду творчої діяльності й досвіду емоційно-ціннісного ставлення обґрунтували:;*І.Я. Лернер, М.М. Скаткін, В.В. Краєвський, В.С. Леднєв.

Ідеальне уявлення про результат дослідницької діяльності –*мета наукового дослідження;

Ідеї цілісності педагогічного процесу належать:

*В.О. Сухомлинському, Г.С. Костюку, Ю.К. Бабанському, В.О. Сластьоніну та ін.;

Ідеї цілісності педагогічного процесу стали панівними:

*з середини 60-х рр. ХХ ст.;

Із запропонованих відповідей оберіть правильні. До основних категорій педагогіки належать:*виховання, освіта, навчання, розвиток;

Із запропонованих відповідей оберіть правильну. Педагогіка –це*наука про виховання людини протягом усього життя;

Індивідуально орієнтована допомога у професійному самовизначенні підбір – система методів щодо виявлення людей, які здатні якісно виконувати певну професійну діяльність:*профпідбір;

Індивідуально орієнтована допомога у професійному самовизначенні:*профконсультація;

Інструменти, за допомогою яких вирішуються ті чи інші проблеми педагогіки, відкриваються закономірні зв'язки явищ, що вивчаються:*методи дослідження.

Інтегральна характеристика впливу проведеного дослідження на педагогічні ідеї та методи, комплексний показник його перспективності, доказовості,концептуальності–*теоретична значущість.

Інтегративні якості (системність) – результат взаємодії елементів системи, за якої жоден окремий елемент не забезпечить такого результату –*ознака системи

Інтелектуалізація професійної освіти, впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій; особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні та вихованні; розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці; розвиток соціального партнерства; модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти; міжнародне співробітництво -*стратегічні напрями модернізації освіти України;

Кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр -*освітньо-кваліфікаційні рівні;

Керує сферою освіти, а саме: бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів; розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти; забезпечує зв’язок із закладами освіти, державними органами інших країн; акредитує вищі та професійно-технічні навчальні заклади; організує атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорії, педагогічних та вчених звань -*міністерство освіти і науки України

Комплекс заходів, завданнями яких є пробудження зацікавленості до певних професій, формування позитивної суспільної думки щодо окремих професій тощо:*профагітація;

Комплекс науково обґрунтованих спеціально організованих процедур, спрямованих на виявлення та оцінку осіб, які за своїми індивідуально-психологічними, психофізіологічними якостями і можливостями найбільш відповідають нормативним вимогам конкретної професійної діяльності:*профвідбір;

Комплексне планування і конкретизація завдань педагогічного процесу відповідно до мети:

*спосіб оптимізації педагогічного процесу;

Компонент педагогічного процесу, який визначає зміст освіти –*змістовий;

Компонент педагогічного процесу, який визначає комплекс педагогічних засобів для реалізації мети та розв’язання завдань освіти –*операційно-діяльнісний;

Компонент, пов'язаний зі сферою знань педагога (йдеться про знання не лише навчального предмету, а й засобів педагогічної комунікації, психологічних особливостей особистості, психології власної діяльності тощо) –*гностичний;

Компонент, спрямований на виявлення змін у рівні знань, умінь, навичок та вихованості індивідів, а також самовиявлення змін у особистому інтелектуальному, чуттєво-вольовому розвитку, у системі власних ціннісних орієнтирів, ставлень, у рівні професійної компетентності тощо –*оціночно-результативний.

Компонент, що містить віддалені, перспективні цілі навчання та виховання, а також стратегії та способи їх досягнення –*проектувальний;

Компонент, який передбачає визначення мети та основних завдань педагогічного процесу –*цільовий;

Компонент, який розкриває особливості конструювання педагогом власної діяльності та діяльності тих, кого він навчає, з урахуванням близьких (урок, заняття, цикл занять) цілей навчання і виховання –*конструктивний

Компонент, який розкриває специфіку взаємодії вчителя з учнями у контексті досягнення педагогічних цілей, забезпечення ефективності педагогічної діяльності –*комунікативний

Компонент, який складається із професійно-педагогічної спрямованості педагога та розвинутих педагогічних здібностей –*особистісний;

Компонент, який характеризує вміння педагога організовувати діяльність як тих, хто навчається, так і власну –*організаторський;

Конкретні кроки щодо досягнення мети дослідження – це *завдання дослідження;

Конкретні кроки щодо досягнення мети дослідження –*завдання наукового дослідження;

Лаконічне формулювання проблеми дослідження –

*тема наукового дослідження;

Логічний процес, суть якого полягає у тому, що в ньому обумовлена істина судження того твердження, яке прагнуть довести:*аргументація;

Мета праці, предмет праці, засоби праці, зміст праці, умови праці, організація праці, необхідні професійні знання, уміння, навички –*виробнича характеристика професії;

Метод збирання педагогічної інформації за допомогою спеціально розроблених питальників:

*анкетування.

Метод наукового пізнання, сутність якого полягає у дослідженні моделі об'єкта пізнання на основі абстрактно-логічного мислення за принципами наочності, об'єктивності:*моделювання;

Метод наукового пізнання, що полягає в уявному виділенні конкретних ознак та властивостей об'єкта (предмета):*абстрагування.

Метод, коли дослідник ставить наперед визначені запитання у певній послідовності й записує відповіді співбесідника:*інтерв'ю;

Метод, який передбачає отримання прогностичної інформації на основі виявлення та обробки думок групи експертів:*експертних оцінок.

Метод, який передбачає цілеспрямоване вивчення педагогічного об'єкту з метою виявлення раніше невідомих його властивостей (якостей) або перевірки правильності теоретичних положень, що визначається певною пошуковою ідеєю і має чітко визначену мету

*педагогічний експеримент.

Методами науково-педагогічного дослідження називають:*способи одержання науково достовірної інформації про закономірності розвитку людини, її виховання, навчання, способи побудови наукових теорій;

Методи відтворення педагогічного явища у цілому:

*синтез;

Методи вправи, лабораторні роботи, практичні роботи за джерелами отримання інформації:*практичні;

Методи дослідження, які виявляють залежності між явищами, що вивчаються і застосовуються для обробки педагогічної інформації:*теоретичні;

Методи лекція, пояснення, розповідь, розповідь-пояснення; бесіда; дискусія, диспут, робота з книгою за джерелами отримання інформації:*словесні;

Методи наукового пізнання, сутність яких полягає у дослідженні моделі об'єкта пізнання на основі абстрактно-логічного мислення за принципами наочності, об'єктивності:*моделювання;

Методи оцінки даних педагогічного дослідження:

*статистико-математичні методи;

Методи спостереження, ілюстрація та демонстрація за джерелами отримання інформації:*наочні;

Методи, які передбачають розподіл проблематики на складники, кожен з яких має декілька варіантів рішень, а результат є сукупністю всіх можливих варіантів розв'язання:*морфологічного аналізу;

Методологічний, теоретичний, емпіричний –*рівні педагогічного дослідження.

Метою якої освіти є забезпечення фундаментальної наукової, професійної та практичної підготовки відповідно до покликань, інтересів і здібностей громадян, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації:*вищої;

Метою якої освіти є оволодіння учнями систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру і виробництво за допомогою засобів пізнавальної та практичної діяльності:

*загальної середньої;

Метою якої освіти є практичне оволодіння рідною мовою в сім’ї та дошкільному виховному закладі, забезпечення пізнавальної активності, творчих і художніх здібностей в іграх та інших видах дитячої діяльності; виховання культури спілкування, поваги й любові до батьків, родини, Батьківщини та ін.:*дошкільної;

Метою якої освіти є спрямованість на всебічний розвиток інтересів, здібностей, ініціативи і самодіяльності дітей, на глибоке опанування науки, техніки, на підготовку їх до життя, суспільно корисної діяльності:*позашкільної

Мотиваційна зумовленість дій педагога, вчинків, усієї поведінки конкретними життєвими цілями, джерелом яких є потреби, суспільні вимоги та ін. – *спрямованість особистості;

На якому етапі педагогічного дослідження необхідно виконати:

- визначення протиріччя у системі освіти;

- визначення наукової проблеми і мети дослідження;

- визначення стану розв'язання протиріч, їх причин.

*І етапі;

На якому етапі педагогічного дослідження необхідно виконати:

- визначення об'єкта і предмета дослідження;

- формулювання педагогічної гіпотези;

- формулювання конкретних завдань дослідження відповідно до гіпотези.*ІІ етапі;

На якому етапі педагогічного дослідження необхідно виконати:

- визначення методики дослідження;

- проведення експериментального дослідження;

- обробку результатів дослідження та формулювання висновків.*ІІІ етапі;

На якому ступені забезпечується формування високого рівня кваліфікації з технічно складних, наукомістких професій та спеціальностей у різних галузях економіки, що дає змогу робітнику чи службовцю самостійно виконувати складні виробничі операції, продуктивні дії, створювати алгоритм діяльності у нетипових ситуаціях:8третьому;

На якому ступені професійно-технічної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій:*першому

На якому ступені професійно-технічної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності:* другому;

Навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів:*інститут;

Навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо):*позашкільний навчально-виховний заклад;

Навчальний заклад для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що дає профорієнтаційну, допрофесійну підготовку:*міжшкільний навчально-виробничий комбінат;

Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів:*університети та академія;

Навчальний заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста:

*технікум (училище).

Навчальний заклад освіти, або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста:*коледж;

Навчальний заклад, у якому здобувають професійно-технічну і повну загальну середню освіту -*професійно-технічний навчальний заклад;

Навчальні курси; професійні школи; навчально-курсові комбінати; автомобільні навчальні комбінати; інші прирівняні до них навчальні заклади належать до професійно-технічних навчальних закладів

*третього атестаційного рівня;

Найвищий рівень організації педагогічного процесу:

*педагогічна майстерність;

Напрям у методології пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить розгляд об’єктів як систем:

*системний підхід;

Наукове припущення, яке перевіряється у ході дослідження, – це …:*гіпотеза дослідження;

Науковий апарат педагогічного дослідження включає:

*тема, мета, завдання, об’єкт, предмет, гіпотеза.

Науково обґрунтоване припущення, яке вимагає подальшої перевірки –*гіпотеза дослідження;

Науку про виховання людини протягом усього життя:

педагогіка;

Наявність елементів (компонентів, частин), кількість яких повинна бути не менше двох –*ознака системи

Наявність у педагога професійних знань передбачає компонент –*інформаційно-теоретичний;

Наявність функціональних характеристик у цілому та в окремих елементів –*ознака системи

Нейродинаміка. добова біоритміка, психомоторика, сенсорно-перцептивна сфера, пам'ять, увага, мислення, інтелект, емоційно-вольова сфера, риси характеру, професійно важливі якості –*вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей фахівця;

Об’єкт та предмет дослідження співвідносяться так:

*об’єкт більш широке поняття ніж предмет дослідження;

Об’єктивне, істотне та необхідне відношення, яке повторюється у педагогічному процесі:*закон;

Обґрунтування закономірностей педагогічного процесу; вивчення процесу розвитку особистості; розробка і впровадження нових форм, методів і засобів у освітній процес належить до:*завдань педагогіки як науки.

Обґрунтування передбаченого розвитку педагогічної реальності науки належить до:*прогностичної функції;

Оберіть методи науково-педагогічного дослідження, які відносяться до теоретичних:*моделювання

Оберіть метод науково-педагогічного дослідження, який належить до статистико-математичних:*рангової кореляції;

Оберіть метод науково-педагогічного дослідження, який належить до емпіричних:*анкетування;

Область дійсності, яку досліджує дана наука називають:*об'єкт;

Оволодіння педагогічною технологією для вирішення стратегічних, тактичних, а також процедурних завдань під час педагогічного процесу педагогу слід мати комплекс –*знань, умінь та навичок.

Оволодіння предметом, методикою його викладання, педагогікою та психологією є:*зміст професійних знань;

Опис системи дій викладача та учнів, які необхідно виконати для оптимальної реалізації педагогічного процесу –*педагогічна технологія;

Освіта, яка дає змогу громадянам здобути професії відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей, а також підвищити кваліфікацію -*професійна технічна освіта;

Основа організації професійної підготовки і подальшої оцінки її якості учнів ПТНЗ –*професіографічний підхід;

Основи теорії навчання (дидактики) заснував:*Я.А. Коменський;

Основи теорії оптимізації педагогічного процесу обґрунтував:*Ю.К. Бабанський

Основні положення теорії колективу розробив:*А.С. Макаренко;

Основні, докорінні правила, установки, вимоги педагогічної науки, які базуються на його закономірностях, виконання яких сприяє ефективності педагогічної діяльності:*принципи;

Особистісні можливості педагога, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізувати цілі педагогічного процесу –*професійно-педагогічна компетентність;

Особливе місце у розвитку ідеї цілісності педагогічного процесу належить працям з історії та теорії педагогіки:

*П.Ф. Каптерєва;

Особливості досвіду народного виховання вивчає:

*етнопедагогіка;

Оточення особистості, де відбувається соціалізація (процес засвоєння людиною протягом життя соціальних норм і цінностей суспільства, до якого вона належить) –*середовище;

Оцінювання навчальних досягнень студента А, В, С, D, E, F (FX) -*європейська система оцінок;

Палаци та будинки дитячої творчості, центри і станції юних техніків, центри і станції юних натуралістів, центри (станції) юних туристів, дитячі спортивні школи, дитячі залізниці, дитячі пароплавства, дитячі бібліотеки та інші заклади –*позашкільна освіта.

Педагоги, які здійснюють загальноосвітню та професійну підготовку –*групи педагогів;

Педагогіка як окрема наука сформувалася у:*ХVІ столітті;

Педагогічна діяльність, спрямована на організацію виховного середовища і керування різними видами діяльності учнів з метою їх гармонійного розвитку –

*виховна робота;

Педагогічний процес – як активність, діяльність, фактор психічного розвитку, що приводить до змін поведінки людини можна розглядати з позицій: *психології;

Педагогічний процес – як інформаційний процес у системі, яка навчає, що характеризується управлінням, прямими та зворотними зв’язками, розробкою стратегій, програм і алгоритмів можна розглядати з позицій:*кібернетики;

Педагогічний процес – як продукування умовних рефлексів та комплексної аналітико-синтетичної діяльності мозку можна розглядати з позицій:

*фізіології;

Педагогічний процес – як процес формування логічного мислення можна розглядати з позицій:

*логіки;

Педагогічний процес – як процес ціннісного формування і самовизначення, засвоєння суспільних норм, правил, цінностей можна розглядати з позицій:

*аксіології, етики

Педагогічний процес – як процес, у основі якого лежать спадковість, середовище, регуляція можна розглядати з позицій:*біології;

Педагогічний процес – як специфічну форму пізнання, розв’язання протиріч між об’єктивним і суб’єктивним, формою і змістом тощо можна розглядати з позицій:

*філософії (гносеологічний аспект);

Педагогічний процес – як фактор соціалізації та умова зв’язку індивідуальної та суспільної свідомості можна розглядати з позицій:*соціології

Педагогічно адаптована система знань, способів діяльності (умінь і навичок), досвіду творчої діяльності й досвіду емоційно-ціннісного ставлення:*зміст освіти;

Передача від батьків певних якостей –*спадковість;

Перші науково-педагогічні теорії зародились у рамках:

*філософії;

Під впливом ідей гуманізації професійної освіти стверджується підхід до змісту освіти, за якого індивід стає особистістю в міру оволодіння змістом соціального досвіду –*особистісно-орієнтований.

Підхід (прийом, засіб) теоретичного дослідження або практичного втілення явища (процесу):*метод;

Планування та реалізація траєкторії власного життєвого шляху:*профконсультація;

Побудова та діяльність окремих ланок системи визначається:*системою освіти;

Повідомлення молоді відомостей про різні професії, їх значення для економіки країни, умови праці, вимоги, які висувають професії до психолого-фізіологічних якостей особистості, рівня професійної підготовленості, оплату праці тощо:*профпросвіта;

Понятійно-категоріальна основа наукового дослідження (актуальність, наукова новизна, евристична цінність, теоретична та практична значущість, проблематика, об'єкт, предмет, гіпотеза, мета та завдання) –*науковий апарат;

Поняття, яке означає коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу, володіння знаннями, досвідом у певній галузі –*компетентність;

Поступове просування: на кожній сходинці співробітник досягає певних результатів:

*варіант професійного просування;

Початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; неповна вища освіта; повна вища освіта –*освітні рівні;

Правильний вибір професії та способу набуття знань і навичок щодо побудови траєкторії професійного майбутнього:*проектування професійного шляху;

Практичний метод (засіб) розв’язання складних комплексних проблем:*системний аналіз;

Працівники мають справу з неживими, технічними об’єктами праці (оператор швейного устаткування, пресувальник пластмас, слюсар-інструментальник, технік-механік, фрезерувальник, хімік-аналітик, технік-технолог громадського харчування тощо):

*професії групи «людина – техніка»;

Предметна підтримка педагогічного процесу (голос педагога, підручник, устаткування, методичне забезпечення тощо):форма;

Предметом пізнання, обслуговування, перетворення у цій сфері є соціальні системи, співтовариства, групи населення, люди різного віку (інженер-педагог, продавець, менеджер, медична сестра, лікар тощо):

*професії групи «людина – людина»;

Представники цього типу професій мають справу з рослинними і тваринними організмами, мікроорганізмами і умовами їх існування (агроном, біофізик, зоотехнік, овочівник, тваринник, пасічник тощо):*професії групи «людина – природа»

Прийом професійного просування з формування комплексу якостей особистості та способів самовираження:*створення іміджу;

Прийом професійного просування, який залежать від того, як людина розуміє життєвий успіх: що для нього слід мати, знати, уміти, побачити, здійснити:

*визначення життєвої стратегії та цілей;

Принцип, який вказує на суттєві сторони та закономірності об'єктивних процесів і конкретні підходи до їх оцінки –8конкретності;

Принцип, який полягає у формуванні наукового знання із відображенням суперечностей, кількісних та якісних змін об'єкта пізнання -*розвитку;

Принцип, який потребує врахування усіх факторів, що характеризують те чи інше явище –*об'єктивності.

Принцип, який потребує обумовленості явищ із врахуванням відносин та зв'язків між ними –

*закономірності;

Принципи організації та проведення наукового дослідження, методи та способи визначення його стратегії, понятійно-категоріальна основа наукового дослідження –*методологічний апарат;

Природні та штучно створені мови, умовні знаки, символи, цифри, формули – ось ті предметні світи, які цікавлять представників цього кола професій (коректор, діловод, поштар, кресляр-конструктор, програміст, економіст, редактор видавництва, математик (математичне моделювання) тощо):

*професії групи «людина – знакові системи»;

Природні якості (комунікабельність, емпатія, рефлексія, красномовність) –*складник іміджу

Проблема єдності навчання, виховання і розвитку виникла:*наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.;

Проблеми виховання важковиховуваних дітей та дорослих, а також попередження таких антисоціальних явищ як наркоманія, алкоголізм, правопорушення тощо вивчає:*превентивна педагогіка;

Протиріччя між завданнями щодо засвоєння знань, умінь та навичок учнями і їхніми можливостями щодо оволодіннями змістом освіти (головне протиріччя педагогічного процесу):*внутрішні

Протиріччя між змістом знань та формами і методами їх транслювання, якщо педагогічний процес не дає якісних результатів:*внутрішні

Протиріччя між необмеженими можливостями розвитку людської природи і обмежуючими умовами соціального життя тощо:*внутрішні

Протиріччя між потребами в оновленні матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів і обсягом відведених для цього коштів та інші:*зовнішні;

Протиріччя між потребами обдарованих дітей щодо засвоєння складнішого за програмний навчального матеріалу і обмеженими можливостями вчителя щодо організації навчання за індивідуальними програмами:

*внутрішні (діалектичні);

Протиріччя між прагненням педагогів використовувати комп’ютерні технології та слабкою забезпеченістю комп’ютерами навчального закладу:*внутрішні

Протиріччя між складниками однієї й тієї ж системи, у нашому випадку – педагогічного процесу:*внутрішні

Протиріччя між соціальним замовленням на підготовку висококваліфікованих та високоморальних фахівців та соціальними умовами, які негативно впливають на результати виконання цього замовлення: падіння стану суспільної моральності, розбалансованості фінансової, виробничої й інших сфер у державі та ін.:*зовнішні;

Протиріччя, що виникають між потребами суспільства у якісних результатах освіти та виховання і можливостями сучасного педагогічного процесу, тобто між пізнавальними та практичними завданнями освіти й фактичними результатами педагогічного процесу:

*рушійні сили педагогічного процесу;

Протиріччя, що характеризують взаємодії між елементами різних систем, що протистоять один одному, але, разом з тим, взаємно обумовлюють та взаємно доповнюють один одного, у нашому випадку – педагогічного процесу:*зовнішні;

Професійне зростання і накопичення майстерності протягом трудового життя людини:*кар’єра

Професійний досвід конкретної людини:*кар’єра

Професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта; аспірантура; докторантура -

*структура професійної освіти.

Професійно-технічні училища та ліцеї; професійно-художні училища та ліцеї; училища-агрофірми; училища-заводи; навчально-виробничі центри; навчальні центри; інші прирівняні до них навчальні заклади належать до професійно-технічних навчальних закладів *третього атестаційного рівня;

Професійно-технічні училища, ліцей, професійно-художні училища, професійні училища соціальної реабілітації, училища-агрофірм, училища-заводи, вищі професійні училища, навчально-виробничі центри, центри підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсові комбінати, інших типах закладів, що надають робітничі професії належать до:

професійно-технічних навчальних закладів;

Процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію, і обране для вивчення – *об'єкт наукового дослідження;

Процес засвоєння особами знань, оволодіння вміннями та навичками, який відбувається під керівництвом педагога:*учіння.

Процес і результат кількісних та якісних змін у людини -*розвиток;

Процес і результат навчання -*освіта.

Процес і результат наукової діяльності, спрямований на отримання нових знань про закономірності навчання, виховання і розвиток особистості –

*педагогічне дослідження;

Процес передання соціального досвіду людства від старшого покоління молодшому –*виховання;

Процес просування працівника ланками службової ієрархії чи послідовна зміна занять як у рамках окремої організації, так і впродовж усього життя, а також сприйняття людиною цих етапів:*професійна кар’єра;

Процес самопроектування, самоорганізації та саморегулювання власної навчально-пізнавальної діяльності:*самонавчання;

Процес цілеспрямованого відображення об’єктивної реальності у свідомості людей:*пізнання;

Процес, який полягає в організації та керівництві пізнавальною діяльністю учнів, передаванні їм знань та формуванні умінь і навичок:*викладання;

Реальні зрушення у навчанні й вихованні, які досягнуті, чи можуть бути досягнутими через упровадження в педагогічну практику результатів проведеного дослідження характеризує –*практичне значення;

Результат педагогічних помилок учителів і батьків, недоліки психологічного і соціального розвитку та особливості характеру для окремих учнів –

*важковиховуваність

Результат усвідомленої позиції і поведінки людини у сфері трудової діяльності, який пов’язаний з баченням працівником свого трудового майбутнього, шляхів професійного зростання та самореалізації:*кар’єра

Ризик, перенапруження, вияв таланту, що буде визнаний колегами, ретельне планування своїх дій:

*шляхи успіхів у кар'єрі;

Рівень акредитації вищих закладів освіти (коледжі та інші зрівняльні з ними вищі навчальні заклади), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра*2 рівень;

Рівень акредитації вищих закладів освіти (технікум училище), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста; на основі базової середньої загальної освіти – з присвоєнням тієї самої кваліфікації з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти -*1 рівень;

Рівень акредитації вищих закладів освіти (університети, академії, інститути та ін.), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації бакалавра, спеціаліста, магістра; на основі вищої освіти – з присвоєнням кваліфікації кандидата наук, доктора наук –*3 та 4 рівня;

Рівень і вид професійно-педагогічної підготовленості, яка характеризує можливості фахівця у розв’язанні визначеного класу задач (фахівці, фахівці II категорії, фахівці I категорії, фахівці вищої категорії) –*педагогічна кваліфікація;

Рівень педагогічного дослідження має за мету узагальнення педагогічних закономірностей на основі отриманих раніше фактів –*теоретичний;

Рівень педагогічного дослідження передбачає аналіз педагогічних фактів та встановлення закономірностей перебігу педагогічного процесу –*емпіричний;

Рівень педагогічного дослідження передбачає формулювання загальних принципів і методів вивчення педагогічних явищ та побудову педагогічних теорій -*методологічний;

Рівень підготовленості до праці:*кваліфікація;

Рівні кар’єрного розвитку: соціальний успіх та задоволення кар’єрою визначають -*критерії вдалої кар’єри;

Роботи «Дидактичні нариси» (1895 р.), «Педагогічний процес» (1905 р.) належать:*П.Ф. Каптерєву;

Розвитком особистості називають:*кількісні та якісні зміни організму людини, які відбуваються у процесі всього її життя як соціальної істоти;

Розвиток особистості та побудови її кар’єри завдяки неформальної культури даного підприємства (неписані правила і ритуали):*соціалізація;

Розвиток педагогічної думки на різних історичних етапах вивчає:*історія педагогіки;

Розвиток, що виявляється у змінах і становленні психіки людини:*психічний;

Розвиток, що виявляється у оволодінні соціальним досвідом (мовою, моральними якостями, духовно-культурними цінностями та ін.):8соціальний:

Розвиток, що виявляється у рості організму, змінах біологічних процесів:*фізичний;

Розкриття особливостей об'єкта як системи, дослідження його як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин –*системний підхід.

Розподіл педагогічного явища на частини передбачає:

*аналіз;

Свідома діяльність людини націлена на продукування у собі позитивних рис і якостей та подолання негативних:*самовиховання

Свідомо і цілеспрямовано організованим педагогічним процес є:*предмет педагогіки

Середня загальноосвітня школа; спеціалізована школа (школа-інтернат); гімназія; загальноосвітня школа-інтернат (школа-інтернат); спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат); загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат); школа соціальної реабілітації; вечірня (змінна) школа –*загальна середня освіта;

Система дослідницької справи, яка застосовується задля отримання фактичного матеріалу, його обробки та одержання необхідних результатів:*методика дослідження;

Система психолого-педагогічних заходів щодо виявлення професійних здатностей людини, схильність до виконання певної професійної діяльності, виявлення професійно важливих якостей особистості та їх деформацій та ін.:*профдіагностика

Системи виховання та навчання у різних країнах вивчає:*порівняльна педагогіка;

Складник діяльнісного підходу, пов’язаний з усвідомленням мети й способів її досягнення, появи прагнень щодо досягнення мети, зацікавленість у процесі та результатах:*мотиваційний;

Складник діяльнісного підходу, пов’язаний із забезпеченням контролю за діяльністю, зіставленням отриманих результатів із заданим еталоном, кореляцією виконавчої та орієнтовної частин:

*контрольний

Складник діяльнісного підходу, пов’язаний із забезпеченням системи умовами для здійснення діяльності; оволодіння інформацією про сукупність цілей, засобів і способів діяльності:*орієнтовний

Складник діяльнісного підходу, пов’язаний із реалізацією заданих перетворень над об’єктом (ідеальним або матеріальним) діяльності; системою послідовних дій, спрямованих на досягнення мети: *виконавчий;

Складник структури системи освіти, спрямована на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні -

*позашкільна освіта і виховання;

Специфіку навчально-виховної діяльності певних вікових груп (дошкільна педагогіка, шкільна педагогіка, педагогіка профтехосвіти, педагогіка навчання дорослих (андрагогіка) та ін.) вивчає:

*вікова педагогіка;

Спеціально організована взаємодія суб’єктів навчально-виховної діяльності, спрямована на розв’язання завдань виховання, навчання та розвитку особистості як цілісної проблеми –*педагогічний процес;

Спеціально організоване сприйняття педагогічного процесу в природних умовах:*спостереження;

Спеціально організований, цілеспрямований та керований процес взаємодії педагога та тих, кого він навчає -*навчання;

Спосіб бачення об'єкту з позицій даної науки:*

предмет;

Способи отримання наукових фактів з метою збору інформації про педагогічні явища (процеси):*емпіричні методи дослідження.

Стадія кар’єри, коли людина прагне працювати самостійно, бажає стати більш помітною з тим, щоб трудитися ефективно, самоактуалізуватися максимально в інтересах організації:*рання;

Стадія кар’єри, яка виражається у тому, що основні завдання працівника полягають у з’ясуванні рівня своїх професійних здібностей, вимог організації та перспектив:*рання;

Стадія кар’єри, яка проявляється у креативній самоактуалізації, особистісно-творчій зрілості, де спостерігається прагнення досягнути максимального результату і вдосконалити свій досвід та майстерність:

*середня;

Сталий і відносно широкий вид трудової діяльності, що вимагає певних знань та навичок і є джерелом існування людини:*професія;

Стійкі прояви означеного закону, але вужчого, більш локального і конкретнішого характеру, ніж загальна дія закону у педагогічному процесі:*закономірності;

Стратегічний розвиток системи освіти, що враховує принципи її функціонування визначається:

*Національною доктриною розвитку освіти України.

Стрибок через кілька щаблів, що звичайно трапляється в періоди криз ізмін:*варіант професійного просування;

Ступенева структура підготовки фахівців була запроваджена:*у середині 90-х рр. ХІХ ст.;

Ступінь важливості та напруженості праці, статеві та Вікові обмеження, режим роботи і відпочинку, змінність роботи, завантаженість аналізаторів, несприятливі фактори, медичні протипоказання –

*санітарно-гігієнічна характеристика професії;

Ступінь відповідності планів організації і самого співробітника відносно його професійного росту та майстерності:*задоволення кар’єрою

Ступінь запиту професійних навичок і знань:

*задоволення кар’єрою

Ступінь упевненості співробітника у своєму майбутньому кар’єрному просуванні, розвитку потенційних креативних здібностей у професійній діяльності:*задоволення кар’єрою

Сукупність вимог, які визначають його професійні знання, уміння, навички, що розроблені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері професійно-технічної освіти на основі кваліфікаційних характеристик професій –

*кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ;

Сукупність взаємозалежних елементів, що утворюють стійку єдність і цілісність –*система;

Сукупність вимог не лише до знань, умінь, навичок та рівня підготовки, а й до основних якостей особистості, здібностей, психофізіологічних особливостей –

*професіограма;

Сукупність закладів професійно-технічної і вищої освіти, а також наукових, науково-методичних і методичних установ, органів управління* система професійної освіти.

Сукупність освітньо-виховних закладів, що функціонують у країні, зв’язки між ними та ті загальні принципи, які визначають побудову та діяльність цих закладів називається:*системою освіти;

Сукупність особистісних характеристик людини, необхідних для успішного виконання педагогічної діяльності:*педагогічний професіоналізм;

Сукупність послідовно розгорнутих дій, які ґрунтуються на теоретичних знаннях –*педагогічні уміння;

Сукупність раціональних засобів, умінь, особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів та прийомів навчально-виховної роботи з учнем або учнівським колективом відповідно до мети та передумов педагогічної діяльності –*педагогічна техніка

Сукупність способів та засобів здійснення процесу перетворення вихідних матеріалів (будь то людина, інформація, чи фізичні матеріали) для отримання бажаного результату –*технологія;

Сукупність стійких зв’язків елементів об’єкта, які забезпечують збереженість його основних якостей у внутрішніх та зовнішніх змінах –*структура;

Сукупність суспільних, матеріальних, духовних та інших умов існування –*середовище;

Сукупність якостей педагога, які забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній діяльності –*педагогічні здібності

Сучасна парадигма формування змісту освіти, яка ґрунтується на цілісності, багаторівневості, варіативності та педагогічній майстерності вчителя, найбільш повно була представлена у працях:

*Т.О. Стефановської.

Сформулював «золоте правило для учнів», стверджуючи, що навчання слід організувати так, «… щоб не ми говорили учням, а самі предмети, щоб учні могли торкатися їх або їхніх замінників, розглядати, слухати»:*Я.А. Коменський;

Творчість А.С. Макаренка відноситься до етапу розвитку педагогіки:*третього – наукового;

Творчість Арістотеля відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість Б. Скіннера відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість В. Краєвського відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість В. Оконя відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість В.О. Сухомлинського відноситься до етапу розвитку педагогіки:*третього – наукового;

Творчість Д. Дідро відноситься до етапу розвитку педагогіки:*третього – наукового;

Творчість Демокрита відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість Дж. Локка відноситься до етапу розвитку педагогіки:третього – наукового;

Творчість Е. Роттердамського відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого- теоретичних концепцій;

Творчість Й. Песталоцці відноситься до етапу розвитку педагогіки:*третього – наукового;

Творчість І. Лернера відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість К.Д. Ушинського відноситься до етапу розвитку педагогіки: *третього – наукового;

Творчість Квінтіліана відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість М. Монтеня відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість М.І. Пирогова відноситься до етапу розвитку педагогіки:*третього – наукового;

Творчість Н. Кузьміної відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість Н. Тализіної відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість Платона відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість Плутарха відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість С. Гессена відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість Сократа відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість Т. Кампанелли відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого- теоретичних концепцій;

Творчість Т. Мора відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій;

Творчість Ф. Аквінського відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого- теоретичних концепцій;

Творчість Ф. Рабле відноситься до етапу розвитку педагогіки:*другого - теоретичних концепцій

Творчість Ю. Бабанського відноситься до етапу розвитку педагогіки:*четвертого - сучасний.

Творчість Я.А. Коменського відноситься до етапу розвитку педагогіки:*третього – наукового;

Теза про те, що «Педагогіка – не наука, а мистецтво – найбільше, найскладніше, найвище й найнеобхідніше з усіх мистецтв. Мистецтво виховання спирається на науку…» належить:*К.Д. Ушинському.

Теоретичний аналіз закономірностей педагогічного процесу педагогічної науки належить до:*загальнотеоретичної функції;

Технікуми, училища, коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети та ін. належать до:*вищих навчальних закладів;

Тип навчального закладу, термін навчання, необхідні знання із загальноосвітніх предметів, перспективи професійного зростання –*підготовка кадрів

Типологія професій, у якій критерієм виступає відношення людини (суб'єкта праці) до предмета праці, а всі професії поділяються на п'ять основних груп (людина – природа, людина – техніка, людина – людина, людина – знакові системи, людина – художній образ) створена:*Є. Климовим

Традиційна педагогіка, яка., дотримувалася знаннієвоцентричного підходу була панівною:

*до 80-х рр. ХХ ст.

У дослівному перекладі слово «педагогіка» означає:*

дітоведення;

У педагогічній майстерності особистісний, інформаційно-теоретичний та діяльнісний –*компоненти

У процесі формування змісту освіти Т.О. Стефановська виділяє:*чотири рівні;

Удосконалюється на основі фундаментального (теоретичного) знання педагогічної практики, розроблення нових методів, засобів, форм, системи навчання, виховання, управління освітніми структурами належить до:*практичної (прикладної) функції;

Укажіть види педагогічного експерименту:*природний,лабораторний, констатувальний, формувальний, контрольний;

Укажіть галузь педагогіки, яка вивчає проблеми навчання та виховання дітей з вадами розвитку:

*спеціальна педагогіка;

Уміння спілкуватися з людьми, добре виглядати –

*варіант професійного просування;

Упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності педагога і тих, кого навчають, спрямовані на досягнення мети педагогічного процесу:*методи;

Усвідомлений вибір з ряду можливих варіантів педагогічного процесу такого, який за даних умов, перш за все, за умови раціональних витрат часу і зусиль усіх суб’єктів процесу, забезпечить максимально можливу ефективність рішення завдань навчання, виховання і розвитку особистості:оптимізація;

Усвідомлення або відчуття труднощів у розв’язанні поставлених завдань:*рушійна сила

Усвідомлення та формулювання дослідником неможливості вирішення труднощів і протиріч засобами наявних знань і досвіду –*наукова проблема;

Утвердження в суспільстві розуміння пріоритетності освіти та фактичне її забезпечення; виховання людини, здатної до ефективної життєдіяльності у ХХІ столітті -

*стратегічні напрями модернізації освіти України;

Учення про основи пізнання –*методологія;

Учень має занадто велику активність –*сильна нервова система;

Учень не сприймає швидкий темп роботи, часові обмеження –*інертна нервова система;

Учень невпевнений, емоційно не стійкий, піддається впливу –*легко навіюваний;

Учень упевнений у собі, емоційно стійкий, схильний до аналізу, важко піддається впливу –*важко навіюваний;

Учень часто межує з байдужістю –*низько тривожний

Учень часто стає причиною неадекватної реакції на зауваження –*високо тривожний;

Учень швидко втомлюється на заняттях – *слабка нервова система;

Фактори: дисципліна, ієрархічний порядок, порядок в одязі, порядок на письмовому столі, розподіл часу впливають: *на імідж;

Фактори: ступінь запиту професійних навичок і знань; ступінь відповідності планів організації і самого співробітника відносно його професійного росту та майстерності; ступінь упевненості співробітника у своєму майбутньому кар’єрному просуванні, розвитку потенційних креативних здібностей у професійній діяльності; задоволеність співробітника оплатою своєї праці; задоволеність співробітника оцінкою своєї праці при висуванні на інші посади сприяють

*задоволення кар’єрою

Фахівців цієї сфери цікавлять явища та факти художньої дійсності( художник-конструктор (дизайнер), живописець (з розпису фарфору), історик-мистецтвознавець, актор драматичного театру, концертний виконавець тощо):*професії групи «людина – художній образ»

Форма наукового пізнання, логіка якого розгортається від конкретного до загального:*індукція;

Формування змісту освіти, що визначає зміст навчання, виховання, конкретні предметні знання тощо за Т.О. Стефановською:*предметний

Формування змісту освіти, який забезпечує різносторонність та цілісність розвитку (педагогічний стандарт) за Т.О. Стефановською:*концептуально-моделюючий;

Формування змісту освіти, який націлює на всебічний гармонійний розвиток особистості (філософський орієнтир) за Т.О. Стефановською:*орієнтовний;

Формування змісту освіти, який передбачає конкретні завдання щодо розвитку, освіти, формування особистості (гармонія свідомості, почуттів, поведінки) за Т.О. Стефановською:*конкретно-спрямовуючий;

Формування педагогічних умінь, які забезпечують ефективну організацію педагогічного процесу:

*стадія становлення педагога у професії;

Формування педагогічного професіоналізму, який дозволяє результативно організовувати педагогічний процес:*стадія становлення педагога у професії;

Функціональними компонентами педагогічної діяльності є гностичний, проектувальний, конструктивний, організаторський і комунікативний компоненти на думку –*Н.В. Кузьміної;

Функція педагогічного процесу забезпечує розвиток психологічних, моральних, фізіологічних та інших якостей індивіда:*розвивальна;

Функція педагогічного процесу передбачає високоефективну, з одного боку, організацію педагогічного процесу, застосування тих методів і засобів, які сприяли б успішному опануванню змістом навчання, формування світогляду, переконань, а з іншого – організації самонавчання:*освітня;

Функція педагогічного процесу, коли у навчальній діяльності людина набуває знань, умінь та навичок, що стають базою для формування світогляду, наукових переконань, професійно-ділових якостей:*виховна;

Характеристики особистості як наслідок її освіти й виховання (моральні цінності, психічне здоров'я й т. і.) *складник іміджу

Цілеспрямований взаємозв’язок елементів, який має нові інтегративні якості, відсутні у кожного з них, поєднаний із зовнішнім середовищем –*система

Цілеспрямований і спроектований процес взаємодії педагога та учнів, який забезпечує засвоєння останніми соціально-культурного досвіду з метою використання його у практичній діяльності:*навчання;

Цілеспрямований процес формування у вихованця спроектованих індивідуальних та особистісних якостей, суспільно визнаних ідеалів, принципів, цінностей:

*виховання;

Цілісність об'єкта, за якої ціле не зводиться до простої суми частин –

  1. діяльнісний підхід;

  2. особистісний (особистісно-орієнтований) підхід;

  3. цілісний підхід;

  4. системний підхід.

Цільовий, змістовий, операційно-діяльнісний, оціночно-результативний –*компоненти педагогічного процесу;

Частина об'єкта –*предмет наукового дослідження.

Чіткий опис будь-якої професії, представлений через систему вимог до людини, які містять якості та властивості особистості, особливості процесів мислення, а також комплекс знань, умінь, навичок, якими вона повинна оволодіти для того, щоб успішно виконувати професійні функції –*професіограма;

Швидке просування: співробітник пропонує інноваційний план перетворень і одержує нову посаду:

*варіант професійного просування;

Широкий комплекс педагогічних, психологічних та інших заходів щодо надання молоді допомоги у виборі професії:*професійна орієнтація

Шлях і засіб європейської інтеграції та демократизації вищої освіти –*болонський процес;

Явища, які обумовлюють розвиток індивіда у процесі цілеспрямованої діяльності суспільства виступають як:

*об'єкт педагогіки;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]