Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Menedzhment_i_marketing_v_osviti.doc
Скачиваний:
206
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тема 1. Освітні системи та освітні організації як об’єкти управління

В чому полягають основні принципи управління вищим навчальним закладом?

*Автономія та самоврядування

В який спосіб працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк?

*В письмовій формі за 2 тижні

В які строки відбувається персональне попередження про звільнення працівників?

*За 2 місяці

В якій сім’ї батьки можуть бути позбавлені батьківських прав?

*Неблагополучна

В якій формі видаються акти вищих і центральних органів влади?

*Постанови

В якій формі складається трудовий договір?

*У письмовій формі

В якому нормативному документі визначені права та обов’язки відділу освіти районної державної адміністрації?

*Типове положення про відділ освіти районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації, постанова кабінету міністрів прийнята від березня 1999р.

Визначте головну мету освіти в Україні.

*Збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу

Визначте документи розпорядчої діяльності.

*Накази, вказівки, розпорядження

Визначте, які види з класифікації організацій відносяться до освітніх організацій

* Державні, приватні, колективні, комунальні, комерційні, некомерційні, великі, середні, малі

Виключте з переліку типів середніх навчальних закладів невірний.

*Початкова школа

Дайте визначення поняттю «атестація».

*Основна форма державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування

Дайте визначення поняттю «післядипломна освіта».

*Спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду

Дайте визначення поняттю «трудовий колектив».

*Всі перераховані

Дайте визначення поняттю заклад освіти.

*Відкрита, складна соціальна система, освітня організація, метою якою є навчально-виховний розвиток громадян

Дайте характеристику централізовано – державної системи управління освітою

*Системи, де всі заклади освіти належать державі. Центральний державний орган управління (Міністерство освіти або комітет освіти) керує всіма закладами освіти, тобто питання закриття чи відкриття закладу освіти, призначення керівника, зміна структури закладу освіти

Діти з яким профілем захворювань направляються на навчання до санаторних шкіл-інтернатів?

*Хронічні захворювання органів дихання

Для яких закладів освіти характерна корпоративна форма управління закладами освіти?

*Слаборозвинутих

З урахуванням чого Державна служба зайнятості проводить підбір іншої роботи у разі відсутності роботи по спеціальності працівника?

*Індивідуальних побажань і суспільних потреб

З яким громадянином забороняється укладати трудовий договір?

*Якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров я

За яких обставин батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав?

*Все вище перераховане

Ким затверджуються державні стандарти освіти?

*Кабінет Міністрів України

Ким призначаються керівники закладів освіти які є в комунальній формі власності?

*Міськими ,районними органами освіти

Кого забороняється переводити на іншу роботу?

*Вагітних жінок, жінок які мають інваліда або дитину віком до 6 років

На що не мають право педагогічні та науково педагогічні працівники?

*Додаткову оплату за роботу із занедбаними дітьми

На яких засадах ґрунтується освіта в України?

*Всі відповіді вірні

На які основні групи можна поділити законодавчі документи України про освіту?

*Закони прямої дії, опосередкованої дії

Назвіть види освітніх систем.

*Макросистема, галузеві освітні системи, регіональні освітні системи, заклади освіти різних типів і форм власності

Назвіть основні види трудових договорів.

*Всі відповіді вірні

Назвіть основні режими життєдіяльності освітніх організацій.

*Становлення, стабільне функціонування, режим розвитку, режим регресу

Назвіть типи вищих навчальних закладів.

*Університет, інститут, консерваторія, коледж

Перерахуйте юридичні форми влаштування дітей сиріт.

*Всі перераховані

Підберіть поняття до визначення «об’єднання двох або більшої кількості людей, що координуються певними інтересами для досягнення спільної мети».

*Організація

Підберіть поняття до визначення «освітня організація, яка складається із певної сукупності елементів, які взаємодіють між собою та із зовнішнім середовищем в процесі навчання і виховання учнів і студентів»

*Заклад освіти

При якій системі освіти держава не може бути сильною?

*Все вище перераховане

Хто є засновником навчального закладу освіти колективної форми власності?

*Акціонерне товариство

Хто є ліцензарієм коледжу?

*Обласне управління освітою

Хто здійснює обов’язковий контроль за виконанням річного плану закладу освіти?

*Керівник закладу освіти

Хто має право ліцензувати академію?

*Міністерство освіти і науки України

Хто має право ліцензувати гімназію?

*Обласне управління освітою

Хто має право прийняти рішення про відкриття приватного університету?

*Юридична або приватна особа

Хто може бути засновником навчального закладу освіти державної форми власності?

*Міністерство освіти і науки України

Хто може бути засновником навчального закладу освіти комунальної форми власності?

*Райдержадміністрація

Хто може бути засновником навчального закладу освіти приватної форми власності?

*Фізична особа

Хто проводить атестацію педагогічних працівників?

*Атестаційна комісія

Хто проводить виплату вихідної допомоги і середнього заробітку при звільненні працівника?

*Попереднє місце роботи

Хто такий керівник навчального закладу?

*Особа яка наділена владними повноваженнями і діє відповідно до статуту закладу освіти

Чим карається використання бюджетних коштів за нецільовим призначенням?

*Все вище перераховане

Що є основним документом про трудову діяльність працівника?

*Трудова книжка

Що є особливою формою трудового договору?

*Контракт

Що називається державно - централізованою системою управління освітою?

*Система, в якій існують різні форми власності закладів освіти: Певні повноваження по управлінню закладами освіти передані державним органам на місцях (обласним, районним, міським). Але глобальні питання управління, зокрема такі, як перехід на дванадцятибальну систему оцінювання, введення нових освітньо-кваліфікаційних рівнів та інше - вирішуються Міністерством освіти, або іншим централізованим органом управління

Що називається державно-громадською системою управління освітою?

*Система управління повноваження громадських організацій закріплені у відповідних законах про освітню діяльність. Певна частина управлінських рішень затверджується наглядовими радами, опікунськими або іншими громадськими організаціями.

Що належить до системоутворюючих ознак?

*Структура, елементи

Що не входить в обов’язки батьків?

*У разі необхідності підміняти своїх дітей у навчально-виховному процесі

Що не входить до прав піклувальної ради?

*Приймати самостійні рішення щодо управління навчальним закладом

Що не є завданнями загальної середньої освіти?

*Звільнення батьків від турботи щодо виховання та навчання дітей

Що означає термін «акредитація»в перекладі від лат.?

*Довіряю

Що потрібно ліцензувати у сфері дошкільно-навчальних закладів?

*Розвиток дітей; догляд за дітьми

Що таке атестат?

*Документ про закінчення закладу освіти

Що таке Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти?

*Піднесення вищої освіти України до рівня вищої освіти в розвинутих країнах Європи та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє співтовариство

Що таке громадсько - державна система управління освітою?

*Система передбачає повну самостійність і автономність закладів освіти, наприклад, навіть дипломи університети видають не державного зразка, а власні - це найбільш демократична система управління освітою

Що таке державне управління в галузі вищої освіти?

*Всі відповіді вірні

Що таке ліцензування?

*Дозвіл, що дає право на освітню діяльність

Що таке освітньо-кваліфікаційні рівні?

*Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр

Що таке соціально зумовлена цілісність взаємодіючих між собою та із зовнішнім середовищем елементів навчання, виховання, формування особистості?

*Освітня система

Що таке статут закладу освіти?

*Документ, у якому визначаються організаційно правові засади та зміст діяльності закладу освіти

Що таке усиновлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування?

*Оформлене спеціальним юридичним актом прийняття в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина або дочки

Що таке цілісні соціальні утворення, які володіють загальними характеристиками організацій, виконують специфічну функцію навчання, виховання, розвитку громадян або супроводжують виконання цих функцій?

*Освітні установи

Як проводиться атестація педагогічних працівників?

*Є обовязковою і проводиться 1раз на пять років

Як проводиться запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом?

*За бажанням працівника

Яка галузь готує кадрів для всіх інших галузей?

*Освітня

Яка державна інституція має право видавати нормативні документи?

*Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України

Яка допомога виплачується при скороченні працівників?

*Не менше середньо-місячного заробітку

Яка мінімальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу?

*5 дітей

Яка складова системи освіти не забезпечена законом прямої дії?

*Післядипломна

Який з перелічених документів , якими керується освітня система України є міжнародним?

*Конвенція “Про права дитини”

Який з перелічених закладів освіти є Вищим навчальним закладом І-ІІ рівня акредитації?

*Коледж

Який з цих рівнів чи груп не входить у систему управління освітою?

*Об’єднання спонсорів та меценатів

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття інституту ІІІ-ІV р.а.?

*Кабінет Міністрів України

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття інституту ІІр.а.?

*Міністерство освіти і науки України

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття професійно-технічного закладу освіти?

*Обласне управління освітою, Міністерство освіти і науки України

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття ЗОШ ІІ-ІІІ ступеня в місті?

*Міська рада

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття ЗОШ ІІ-ІІІ ступеня в районі?

*Райдерадміністрація

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття школи - інтернату?

*Обласне управління освітою

Який орган державного управління освітою має право прийняти рішення про відкриття дошкільного закладу освіти в місті?

*Міська рада

Який орган контролює кошти які надходять до державних навчальних закладів від спонсорів?

*Казначейство

Яких прав та обов’язків щодо своїх дітей не втрачає особа, позбавлена батьківських прав?

*Обов’язку щодо матеріального утримання дитини

Які документи повинен мати громадянин при укладанні трудового договору?

*Паспорт, трудову книжку, документи про освіту, про стан здоров’я

Які є системи управління освітою?

*Централізова державна система управління, децентралізова державна система управління, державно-громадська,громадсько-державна

Які завдання дозволяє вирішити гуманізація освіти?

* Забезпечити збереження глобального життєзабезпечення людства та підвищити реальну цінність кожної людини

Які із перерахованих законів не є законами прямої дії в галузі освіти?

*Закон України «Про підприємницьку діяльність»

Які освітні послуги в сфері загальної середньої освіти підлягають ліцензуванню?

*Всі перераховані послуги

Які основні форми управлінської діяльності в школі?

*Рада школи, педагогічна рада, нарада при директорові, методичний семінар, оперативні інформаційні наради

Які потрібно мати документи для відкриття навчального закладу?

*Статут закладу освіти і рішення засновника

Які складові включає в себе структура освіти?

*Дошкільна, загальна, середня, вища, професійно-технічна, післядипломна

Які типи освітніх закладів не підлягають атестації?

*Немає правильної відповіді

Які функції виконує державне управління в галузі вищої освіти?

*Всі відповіді вірні

Якої форми навчання не існує в Україні?

*Немає правильної відповіді

Якому органу управління освітою підпорядковані школи інтернати?

*Обласному відділу управління освітою

Якою в Україні на сучасному етапі є система управління освітою?

*Перехідна від (децентралізованої до державно-громадської)

Якою нормативною базою керується дія закону при звільненні працівника закладу освіти?

*Кодекс законів про працю

Яку складову ресурсів вищої освіти характеризують такі поняття як: «Потенціал людини», «Трудовий потенціал», «Людський капітал», «Робоча сила»?

*Кадрова

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]