Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
54
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

«Погоджено»

Голова НМК О.І.Шапран

«___» ____________2012р.

Погоджено»

Перший проректор В.Ф.Хомич

«__» ____________2012р.

Тести з навчальної дисципліни «Фінанси страхових організацій»

для студентів ФЕФ 4 курсу,

2 Семестр,7 тем

Розробник – Рудницька О.В.

(кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту)

«__» ____________2012р.______________

Завідувач кафедри

«__» ____________2012р.______________

Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради ФЕФ

«___»______________2012 р. Декан ФЕФ

Протокол №____ Т.М.Боголіб ______________

Тема 1. Організація фінансів страхової організації

Визначте вид страхування, який не належить до сфери страхування життя.

змішане страхування життя

весільне страхування

довічне страхування

*страхування тварин

Які функції виконує страхування?

Заощадження коштів

превентивну

ризикову

*всі відповіді вірні

Дайте визначення виду страхування життя при якому страховий випадок настає при реєстрації.

медичне страхування

*весільне страхування

страхування дітей

страхування цивільної відповідальності

Дайте визначення виду інвестицій, що передбачає вкладеннякоштів в цінні папери.

чисті інвестиції

валовіінвестиції

реальні інвестиції

*фінансові інвестиції

Дайте визначення виду інвестицій, що передбачає вкладення коштіву виробничі фонди.

чисті інвестиції

інтелектуальні інвестиції

*реальні інвестиції

фінансові інвестиції

Дайте визначення інвестицій, що характеризуютьобсяг коштів, які направляються у відтворювання, нове будівництво, реконструкцію, а також підтримку діючих потужностей.

*чисті інвестиції

інтелектуальні інвестиції

реальні інвестиції

фінансові інвестиції

Дайте визначення інвестиційнійоперації, яка пов’язана з удосконаленням виробничих основних засобів у відповідність сучасному рівню здійснення технологічних процесів.

*модернізація

нове будівництво

оновлення окремих видів обладнання

інноваційне інвестування

Дайте визначення короткостроковим фінансовим інвестиціям, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.

грошові кошти

грошові потоки

*еквіваленти грошових коштів

всі відповіді вірні

Дайте визначення особам, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків.

страхові агенти

страхові брокери

*аварійні комісари

андеррайтери

Дайте визначення офіційно уповноваженій особі, яка обчислює страхові тарифи.

аутсайдер

брокер

*актуарій

страхувальник

Як називається плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування?

Страхова сума

Страховий тариф

*Страхова премія

Немає вірної відповіді

Дайте визначення поняттю «Правила страхування».

статут страховика

*документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування

аварійний сертифікат

перелік претензій страхувальника до страховика

Дайте визначення поняттю «Страховий поліс».

*документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування

договір страхування життя

документ, що регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні майна

документ, що визначає розмір збитків страхувальника

Дайте визначення принципу суброгації.

договори довгострокового страхування мають накопичувальний характер

договір передбачає відшкодування конкретних збитків конкретної особи

*здійснюється перехід до страховика, який сплатив страхове відшкодування, права вимоги щодо винної у збитках особи

страхування можливе лише за умов високого довір’я між страховиком і страхувальником

Дайте визначення ризику, що визначається співвідношенням власних та позичених коштів.

ризик неліквідності

*фінансовий ризик

виробничий ризик

інвестиційний ризик

Дайте визначення ризику, що пов’язані із збитком внаслідок затримки платежів абовідмови від платежу в період транспортування товару.

кредитний ризик

ризик банкрутства

*торгові ризики

біржові ризики

Дайте визначення ризику, що пов'язаний з можливістю страхової організації виготовляти чи продавити продукцію.

ризик неліквідності

фінансовий ризик

*виробничий ризик

інвестиційний ризик

Дайте визначення ризику, що являють собою небезпеку втрат в процесі фінансово-господарської діяльності.

кредитний ризик

ризик банкрутства

*комерційні ризики

біржові ризики

Дайте визначення різниці між сумою кредитів, отриманих підприємством, і величиною коштів.

ліквідний грошовий потік

валова кредитна позиція

*чиста кредитна позиція

немає вірної відповіді

Дайте визначення складових, що не відносяться до оборотного капіталу.

грошові кошти

готова продукція

*основні активи

власний капітал

Дайте визначення активам, які повністю споживаються на протязі одного операційного циклу.

необоротні активи

*оборотні активи

інвестиції

додатковий капітал

Дайте визначення активам, що багаторазово приймають участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію використану вартість частинами.

*необоротні активи

оборотні активи

інвестиції

додатковий капітал

Для яких видів характерне поступове накопичення коштів протягом дії договору страхуван?

*страхування життя дітей

страхування життя від нещасних випадків

колективного страхування працівників за рахунок коштів підприємств

медичного страхування

До власного капіталу страховика належить?

страхова сума

страхові резерви

*нерозподілений прибуток

страхове відшкодування

До залученого капіталу страховика належить?

страхова сума

*страхові резерви

нерозподілений прибуток

гарантійний фонд

До матеріальної основи фінансового менеджменту відносять?

*фінансові ресурси

фінансові відносини

обертання обігових коштів

фінансову діяльність страхової організації

Назвітьучасників страхового процесу.

страхувальники

страховики

Посередники агенти

*Всі відповіді вірні

До якого виду страхування належить страхування життя?

*особисте страхування

майнове

страхування відповідальності

не має правильної відповіді

Елементом якого капіталу є короткостроков і довгострокові кредити банку.

* позикового капіталу

залученого капіталу

власного капіталу

всі відповіді вірні

За рахунок чого страховики можуть створювати вільні резерви?

відрахувань зі страхових резервів

статутного фонду

гарантійного фонду

* нерозподіле-ного прибутку

На основі чого може складатися таблиця смертності?

*показників статистичного обліку населення країни

матеріалів самої страхової компанії

матеріалів зарубіжних страхових компаній

даних мас-медіа

На який максимальний термін укладається договір страхування при страхуванні дітей?

10 років

16 років

*18 років

21 рік

Назвіть особливості страхування життя.

договір страхування життя є короткостроковим

*проводиться тільки на добровільній основі

не пов’язаний з накопиченням страхової суми

не використовуються дані таблиці смертності

Назвіть проблеми на страховому ринку України.

низька зацікавленість у страхуванні

недосконале законодавство

нерозвиненість довгострокового страхування життя

*всі відповіді вірні

Страховий агент є уповноваженою особою?

* страховика

страхувальника

брокера

перестраховика

Що належить до власного капіталу страховика?

Страхова сума

Страхові резерви

*Нерозподілене прибуток

Страхове відшкодування

У яких випадках змішане страхування життя забезпечує страховий захист?

дожиття до закінчення терміну страхування

смерть страхувальника

тимчасова втрата страхувальником працездатності від нещасного випадку

*всі відповіді вірні

У які терміни при страхуванні життя необхідно повідомити страхову компанію про настання страхового випадку?

*3 дні

5 днів

10 днів

15 днів

У якому розмірі дозволяється формування статутного фонду страховика державними цінними паперами ?

15 % загального розміру статутного фонду

* не більше 25 % загального розміру статутного фонду

не менше 35 % загального розміру статутного фонду

не більше 5 % сплаченого розміру статутного фонду

У якому випадку здійснюється страхова виплата при страхуванні життя ?

смерті застрахованого

дожиття застрахованого до закінчення дії договору

досягнення застрахованим певного віку

*всі відповіді вірні

Як називається узагальнююча величина, що ґрунтується на співвідношенні позичених та власних коштів у структурі капіталу страхової організації?

*вартість капіталу

структура капіталу

оцінка капіталу

не має вірної відповіді

Як називається упорядкований ряд взаємопов’язаних величин, що характеризується зменшенням з віком деякої сукупності народжених внаслідок смертності?

страховий тариф

нещасний випадок

*таблиця смертності

коефіцієнт збитків

Що таке фінансові ресурси страховика?

капітал

* капітал у грошовій формі

страхові премії

страхові виплати

Назвіть форми страхових зобов’язань.

майнова, особиста відповідальності

*обов’язкова і добровільна

юридична, економічна, історична

визначена договором та чинним законодавством

Назвіть форми страхового договору.

страхове свідоцтво

страховий поліс

страховий сертифікат

*всі відповіді вірні

Хто належить до складу зовнішніх користувачів фінансової інформації?

*власники страхової організації (акціонери)

банки

податкові органи

потенційні інвестори

Хто розробляє правила страхування з добровільних видів?

*страховик

міністерство фінансів України

страхові брокери

Страхувальник

Що належить до залученого капіталу страховика?

Страхова сума

*Страхові резерви

Неродподілений прибуток

Страхове відшкодування

Що включають до доходів майбутніх періодів як елемент позикового капіталу?

*отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів

отримані протягом своєї діяльності

отримані від операційної діяльності

всі відповіді вірні

Що є основним каналом реалізації страхового продукту?

офісний метод реалізації

через агентську мережу

брокерське посередництво

*всі відповіді вірні

Що є основною метою діяльності страхових компаній?

дослідження та аналіз ринку

*отримання прибутку

завоювання більшої частини ринку

завоювання репутації

Що є основою законодавчої бази, яка регулює страховий ринок України ?

ЗУ «Про транспорт»

*ЗУ «Про страхування»

ЗУ«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»

всі відповіді вірні

Що таке вільні резерви?

*Частка власних коштів страховика, яка резервується з метою додаткового забезпечення платоспроможності страховика

Частка резервного фонду страховика

Частка не страхових зобов’язань

Всі відповіді вірні

Що за законодавством України забороняється використовувати для формування статутного фонду страховика?

кошти страхових резервів

*всі відповіді вірні

нематеріальні активи

кошти, одержані в кредит

Що належить до позикового капіталу?

Загальний капітал

Додатковий капітал

невиробничі запаси

*поточна кредиторська заборгованість

Хто належить до складу внутрішніх користувачів фінансової інформації про підприємство?

аудиторські фірми

зовнішні консультанти і експерти

кредитори страхової організації

*персонал страхової організації

Що належить до складу кредиторської заборгованості ?

заборгованість з оплати праці

заборгованість перед позабюджетними фондами

заборгованість за розрахунками з філіями та представництвами

* всі відповіді вірні

Хто належить до страхових посередників?

*агенти, брокери

страхові об’єднання

страхові асоціації

консалтингові фірми

Як може бути сплачений статутний фонд при створенні страхової організації?

Виключно у грошовій формі

*У грошовій формі і державними цінними паперами

Ліквідними активами

Не має вірної відповіді

Що не є страховим випадком при змішаному страхуванні життя ?

смерть застрахованого від самогубства

отруєння внаслідок вживання алкоголю

керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння

*всі відповіді вірні

Що отримує після закінчення договору змішаного страхування життя страхувальник?

*страхову суму

викупну суму

страхове відшкодування

сплачені внески за половину терміну дії договору

Що перед укладанням договору страхування страхувальник подає в страхову компанію?

*заяву

довідку про доходи

довідку з міліції

не має правильної відповіді

Юридичні особи чи громадяни, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені, але не мають отримувати страхові платежі, називаються:

страхові агенти

*страхові брокери

страхові асоціації

консалтингові фірми

Де відображається залучений капітал страховика?

*у пасиві балансу

у активі балансу

у звіті про рух грошових коштів

немає правильної відповіді

Як за формами функціонування активи поділяються?

оборотні, необоротні активи

*матеріальні, нематеріальні, фінансові

оперативні, інвестиційні

Власні,орендовані

Як за характером користування активи поділяються?

оборотні, необоротні активи

матеріальні, нематеріальні, фінансові

оперативні, інвестиційні

*власні,орендовані

Як за характером обслуговування видів діяльності активи поділяються?

оборотні, необоротні активи

матеріальні, нематеріальні, фінансові

*оперативні, інвестиційні

Власні,орендовані

Як за характером участі у господарському процесі активи поділяються?

*оборотні, необоротні активи

матеріальні, нематеріальні, фінансові

оперативні, інвестиційні

власні орендовані

Як за характером фінансових джерел формування активи поділяються?

оборотні, необоротні активи

*валові, чисті активи

оперативні, інвестиційні

власні орендовані

Що таке фінансові ресурси страховика?

капітал

*Капітал у грошовій формі

Страхові премії

Страхові виплати

Як поділяється за джерелами капітал страховика?

* власний, залучений

Оборотний, основний

Фінансовий, матеріальний

всі відповіді вірні

За рахунок чого страховики можуть створювати вільні резерви?

Відрахувань зі страхових резервів

Статутного фонду

*нерозподіленого прибутку

Резервного фонду

Який метод забезпечує відображення всіх надходжень і витрат грошових коштів на підприємстві у звітному періоді за їх обсягом у розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому?

непрямий

опосередкований

*прямий

Ефективний

Який мінімальний розмір статутного фонду страховика, який за ймається страхуванням життя?

1 млн еврог) 500 тис евро

15 млн евро

500 тис евро

* 1,5 млн евро

Який мінімальний розмір статутного фонду страховика,який за ймається видамистрахування іншими, ніж страхування життя?

10 млн еврог) 1,5 млн евро

д) 500 тис евро

* 1 млн евро

100 тис евро

500 тис евро

Який статутний фонд страхової компанії, яка займається страхуванням життя.

1 млн євро

2,5 млн євро

*1,5 млн євро

2 млн євро

Які громадяни договір на змішане страхування життя не можуть укладати?

*непрацюючі інваліди і та іі групи

ліквідатори чорнобильської аес

медичні працівники

люди старші 60 років

Які елементи включає власний капітал?

статутний капітал

додатковий капітал

резервний капітал

* всі відповіді вірні

Які з наведених видів робіт можуть виконувати страхові агенти?

розрахунок страхових тарифів

пошук страховиків

*пошук страхувальників і укладання договорів страхування

Розробка правил страхування

Які складові договір страхування повинен містити?

страхові ризики

права та обов’язки сторін

страхові тарифи

*всі відповіді вірні

Які фактори не впливають на обсяг валового прибутку:

зниження собівартості продукції

зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань

*підвищення ставок податку на додану вартість на продукцію страхової організації

Збільшення обсягів реалізації продукції

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]