Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 2. Грошові надходження страховиків

Як називається діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства?

надзвичайна діяльність

*фінансова діяльність

звичайна діяльність

Основна діяльність

Активи страхової організації, що перебувають у формі наявних коштів і різних фінансових інструментів?

Ліквідні активи

*фінансові активи

позаоборотні активи

неліквідні активи

Активи страхової організації, які можуть бути переведені в грошову форму без втрати своєї поточної вартості лише після закінчення тривалого періоду часу?

Оборотні активи

Стратегічні активи

ліквідні активи

*неліквідні активи

Амортизаційні відрахування не нараховують на такі групи основних засобів?

передавальні пристрої

інструмент

*земельні ділянки

виробничий господарський інвентар

Баланс страхової організації складається?

*щомісячно, щоквартально, щорічно

щоденно

раз на 2 роки

2 рази на рік

В Україні амортизація не нараховується за якими методами?

Прямолінійного

*прогресивного

кумулятивного

Прискореного

Вартість інтелектуальної власності та майнових прав?

підприємницький капітал

кредитний капітал

*нематеріальні активи

фондовий капітал

Від чого залежить загальна потреба у капіталі страхової організації при його започаткуванні?

*капіталоємності продукції, передстартових витрат, пов’язаних із створенням новоїстрахової організації

розміру страхової організації і його розташування

загальної вартості активів

всі відповіді вірні

Від чого прибуток оберігає підприємство?

ліквідації

санації

*банкрутства

реорганізації

Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?

*до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби

до виробничої програми

до бізнес – плану

до обсягу реалізації продукції

Дайте визначення поняттю «Грошовий капітал, наданий в кредит на умовах поворотності та платності».

підприємницький капітал

*кредитний капітал

нематеріальні активи

фондовий капітал

Дайте визначення поняттю «Група активів страхової організації, що перебувають у формі наявних коштів і різних фінансових інструментів».

нефінансові активи

*фінансові активи

позаоборотні активи

неліквідні активи

Дайте визначення поняттю «Група активів страхової організації, які можуть бути переведені в грошову форму без втрати своєї поточної вартості лише після закінчення тривалого періоду часу».

нефінансові активи

фінансові активи

ліквідні активи

*неліквідні активи

Дайте визначення поняттю «Власний капітал страхової організації».

сума активів страхової організації

сума активів страхової організації і статутного капіталу

*різниця між вартістю майна страхової організації і борговими зобов’язаннями

немає вірної відповіді

Дайте визначення поняттю «Власні оборотні активи».

*сума оборотних активів, яка сформована за рахунок власних коштів страхової організації та довгострокового залученого капіталу

сума оборотних активів, яка постійно перебуває у господарському обігу страхової організації

сума оборотних активів, джерелом формування якої є

сума оборотних активів, яка обслуговує виробничий процес

Дайте визначення поняттю «Здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових заходів спрямованих на реорганізацію страхової організації, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми».

*реструктуризація страхової організації

ліквідація страхової організації

злиття страхової організації

поділ страхової організації

Дайте визначення поняттю «Інвестиції».

*усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект

вкладення матеріальних цінностей у галузі народного господарства з метою відновлення основних фондів і поповнення оборотних коштів

діяльність, спрямована на підвищення конкурентноздатності страхової організації шляхом залучення зовнішніх коштів

вірної відповіді немає

Дайте визначення поняттю «Матеріальна основа фінансового менеджменту».

*фінансові ресурси

фінансові потреби

обертання обігових коштів

фінансова діяльність страхової організації

Дайте визначення поняттю «Оборотні кошти страхової організації.

гроші в касі страхової організації, на розрахункових і валютних рахунках

*кошти, авансовані у виробничі обороні фонди та фонди обігу

оборотні активи

предмети праці

Дайте визначення поняттю «Основні засоби виробничого характеру».

ті, що зайняті у виробничому процесі

*ті, що частинами переносять свою вартість на виготовлений продукт

ті, що не переносять свою вартість на виготовлений продукт

ті, що поповнюються за рахунок прибутку страхової організації

Дайте визначення поняттю «Перевищення витрат над доходами страхової організації».

Прибуток

*збиток

реальний прибуток

маржинальний прибуток

Дайте визначення поняттю «Прибуток».

частина реалізованого додаткового і необхідного продукту

Доход, отриманий від реалізації продукції

кошти, отримані від фінансових інвестицій

*фінансовий результат від основної та інших видів діяльності страхової організації

Дайте визначення поняттю «Темп інфляції».

величина, зворотна індексові інфляції

*показник, що характеризує приріст середнього рівня цін у результаті інфляції у розглянутому періоді

перевищенні темпів зростання чистих інвестицій над темпами зростання доходів

всі відповіді вірні

Дайте визначення поняттю «Фондомісткість».

відношення випуску товарної продукції за рік до середньорічної вартості основних засобів виробничого характеру

Операційний леверидж

*відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого характеру до випуску товарної продукції за рік

вірної відповіді немає

До якого з видів діяльності відносяться операції по вкладанню вільних фінансових ресурсів в статутний фонд інших підприємств?

операційна діяльність

основна діяльність

*інвестиційна діяльність

надзвичайна діяльність

Дайте визначення процесууправління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсівпідприємства

фінансова стратегія

фінансовий механізм

*фінансовий менеджмент

стратегічне управління

Який вид грошових надходжень не відноситься до внутрішніх?

доход від реалізації продукції

доход від реалізації іноземної валюти

*спонсорські внески

доход від спільної діяльності

До складу зовнішніх користувачів фінансової інформації про підприємство не належать?

*власники страхової організації (акціонери)

аудиторські фірми

податкові органи

потенційні інвестори

До структури фінансового механізму не включається?

правове забезпечення

*фінансові надходження

фінансові важелі

фінансові методи

До чого приводить збільшення питомої ваги заощаджень у доходах?

не впливає на обсяг інвестицій

*приводить до зростання обсягу інвестицій

приводить до зниження обсягу інвестицій

всі відповіді вірні

Що входить у балансовий прибуток?

*всі види прибутку від різних видів діяльності

Прибуток від реалізації продукції

Прибуток від основної діяльності

Всі відповіді невірні

Які види доходів ви знаєте?

Валовий дохід

Чистий дохід

Дохід від реалізації продукції

*всі відповіді вірні

Знайдіть вірне визначення складу оборотного капіталу страхової організації.

статутний фонд, довгострокові фінансові вкладення, заборгованість постачальникам за матеріальні цінності, прибуток минулих років

*виробничі запаси, грошові кошти, дебіторську заборгованість, цінні папери

незавершене виробництво, залишки готової продукції на складі, кредиторську заборгованість

короткострокові фінансові вкладення, сировину і матеріали, заборгованість по заробітній платі, нерозподілений прибуток

Знайдіть вірне доповнення відповіді: «Центр відповідальності — це структурний підрозділ страхової організації».

який здійснює виробництво продукції, що забезпечує переважну частку доходу від реалізації

керівник якого самостійно приймає управлінські рішення в межах своєї компетенції

що оперативно управляється безпосередньо директором страхової організації

*який повністю контролює окремі аспекти фінансової діяльності страхової організації

Знайдіть правильне визначення основної мети формування капіталу страхової організації.

забезпечення відповідності обсягу капіталу обсягу активів страхової організації

забезпечення мінімізації витрат на формування капіталу із різних джерел

*задоволення потреби страхової організації у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури

вірної відповіді немає

Скільки рахунків може відкривати підприємство?

один

два

*Скільки потрібно для діяльності

всі відповіді вірні

Назвіть напрямки розміщення оборотних коштів,що відносяться до високоліквідних активів.

матеріальні оборотні активи

цінні папери

дебіторська заборгованість

*гроші на банківських рахунках і в касі страхової організації

Назвіть основні джерела формування оборотних активів страхової організації.

*власні кошти, залучені і запозичені кошти

статутний капітал, довгостроковий фінансовий капітал, короткостроковий кредит, кредиторська заборгованість

резервний капітал, додатковий капітал, неоплачений капітал

всі відповіді вірні

Оборотний капітал страхової організації включає?

статутний фонд, довгострокові фінансові вкладення, заборгованість постачальникам за матеріальні цінності, прибуток минулих років

*виробничі запаси, грошові кошти, дебіторську заборгованість, цінні папери

незавершене виробництво, залишки готової продукції на складі, кредиторську заборгованість

короткострокові фінансові вкладення, сировину і матеріали, заборгованість по заробітній платі, нерозподілений прибуток

У яких формах здійснюються розрахунки ?

готівкова

безготівкова

бартерна

*всі відповіді вірні

При умові коли пропозиція товарів перевищує їх попит,що створюється?

вартість товару

*надлишок товару

залежність

всі відповіді вірні

Хто веде касову книгу?

*касир

Головний бухгалтер

бухгалтерія

Всі відповіді вірні

Функціональна будова центрів управління підприємством на чому ґрунтується?

їх розподілі за видами управління

виділенні різних рівнів управління

*їх розподілі за функціями управління

розподілі всіх структурних одиниць на відокремлені центри відповідальності

Хто належить до складу внутрішніх користувачів фінансової інформації про підприємство?

Банки

Акціонерні товариства

кредитори страхової організації

*персонал страхової організації

Чи встановлюються ліміти залишку готівки в касі?

тільки для торговельних підприємств

тільки державним підприємствам

тільки комерційним підприємствам

*так, усім підприємствам

Чи має право підприємство відкривати більше двох рахунків у національній валюті?

ні, не має ніякого права

ні, має право тільки на один рахунок

тільки у разі, якщо має дозвіл національного банку

*так, має повне право

Що не відноситься до функцій фінансового менеджменту

відтворна

контрольна

регулююча

*поточна

Що відбувається коли пропозиція товарів є меншою за попит?

*дефіцит товару

надлишок товару

рівновага

всі відповіді вірні

Що відносять до основних джерел формування оборотних активів страхової організації?

*власні кошти, залучені і запозичені кошти

статутний капітал, довгостроковий фінансовий капітал, короткостроковий кредит, кредиторська заборгованість

резервний капітал, додатковий капітал, неоплачений капітал

всі відповіді вірні

Що відносять до принципів організації фінансового менеджменту?

контроль

управліня

формування

*координація

Чи може підприємство здійснювати безготівкові розрахунки використовуючи такий вид документу, як акредитив?

*так

тільки у випадку, якщо це державне підприємство

тільки у випадку, якщо це комерційне підприємство

тільки у випадку, якщо це передбачено законодавством

Що входить до складу собівартості продукції ?

*Матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизація

Благодійні внески на розвиток страхової організації

Відрахування до фондів страхової організації

опціони

Що належить до основного капіталу?

основні активи

основні активи, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції

*грошові кошти, кошти у поточних розрахунках

непокриті збитки

Що є власним капіталом страхової організації?

сума пасивів страхової організації

сума пасиві страхової організації і статутного капіталу

*різниця між вартістю майна страхової організації і борговими зобов’язаннями

немає вірної відповіді

Що є власними джерелами формування капіталу страхової організації?

*нерозподілений прибуток

сума простих і привілейованих акцій

Кредитні ресурси

немає вірної відповіді

Що є матеріальною основою фінансового менеджменту?

*фінансові ресурси

фінансові можливості

основні фонди

фінансову діяльність страхової організації

Що є метою формування капіталу страхової організації?

забезпечення відповідності обсягу капіталу обсягу активів страхової організації

забезпечення мінімізації витрат на формування капіталу із різних джерел

*задоволення потреби страхової організації у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури

вірної відповіді немає

Що є об’єктом управління у фінансовому менеджменті?

персонал

*фінансові ресурси

організація фінансової роботи

впровадження нових технологій

Що є оборотними виробничими фондами ?

основні кошти у виробництві

оборотні кошти у виробництві та готовій продукції

оборотні кошти у невиробничих запасах

*оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві

Що є основні засоби виробничого характеру?

ті, що зайняті у невиробничому процесі

*ті, що частинами переносять свою вартість на виготовлений продукт

ті, що переносять свою вартість на виготовлений продукт

ті, що непоповнюються за рахунок прибутку страхової організації

Що має позитивний вплив на фінансовий стан страхової організації?

надання відстрочок платежів клієнтам

*одержання відстрочок платежів від постачальників

заборгованість працівникам по заробітній платі

заморожування частини коштів у запасах

Що належить до позикового капіталу?

статутний капітал

резервний капітал

невиробничі витрати

*поточна кредиторська заборгованість

Що не належить до основних інструментів нейтралізації фінансових ризиків ?

Структурування ризиків

*франчайзинг

диверсифікація ризиків

форфейтинг

Що не належить до основних фінансових інструментів хеджування ризиків ?

факторинг

*диверсифікація вкладень

Опціони

лізинг

Що передбачає ієрархічна будова центрів управління підприємством?

їх розподіл за видами діяльності

*виділення різних рівнів управління

їх розподіл за функціями управління

розподіл усіх структурних одиниць на відокремлені центри відповідальності

Що таке ануїтет?

*окремі види грошових потоків, здійснювані послідовно через рівні проміжки часу й у рівних розмірах

вид банківського депозиту

спосіб обліку зміни вартості грошей за часом

всі відповіді вірні

Що представляє собою система безготівкових розрахунків?

розрахунки, які здійснюються готівкою

розрахунки за бартером

розрахунки за допомогою чеків

*розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках

Що таке собівартість продукції?

Витрати на оплату праці

Амортизаційні відрахування

* витрати на виготовлення одиниці продукції

Витрати на електроенергію

Що таке фондовіддача?

відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого характеру до випуску товарної продукції за рік

*відношення випуску товарної продукції за рік до середньорічної вартості основних засобів виробничого характеру

відношення середньорічної вартості основних засобів виробничого характеру до середньоспискової чисельності працівників

вірної відповіді немає

Що чисті інвестиції являють собою?

*суму валових інвестицій, зменшену на суму амортизаційних відрахувань у визначеному періоді

загальний обсяг інвестованих засобів

суму валових інвестицій, зменшену на суму матеріальних витрат у визначеному періоді

вірної відповіді немає

Що являють собою чисті інвестиції ?

*суму валових інвестицій, зменшену на суму амортизаційних відрахувань у визначеному періоді

загальний обсяг інвестованих засобів

суму валових інвестицій, зменшену на суму матеріальних витрат у визначеному періоді

вірної відповіді немає

Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?

готова продукція на складі

*готова продукція, грошові кошти і кошти в розрахунках

кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість

готова продукція, що відвантажена

Яке визначення головної мети фінансового менеджменту вважається найточнішим?

оптимізація грошового обороту страхової організації

*забезпечення максимізації добробуту власників страхової організації

мінімізація ризиків

максимізація прибутку страхової організації

Яке визначення фінансового менеджменту вважаєте найточнішим?

система методів, пов'язаних з формуванням і розподілом фінансових ресурсів страхової організації

система принципів, пов'язаних з використанням фінансових ресурсів страхової організації

*мистецтво управління фінансовою діяльністю страхової організації

мистецтво управління розподілом фінансових ресурсів страхової організації

Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?

матеріальні оборотні активи

цінні папери

дебіторська заборгованість

*гроші на банківських рахунках і в касі страхової організації

Які складові позикового капіталу?

статутний капітал

резервний капітал

невиробничі витрати

*поточна кредиторська заборгованість

Які складові не відносяться до оборотного капіталу?

грошові кошти

готова продукція

*основні активи

власний капітал

Які складові не відносяться до оборотного капіталу?

грошові кошти

готова продукція

*основні засоби

Виробничі запаси

Які фактории не впливають на обсяг валового прибутку?

зниження собівартості продукції

зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань

*підвищення ставок податку на додану вартість на продукцію страхової організації

збільшення обсягів реалізації продукції

Які фонди є оборотними виробничими фонди?

оборотні кошти у виробництві

оборотні кошти у виробництві та готовій продукції

оборотні кошти у виробничих запасах

*оборотні кошти у виробничих запасах та у виробництві

Які функції виконує фінансовий менеджмент?

відтворна, розподільча, координуюча

відтворна, розподільча, контрольна

*відтворна, регулююча, контрольна

вірної відповіді немає

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]