Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 5. Прибуток страховика, його формування та розподіл

В яких фондахне використовується чистий прибуток?

фонд накопичення

фонд споживання

фонд заохочення

*в усіх зазначених напрямках чистий прибуток використовується

В якому випадку може бути прийняте рішення про тимчасове відхилення представлення коштів страхових (технічних) резервів від законодавче визнаної структури?

в разі реорганізації страховика

для новоствореної страхової компанії

* при затвердженні плану відновлення фінансової стабільності страховика

усе правильно

Дайте визначення економічної сутності рентабельності.

Абсолютна сума балансового прибутку

абсолютна сума валового прибутку

рівень доходності операційної діяльності підприємств

*вірна відповідь відсутня

Дайте визначення платі за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування.

страховий тариф

Страхова сума

*страхова премія

Не має вірної відповіді

Дайте визначення поняттю «Актуарна вартість потоку платежів на визначену дату застрахуванням життя»

* математичне очікування вартості потоку на цю дату

ризикове очікування вартості потоку на цю дату

страхова премія, що сплачується страхувальником відповідно до умов договору

сукупність значень параметрів, що впливають на розміри резервів страхових премій

Дайте визначення поняттю «Базис розрахунку резервів (страхових премій)».

математичне очікування вартості потоку на цю дату

ризикове очікування вартості потоку на цю дату

страхова премія, що сплачується страхувальником відповідно до умов договору

* сукупність значень параметрів, що впливають на розміри резервів (страхових премій)

Дайте визначення поняттю «Виручка від реалізації страхових послуг».

*Валовий дохід від страхової діяльності

Зароблені страхові премії

Отримані страхові премії

Всі вірні відповіді

Дайте визначення поняттю «Здатність страхової організації швидко продати активи і одержати грошідля оплати своїх зобов’язань».

платоспроможність;

фінансова стійкість;

ділова активність;

*ліквідність.

Дайтеправильне визначення чистого прибутку підприємства.

*балансовий прибуток після сплати податків і штрафів за рахунок прибутку

прибуток від реалізації продукції

прибуток, отриманий в формі дивідендів

прибуток, отриманий у вигляді відсотків на облігації

Куди направляється прибуток підприємства?

У фонди підприємства

На розвиток підприємства

На фонд споживання

*всі відповіді вірні

Дайте визначення поняттю «Капітал, наданий в кредит на умовах поворотності та платності».

Структурний капітал

*кредитний капітал

нематеріальні активи

Загальний капітал

Дайте визначення поняттю «Кризовий фінансовий стан страхової організації».

коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних обігових коштів та довгостроковими позичковими джерелами;

коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування

*коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;

вірної відповіді немає.

Дайте визначення поняттю «Сукупність боргів і зобов’язань господарюючого суб’єкта, що складаються із позикових і залучених коштів».

активи страхової організації

*пасиви страхової організації

ризики страхової організації

додатковий капітал

Що таке рентабельність?

Різниця між виручкою від реалізації та прибутком підприємства

Відношення виручки від реалізації та прибутку підприємства

Відношення балансового прибутку та вартості основного та оборотного капіталу

*відношення прибутку до собівартості

Дайте визначення поняттю «Фінансовий стан страхової організації».

*система показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів;

система показників, що відображають якість управління персоналом

система показників, які характеризують фінансову стійкість страхової організації;

всі відповіді вірні.

Дайте визначення поняттю «Фінансові ресурси, що призначені для розвитку виробничо-торгового процесу».

*капітал страхової організації

пасиви страхової організації

ризики страхової організації

нематеріальні активи страхової організації

Дайте визначення прибутку, що характеризує розмір номінально отриманої його суми, скоригованої на темп інфляції у відповідному періоді.

маржинальний прибуток

чистий прибуток

*реальний прибуток

операційний прибуток

Дайте визначення страховим резервам.

* фінансова гарантія виконання страховиком своїх зобов'язань перед страхувальником

зароблені кошти страхової компанії

доходи страховика

витрати страховика

Що таке граничний рівень рентабельності?

*Рентабельність, яка регламентується державою

Рентабельність, яка регламентується підприємством

Всі відповіді вірні

Всі відповіді не вірні

Який вид прибутку є джерелом сплати податків?

*балансовий прибуток

чистий прибуток

прибуток до розподілу

прибуток від реалізації

Який з перерахованих податків сплачується за рахунок прибутку?

ПДВ

акцизний податок

податок на нерухомість

*жоден з наведених не сплачується за рахунок прибутку

Які з перелічених факторів впливають на розміри прибутку?

доходність господарської діяльності

система оподаткування прибутку підприємства

розміри інших потреб, що фінансуються з прибутку

*усі названі фактори

Подальший економічний аналіз страхових операцій — це аналіз за підсумками роботи?

місяць, квартал

рік

тарифний період

*усе правильно

При визначенні заробленої премії необхідно ?

сума надходжень страхових премій протягом звітного періоду

сума незаробленої премії на початок звітного періоду

сума незаробленої премії на кінець звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика)

* усе правильно

Резерв коливань збитковості призначений для компенсації виплат страховика у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування?

*перевищує очікуваний середній рівень збитковості

дорівнює очікуваному середньому рівню збитковості

лише у два рази перевищує очікуваний середній рівень збитковості

Вірної відповіді немає

Резерв нєзароблених премій за методом «1/24» розраховується шляхом множення загальної суми часток надходжень страхових платежів за договорами на що?

частку участі в страхових преміях перестраховиків

*коефіцієнти

частку участі в страхових виплатах перестраховиків

строк дії договору (у місяцях)

Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені здійснюється із застосуванням таких математично-статистичних методів для аналізу розвитку збитків у страхуванні?

модифікація ланцюгового методу

метод фіксованого відсотка

метод Борнхуеттера-Фергюсона

* усе правильно

Які етапи розподілу прибутку існують?

Етап розподілу загального прибутку

Етап розподілу і використання прибутку, що залишився для розподілу

*Всі відповіді вірні

Всі відповіді не вірні

Хто визначає порядок проведення кредитних операцій (для страховиків зі страхування життя)?

Національний Банк України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг У країни

Страхувальник

* кредитодавець

Хто може змінювати перелік страхових резервів?

* Кабінет Міністрів України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Міністерство фінансів

страховики

Хто при передачі ризику на перестрахування комісійні винагороди за перестрахування отримує?

перестраховик

*цедент

Як перестраховик так і цемент(відповідно до договору перестрахування)

Немає вірної відповіді

Чи мають право відокремлені підрозділи страховика, які займається страхуванням життя, здійснювати діяльність із надання кредитів?

так

так, лише філії

* ні

ні, лише представництва

Чи може застрахована особа брати участь у прибутку страховика, з яким укладено договір щодо страхування її життя?

*так

ні

тільки якщо належить до засновників або акціонерів

Немає вірної відповіді

Чи обмежуються максимальні розміри статутних фондів?

так, лише для страховиків, які займаються страхуванням життя

так, лише для страховиків, які займаються видами страхування іншими, ніж страхування життя

*ні

так

Чи однаковий порядок визначення нормативного запасу платоспроможності для страховиків?

так

так, окрім медичного страхування

*розрізняється залежно від спеціалізації страховиків

ні, розрізняється залежно від обов'язкових і добровільних видів страхування

Чи однакові принципи розміщення страхових резервів для страховиків, які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя та страховиків, які займаються страхуванням життя?

* так

так, лише щодо технічних резервів

так, лише щодо математичних резервів

принципово відрізняються

Чим виступають страхові резерви?

* оцінкою невиконаних зобов'язань страховика на дату розрахунку

оцінкою виконаних зобов'язань страховика на дату розрахунку

оцінкою залучених коштів страховика

Немає вірної відповіді

Чим є вартість інтелектуальної власності та майнових прав?

підприємницьким капіталом

Кредитним капітал

*нематеріальними активами

Фондовими активами

Чистий прибуток страховика може бути спрямовано на:

*виплату дивідендів

формування резерву незароблених премій

формування резерву коливань збитковості

Всі відповіді вірні

Як розраховується рентабельність активів?

Відношення прибутку від реалізації до суми оборотних активів

Різниця виручки від реалізації і собівартості

*Відношення балансового прибутку до суми активів

Відношення прибутку до вартості оборотних коштів

Що відносять до витрат на обслуговування процесу страхування?

витрати з оплати праці персоналу

* витрати, пов'язані із залученням нових страхувальників

витрати на придбання канцелярських товарів

усе правильно

Що для представлення страхових резервів зі страхування життя не можна використовувати7

позикові кошти, кредити банків

поворотна фінансова допомога та цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу

суми страхових премій, які повертаються протягом наступного за звітним кварталу

*усе правильно

Що для представлення страхових резервів із страхування життя величина активів при розміщенні в одній банківській установі не може перевищувати?

10% загального розміру резервів

* 20% загального розміру резервів

25% загального розміру резервів

30% загального розміру резервів

Що для представлення страхових резервів із страхування життя не приймають?

*акції, емітовані будь-яким страховиком

облігації місцевих позик

іпотечні сертифікати

цінні папери іноземних держав

Що до доходів від страхової діяльності Звіт про доходи і витрати страховика відносять?

страхові премії за договорами страхування

страхові премії за договорами перестрахування

страхові виплати

*частки страхового відшкодування, сплачені перестраховиками

Що до доходів від страхової діяльності належить?

*страхові премії за договорами перестрахування

доходи від розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів

доходи від надання консультаційних послуг

доходи від урегулювання безнадійної заборгованості

Що до ліквідаційних витрат страховика належить?

комісійні страхового агента

оплата послуг актуарія

*оплата послуг аварійного комісара

Всі відповіді вірні

Що є джерелом формування кредитних ресурсів страховика із страхування життя?

кошти технічних резервів

*кошти резервів із страхування життя

кошти резерву незароблених премій

усе правильно

Що є звітним періодом для виявлення ознак неплатоспроможності та банкрутства при порушенні справи про банкрутство?

час порушення справи про банкрутство;

*початок і кінець кварталу, що передував поданню заяви про банкрутство;

динаміку певних періодів;

поточний квартал.

Що є основою сплати податку на прибуток страхової компанії ?

поточні витрати

надходження страхових премій

*прибуток компанії

чистий прибуток компанії

Що є похідними доходами страховика від первинних?

доходи від страхової діяльності

* доходи від інвестиційної та фінансової діяльності

інші доходи

Всі відповіді вірні

Що є джерелом утворення власних фінансових ресурсів?

*частина чистого прибутку підприємства, що спрямовується на його виробничий розвиток

кредити

кошти фондів спеціального призначення

поточні зобов’язання

Що є головною метою розробки політики розподілу чистого прибутку підприємства?

*оптимізація пропорцій між частиною прибутку, що споживається та накопичується

мінімізація податкових платежів

оптимізація розмірів фонду виплати дивідендів

мінімізація соціальних та інших обов’язкових виплат підприємств

Що страхові компанії не сплачують ?

Податок на прибуток

Податок на додану вартість

*акцизний податок

Податок на транспортні збори

Що таке звіт про рух грошових коштів?

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності страхової організації;

Звіт який відображає зміни у складі власного капіталу страхової організації протягом звітного періоду;

Звіт про фінансовий стан страхової організації, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

*Звіт який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності страхової організації в звітному періоді.

Що таке звіт про власний капітал?

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності страхової організації;

*звіт,який відображає зміни у складі власного капіталу страхової організації протягом звітного періоду;

Звіт про фінансовий стан страхової організації,

Звіт який відображає надходження і видаткигрошових коштів

Що таке звіт про фінансові результати?.

*звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності страхової організації;

Звіт який відображає зміни у складі власного капіталу страхової організації протягом звітного періоду;

Звіт про фінансовий стан страхової організації,

Звіт про перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Що у структурі власних коштів страховика найбільшу частку займають?

*статутний фонд

резервний фонд

нерозподілений прибуток

вільні резерви

Що у фінансовому плані страхової компанії?

визначається фінансовий результат

конкретизуються статті доходів і витрат

порівнюються доходи та витрати

* усе правильно

Ким встановлюється базис розрахунку математичних резервів?

*страховиком

страхувальником

Державною комісією із регулювання ринків фінансових послуг України

Кабінетом Міністрів України

Як визначається нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя?

*множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань на 0,05

ділення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань на 0,05

вирахування загальної величини резерву довгострокових зобов'язань із суми майна страховика

Не має вірної відповіді

Як відповідно до Закону України «Про страхування» величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється за методом «1/4» і розрахунок має таку складову?

частки надходжень сум страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться натри четвертих

частки надходжень сум страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу

*частки надходжень сум страхових платежі» за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четнерту

Всі відповіді вірні

Як відповідно до Закону України «Про страхування» страховики формують резерв незароблених премій ?

* ¼

1/8

1/24

1/365

Як за джерелами формування прибутку в розрізі основних видів діяльності розрізняють?

маржинальний, валови прибуток

*прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

чистий та реальний прибуток

реальний та валовий прибуток

Як кошти страхових резервів мають бути представлені ?

банківські вклади (депозити)

валютні вкладення згідно з валютою страхування

нерухоме майно

* всі відповіді правильні

Що таке граничний рівень рентабельності?

*Рентабельність, яка регламентується державою

Рентабельність, яка регламентується підприємством

Всі відповіді вірні

Всі відповіді не вірні

Що впливає на формування прибутку підприємства?

ефективність фінансово-господарської діяльності

сфера діяльності

галузь господарства

*встановлені законодавством умови обліку фінансових результатів

Як модифікація резерву нетто-премій застосовується лише за умови сплати страхових премій?

не менше 1 року

*не менше 3 років

не менше 5 років

не менше 10 років

Як можуть відрізнятися базиси розрахунку математичних резервів за групами договорів?

* так

ні

так, лише за чітко ви обумовленими договорами страхування

Не має вірної відповіді

Як при застосуванні методу «1/24» строк діїдоговорів не може встановлюватися?

*менше одного місяця

менше 6 місяців

менше 1 року

обмежень щодо терміну укладання договору немає

Чи регламентується державою співвідношення між фондом накопичення та фондом споживання?

*напрямок і пропорції використання чистого прибутку визначаються самостійно кожним підприємством

так, у співвідношенні 60 : 40

так, у співвідношенні 50 : 50

тільки для державних підприємств

Чи можна ототожнювати прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, і його чистий прибуток?

так - це тотожні поняття

*ні, вони відрізняються на розмір фінансових санкцій, що застосовуються до підприємства

ні, вони відрізняються на розмір платежів в бюджет

ні, вони різні за джерелом отримання

Чи здійснюється державне регулювання використання чистого прибутку підприємств?

ні

*тільки на державних підприємствах

здійснюється суто економічними інструментами

регулює напрямки використання чистого прибутку

Як розрахунок резерву нєзароблених премій за методом «плаваючих кварталів» здійснюється?

* за кожним видом страхування окремо

за кожним договором страхування

задоговорами, які згруповані за строками їхньої дії

усе правильно

Яка величина резервів нєзароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється за методом «1/4» і розрахунок ?

* частки надходжень сум страхових платежів за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих

частки надходжень сум страхових платежів за останні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу

частки надходжень сум страхових платежів за останні три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту

Не має вірної відповіді

Назвіть, що не входить до складу балансового прибутку підприємства.

прибуток від реалізації товарної продукції

дивіденди від акцій, придбаних підприємством

надходження боргів, списаних раніше як безнадійні

*кредиторська заборгованість перед державними підприємствами

Яка величина технічних резервів, які розміщені в таких видах активів, якакції, облігації, іпотечні сертифікати, емітентом яких є одна юридична особа, може становити?

не більше 15% загального розміру технічних резервів

не більше 25% загального розміру технічних резервів

* не більше 35% загального розміру технічних резервів

не менше 25% загального розміру технічних резервів

Яка величина технічних резервів, які розміщені в одній юридичній особі у таких видах активів, як грошові кошти на поточному рахунку, банківські вклади (депозити), валютні вкладення?

не більше 15% загального розміру технічних резервів

небільше 25% загального розміру технічних резервів

* не більше 35% загального розміру технічних резервів

не менше 25% загального розміру технічних резервів

Що таке виручка від реалізації страхових послуг?

Валовий дохід від страхової діяльності

*Зароблені страхові премії

Отримані (нараховані) страхові премії

Не має вірної відповіді

Який звіт є балансовим?

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності страхової організації;

Звіт який відображає зміни у складі власного капіталу страхової організації протягом звітного періоду;

*Звіт про фінансовий стан страхової організації, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

Звіт який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності страхової організації в звітному періоді.

Який метод розрахунку резерву незаробленої премії є найбільш трудомістким?

метод «1/4»

*метод «1/365»

метод «»1/24

метод «1/8»

Який орган державного регулювання страхового бізнесу може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності?

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

* Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів

Ліга страхових організацій України

Який основний принцип кредитування страхувальників зі страхування життя?

повернення

строковість

платність

* усе правильно

Що належить до ліквідаційних витрат страховика?

Комісійні страхового агента

Оплата послуг актуарія

Страхові виплати

*оплата послуг аварійного комісара

Яким чином уразі вибору методу фіксованого відсотке резерв збитків, які виникли, але не заявлені,визначається?

* 10% від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

10% від обсягу технічних резервів з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

10% від обсягу резервів зі страхування життя з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

10% від загальної суми надходження страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

Які витрати страховика формують собівартість страхової послуги?

* витрати на проведення страхових операцій

витрати, що супроводжують одержання доходів від інвестиційної та фінансової діяльності

витрати від надзвичайних операцій

усе правильно

Які доходи страховика не пов'язані зі специфікою страхування?

доходи від страхової діяльності

доходи від інвестиційної діяльності

доходи від фінансової діяльності

* інші операційні доходи від звичайної діяльності

Які методи не використовуються при складанні фінансових планів?

*вимірювання;

економічного аналізу;

хеджування;

нормативний.

Якою групою показників є маневреність власного капіталу?

забезпеченість;

*фінансової стійкості;

страхування;

майнового стану.

Яку назву має прибуток, що характеризує суму балансового прибутку, зменшену на суму податкових платежів за рахунок нього ?

маржинальний прибуток

*чистий прибуток

реальний прибуток

операційний прибуток

Які джерела утворення централізованих страхових резервних фондів?

відрахування від надходжень страхових платежів

внески власних коштів страховика

доходи від розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів

* усе правильно

Що впливає на величину прибутку від страхової діяльності, виходячи із структури тарифної ставки?

Величина прибутку, закладена в тарифній ставці

Економія у витратах на ведення справи

Фактичний рівень виплат, нижче за плановий

*всі відповіді вірні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]