Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Matritsya_FSO.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
730.11 Кб
Скачать

Тема 7. Оцінка фінансового стану страховика

За допомогою якого показника може бути оцінена ділова активність підприємства?

коефіцієнт зносу

коефіцієнт абсолютної ліквідності

коефіцієнт фінансування

*кількість оборотів сукупних активів

Аналіз, що передбачає порівняння кожної позиції звітності з аналогічною позицією попереднього періоду?

*Горизонтальний аналіз

Вертикальний аналіз

Трендовий аналіз

Суспільний аналіз

Аналіз, що спрямований на визначення структури фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому ?

Горизонтальний аналіз

*Вертикальний аналіз

Трендовий аналіз

Суспільний аналіз

Базис розрахунку математичних резервів встановлюється?

* страховиком

страхувальником

Державною комісією із регулювання ринків фінансових послуг України

Кабінетом Міністрів України

В активі балансу статті капіталу розміщено залежно ?

*Ступеня їх ліквідності

Темпів розвитку

Загальної тенденції накопичення

Аналізованих статей

В якому випадку може бути прийняте рішення про тимчасове відхилення представлення коштів страхових (технічних) резервів від законодавчо визнаної структури?

в разі реорганізації страховика

для новоствореної страхової компанії

*при затвердженні плану відновлення фінансової стабільності страховика

Всі відповіді правильні

Відношення найбільш ліквідних активів до поточних зобов’язань визначає?

*Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт короткострокової ліквідності

Відношення позикового капіталу до власного визначає?

*Коефіцієнт фінансового ризику

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Коефіцієнт залежності

Коефіцієнт рентабельності

Відношення суми власних оборотних до матеріальних запасів визначає?

* Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власним коштами

Коефіцієнт маневрованості власного капіталу

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Коефіцієнт короткострокового залучення позикових коштів

Відношення суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточних зобов’язань визначає?

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

*Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт короткострокової ліквідності

Відношення суми довгострокових залучених коштів до величини довгострокового капіталу визначає?

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власним коштами

Коефіцієнт маневрованості власного капіталу

*Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Коефіцієнт короткострокового залучення позикових коштів

Відношення власних оборотних коштів до власного капіталу визначається?

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власним коштами

*Коефіцієнт маневрованості власного капіталу

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів

Коефіцієнт короткострокового залучення позикових коштів

Відповідно до Закону України «Про страхування» для забезпечення платоспроможності страховика договір перестрахування необхідно укладати при перевищенні страхової суми за окремим об'єктом страхування?

10 % суми вільних та страхових резервів

*10 % суми статутного фонду, вільних та страхових резервів

10 % суми страхових резервів

10 % суми статутного фонду

Дайте визначення здатності цінностей легко перетворюватись в грошові кошти.

Платоспроможність

Кредитоспроможність

*Ліквідність

Рентабельність

Дайте визначення поняттю «Актуарна вартість потоку платежів на визначену дату застрахуванням життя».

* математичне очікування вартості потоку на цю дату

ризикове очікування вартості потоку на цю дату

страхова премія, що сплачується страхувальником відповідно до умов договору

сукупність значень параметрів, що впливають на розміри резервів страхових премій

Дайте визначення поняттю «Відношення власного до загального капіталу».

*Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Коефіцієнт залежності

Коефіцієнт рентабельності

Дайте визначення поняттю «Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення».

*Високоліквідні активи

Низьколіквідні активи

Середньо ліквідні активи

Поточні активи

Дайте визначення поняттю «Кількість оборотів грошей страхової організації за аналізований період».

*Обертання грошових коштів

Аналіз грошових коштів

Оборотність основних фондів

Фондовіддача

До показників платоспроможності страхової організації відносять?

Коефіцієнт автономії, коефіцієнт оборотності балансу, Коефіцієнт фінансової незалежності

* Коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних активів

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів

До показників фінансової стійкості страхової організації відносять?

*Коефіцієнт автономії, коефіцієнт оборотності балансу, Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних активів

Коефіцієнт оберненості мобільних засобів

До чого відноситься власний капітал?

*Постійних пасивів

Змінних пасивів

Загальних пасивів

Окремих пасивів

Другий розділ активу балансу страхової організації включає?

Необоротні активи

*Оборотні активи

Власний капітал

Поточні зобов’язання

З чого гарантійний фонд страховика складається?

* спеціальних та резервних фондів

* суми нерозподіленого прибутку

поточних зобов'язань

статутного капіталу

Зростання коефіцієнта автономії що означає?

*Зростання фінансової незалежності та підвищення ринкової стійкості страхової організації

Зниження фінансової незалежності

Зниження рівня ринкової стійкості страхової організації

Підвищення продуктивності праці

Коефіцієнт, що визначає відношення доходу від реалізації продукції до середньої вартості капіталу або його частин?

*Коефіцієнт обертання

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт короткострокової ліквідності

Кошти резервів із страхування життя кого є власністю ?

є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна

мають бути відокремлені від його іншого майна

усе правильно

*не є власністю страховика і мають бути відокремлені від його іншого майна

Методика формування резервів зі страхування життя визначається?

*Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Лігою страхових організацій України

Кабінетом Міністрів України

кожним страховиком окремо

Можливість страхової організації наявними грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання?

Абсолютна фінансова стійкість

Нормальна фінансова стійкість

*Платоспроможність

Ліквідність

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює страхування життя як визначається?

*множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань на 0,05

ділення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань на 0,05

вирахування загальної величини резерву довгострокових зобов'язань із суми майна страховика

всі вірні відповіді

Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь-яку дату дорівнює величині, яка визначається?

множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань на 0,05

множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,15

* множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18

множення загальної величини резерву довгострокових зобов'язань на 0,26

Оборотний капітал страхової організації залежно від джерел формування як поділяється?

Оборотні фонди, фонди обігу

Нормований, ненормований

*Власний,залучений

Оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім та великим ризиком вкладень

Оборотний капітал страхової організації залежно від практики планування, контролю та управління як поділяється?

Оборотні фонди, фонди обігу

*Нормований, ненормований

Власний,залучений

Оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім та великим ризиком вкладень

Оборотний капітал страхової організації залежно від ступеня ризику вкладання як поділяється?

Оборотні фонди, фонди обігу

Нормований, ненормований

Власний,залучений

*Оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім та великим ризиком вкладень

Оборотний капітал страхової організації залежно від функціональної ролі в процесі виробництва як поділяється?

*Оборотні фонди, фонди обігу

Нормований, ненормований

Власний, залучений

Оборотний капітал з мінімальним, малим, середнім та великим ризиком вкладень

Оптимізація структури активів та пасивів страхової організації з метою збільшення прибутку?

*Ліверидж

Факторинг

Лізинг

Платоспроможність

Перший розділ пасиву балансу страхової організації включає?

Необоротні активи

Оборотні активи

*Власний капітал

Поточні зобов’язання

Підприємство в процесі функціонування здійсню такі види діяльності?

*Операційна, інвестиційна, фінансова

Загальна та спеціально

Контрольна, фінансова, загальна

Виробнича, невиробнича, фінансова

Показник рівня виплат як визначається?

* співвідношення страхових виплат і страхових премій

співвідношення кількості договорів, за якими страхова подія настала, і загальної кількості укладених договорів страхування

співвідношення загальної кількості укладених договорів страхування і кількості договорів, за якими страхова подія настала

співвідношення середньої страхової виплати і середньої страхової суми

Постійні витрати і прибуток що складають?

Валовий дохід страхової організації

Сукупний дохід страхової організації

Сплачений дохід страхової організації

*Маржинальний дохід страхової організації

При застосуванні «тестів раннього попередження» здійснюється?

аналіз зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища

* аналіз складу та структури активів страховика

аналіз поточних зобов'язань страховика

Всі відповіді вірні

При проведенні аналізу фінансової надійності страховика на базі тестів раннього попередження застосовують?

5 показників

*11 показників

2 показника

10 показників

Розмір відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання коштів цього Фонду встановлюються?

Кабінетом Міністрів У країн й

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг

*страховиками, які беруть у ньому участь

Лігою страхових організацій України

Розмір відсоткових ставок за кредит, що може видаватися страховиками із страхування життя, встановлюється?

кредитного ризику

строку користування кредитом

величини інвестиційного доходу

*всі відповіді правильні

Розмір відсоткових ставок за кредит, що може видаватися страховиками із страхування життя, встановлюється?

кредитного ризику

строку користування кредитом

величини інвестиційного доходу

* всі вірні відповіді

Розрахунок резерву нєзароблених премій за методом «плаваючих кварталів» здійснюється?

*за кожним видом страхування окремо

за кожним договором страхування

задоговорами, які згруповані за строками їхньої дії

всі вірні відповіді

Стан при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства?

Абсолютна фінансова стійкість

Нормальна фінансова стійкість

Нестійкий стан

*Кризовий фінансовий стан

Що характеризує фінансовий стан підприємства ?

рівень рентабельності

*платоспроможність

форма власності та господарювання

раціональна структура основних та оборотних засобів.

Страховики зобов'язані створювати і нести облік таких резервів із страхування життя?

* довгострокових зобов'язань (математичні резерви)та належних виплат страхових сум

резерви із страхування життя та резерв коливань збитковості

резерв незароблених премій та резерв збитків

математичних резервів та резервів незароблених премій

Що входить у структуру активів підприємства?

*Грошові кошти

зобовязання

Розподілений капітал

Всі відповіді вірні

Як поділяються страхові резерви?

* технічні резерви і резерви із страхування життя

Резерви постійні і змінні

резерви коливань збитковості

немає вірної відповіді

Ступінь покриття боргових зобов’язань страхової організації його активами термін повернення яких відповідає терміну погашення платіжних зобов’язань?

*Ліквідність балансу

Платоспроможність балансу

Короткостроковість балансу

Забезпеченість балансу

Що є завданнями фінансового аналізу ?

примусова ліквідація підприємства

*визначення рівня фінансової стійкості, рентабельності та можливостей самофінансування діяльності

виявлення рівня виконання планових фінансових показників

зміна напряму спеціалізації діяльності.

Третій розділ пасиву балансу включає?

*Довгострокові зобов’язання

Оборотні активи

Власний капітал

Поточні зобов’язання

У процесі фінансового аналізу використовуються такі види платоспроможності?

Загальна та спеціальна

*Поточна та перспективна

Аналізуюча та поточна

Витратна та доходна

У структурі власних коштів страховика найбільшу частку займають?

*статутний фонд

резервний фонд

нерозподілений прибуток

вільні резерви

У фінансовому плані страхової компанії?

порівнюються доходи та витрати

визначається фінансовий результат

конкретизуються статті доходів і витрат

*всі вірні відповіді

Уразі вибору методу фіксованого відсотке резерв збитків, які виникли, але не заявлені, визначається у розмірі?

* 10% від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

10% від обсягу технічних резервів з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

10% від обсягу резервів зі страхування життя з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

10% від загальної суми надходження страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, що передують звітній даті

Фактичний запас платоспроможності страховика?

*Нетто-активи

Страхові резерви

Власний капітал

Всі відповіді вірні

Фінансова надійність страховика не залежить?

розміру статутного фонду

величини страхових резервів

збалансованого страхового портфеля

*кількості учасників страховика

Фінансова стійкість, що ґрунтується на платоспроможності страхової організації?

Абсолютна фінансова стійкість

*Нормальна фінансова стійкість

Нестійкий фінансовий стан

Кризовий фінансовий стан

Фінансовий стан страхової організації, що визначає стан при якому запаси і затрати менше суми власного оборотного капіталу та кредитів банку під товарно-матеріальні цінності?

*Абсолютна фінансова стійкість

Нормальна фінансова стійкість

Нестійкий стан

Кризовий фінансовий стан

Фінансовий стан страхової організації, що дає можливість отримати кредит та своєчасно його повернути?

*Кредитоспроможність

ліквідність

Рентабельність

Фондовіддача

Формування яких видів резервів здійснюється окремо від інших видів страхування?

* з медичного страхування

зі страхування вантажів

зі страхування транспортних засобів

всі вірні відповіді

Формування яких видів резервів не здійснюється окремо від інших видів страхування?

з медичного страхування

зі страхування життя

* зі страхування транспортних засобів

з обов'язкових видів страхування

Четвертий розділ пасиву балансу страхової організації включає?

Необоротні активи

Оборотні активи

Власний капітал

*Поточні зобов’язання

Чи обмежуються максимальні розміри статутних фондів?

Так

так, лише для страховиків, які займаються страхуванням життя

так, лише для страховиків, які займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя

*ні

Чи однаковий порядок визначення нормативного запасу платоспроможності для страховиків?

так

так, окрім медичного страхування

* ні, розрізняється залежно від спеціалізації страховиків

ні, розрізняється залежно від обов'язкових і добровільних видів страхування

Що для визначення ліквідності балансу необхідно ?

*Порівняти підсумки з кожної групи активів і пасивів

Здійснити різницю активів та пасивів страхової організації

Охарактеризувати короткострокові пасиви страхової організації

Проаналізувати кредиторську заборгованість страхової організації

Що є джерелами утворення централізованих страхових резервних фондів?

відрахування від надходжень страхових платежів

внески власних коштів страховика

доходи від розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів

* всі вірні відповіді

Як аналіз руху грошових коштів здійснюється?

Внутрішнім та зовнішнім методом

*Прямим та непрямим методом

Загальним та спеціальним методом

Короткостроковим та довгостроковим методом

Як витрати в фінансовій діяльності страхової організації поділяються?

*Погашення позик, виплату дивідендів

Платежі постачальникам, виплати працівникам

Надання позик іншим установам, закупівлю основних засобів

На субсидії та трансферти

Де обліковуються витрати майбутніх періодів?

*Активі балансу

Пасиві балансу

Зобовязаннях балансу

Власному капіталі

Де обліковуються грошові кошти?

*Активі балансу

Пасиві балансу

Зобовязаннях балансу

Власному капіталі

Де обліковується дебіторська заборгованість?

*Активі балансу

Пасиві балансу

Зобовязаннях балансу

Капіталі балансу

Де обліковуються доходи майбутніх періодів?

Активі балансу

*Пасиві балансу

Зобовязаннях балансу

Капіталі балансу

Де обліковуються запаси підприємства?

*Активі балансу

Пасиві балансу

Зобовязаннях балансу

Капіталі балансу

Як кошти страхових резервів мають бути представлені?

банківські вклади (депозити)

валютні вкладення згідно з валютою страхування

нерухоме майно

* всі відповіді правильні

Як формуються зобов’язання підприємства?

З поточної заборгованості

Здовгострокової заборгованості

Зі страхування

*Всі відповіді вірні

Яке відношення поточних активів до поточних зобов’язань визначає?

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

*Коефіцієнт покриття

Коефіцієнт короткострокової ліквідності

Який ліверидж визначається відношенням темпів приросту чистого прибутку до темпів приросту валового прибутку?

Виробничий

*Фінансовий

Виробничо-фінансовий

Загальний

Який орган державного регулювання страхового бізнесу може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності?

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

*Кабінет Міністрів України

Міністерство фінансів

Ліга страхових організацій України

Який показник вирішується відношенням основного капіталу до власного?

*Індекс постійного активу

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

Коефіцієнт короткострокового залучення позикових коштів

Який показник розраховується відношенням поточних активів до поточних зобов’язань?

*Коефіцієнт покриття

Індекс постійного активу

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

Який показник розраховується відношенням тривалості обороту загального капіталу до тривалості обороту оборотного капіталу?

*Тривалість обороту загального капіталу

Оборотність оборотних коштів

Фондовіддача

Ліквідність

Який показник являє собою відношення суми постійних витрат у собівартості продукції до питомої ваги маржинального доходу у виручці ?

*Поріг рентабельності

Коефіцієнт забезпечення матеріальних запасів власними коштами

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

Коефіцієнт короткострокового залучення позикових коштів

Які види левериджу?

*Виробничий, фінансовий, виробничо-фінансовий

Фінансовий, оперативний, стійкий

Поточний, перспективний

Основний, поточний, додатковий

Які види стійкості?

Загальна, нормативна

*Внутрішня, загальна, фінансова

Підвищена та занижена

Інфляційна та прибуткова

Які доходи страховика не пов'язані зі специфікою страхування?

доходи від страхової діяльності

доходи від інвестиційної діяльності

доходи від фінансової діяльності

*інші операційні доходи від звичайної діяльності

Які причини залишків готової продукції?

*Низька якість продукції, порушення транспортних робіт

Висока якість продукції, збільшення продовольчих ринків

Збільшення рівня амортизації

Підвищення цін на продукцію

52

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]