Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi_okhoroni_pratsi (1).doc
Скачиваний:
276
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
464.9 Кб
Скачать

1. Основи охорони праці

Тема 1.1. Законодавство в галузі охорони праці.

Про що роботодавець повинен проінформувати під роз­ писку працівника під час укладання трудового договору?

*про умови праці

Назвіть психофізіологічні причини травматизму:

*монотонність праці

До якої відповідальності згідно із Законом України «Про охорону праці» притягаються особи, винні у пору­шенні законів та інших нормативно-правових актів проохорону праці, створенні перешкод у діяльності поса­дових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об єднань?

*до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримі­нальної

З яких документів складається законодавство України про охорону праці?

*закону України "Про охорону праці"

Які роботи за величиною енерговитрат належать до першої категорії?

*які виконуються сидячи та супроводжуються незначними фізичними напруженнями

За якої кількості працюючих на підприємстві робо­тодавець повинен створювати службу охорони праці?

*50 осіб і більше

Коли був прийнятий Закон України «Про охорону праці»?

*14 жовтня 1992 року

Що передбачає кримінальна відповідальність за порушення вимог техніки бузпеки?

*позбавлення волі і штрафні санкції

На кого поширюється дія Закону "Про охорону праці"?

*на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих

На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

*соціальному захисті працівників, повному відшкодуванні шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

На яких роботах забороняється застосування праці жінок?

*на важких роботах, на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт

До якої роботи не допускається залучення неповнолітніх?

*до праці на важких роботах, до праці на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, до праці на підземних роботах

За яких умов приймаються на роботу неповнолітні?

*лише після попереднього медичного огляду

Що включають в себе організаційні причини виробничого травматизму?

*порушення вимог інструкцій

Як називається виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника?

*небезпечний виробничий фактор

На які види поділяються небезпечні та шкідливі фактори?

*фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні

Вкажіть, як називається патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів:

*професійне захворювання

На які групи поділяються причини травматизму?

*виробничо-технічні, психофізіологічні

Як класифікують виробничі травми за ступенем тяжкості пошкодження?

*легкі, тяжкі, смертельні

На які органи чи системи впершу чергу згубно діє алкоголь?

*центральну нервову систему

Що є самою розповсюдженою причиною нещасних випадків на виробництві?

*алкоголізм

Як класифікують виробничі травми за локалізацією?

*всі відповіді вірні

На які види поділяються інструктажі за характером і часом проведення?

*вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий

До чого може призвести вживання працівниками алкоголю?

*нещасних випадків

Вкажіть, жінок які мають дітей якого віку забороняється залучати до важкої праці згідно законодавства?

*3-х років

До якої групи причин травматизму можна віднести низьку виробничу дисципліну, відсутність інструкцій на робочому місці?

*організаційні причини травматизму

Вкажіть, до якої групи причин травматизму можна віднести порушення технологічного процесу, незадовільний стан машин?

*технічні причини травматизму

Як називаються причини травматизму, які викликані незадовільним природнім та штучним освітленням, незадовільним санітарним станом виробничих і побутових приміщень?

*санітарно-гігієнічні причини травматизму

Як назвати групу причин травматизму, викликаних незадоволеністю працею, незадовільним психологічним кліматом в колективі, алкогольним сп’янінням?

*психофізіологічні

До яких заходів відносяться проведення навчання та інструктажі з охорони праці?

*організаційні заходи запобігання травматизму

Як назвати умови праці, які протягом робочої зміни створюють високий ризик для життя?

*небезпечні умови праці

Як називається наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які спрямовані на збереження здоров’я в процесі праці?

*гігієна праці

Як називається система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь?

*виробнича санітарія

Вкажіть, з якою періодичність за статистичними даними в Україні внаслідок травми помирає одна людина?

*5 годин

Як називається виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника?

*шкідливий виробничий фактор

Як називається виробничий фактор, дія якого за певних умов може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника?

*небезпечний виробничий фактор

Які норми постійного підіймання і переміщення вантажів для жінок?

*7 кілограм

Які норми підіймання та переміщення вантажів для жінок при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину)?

*10 кілограм

Які порушення в організмі спостерігаються при розумовій роботі?

*підвищується кров’яний тиск

На скільки класів поділяються шкідливі речовини за ступенем впливу на організм людини?

*4 класи

Яке призначення мають забороняючі знаки?

*заборона певних дій

Для чого призначені наказуючі знаки?

*дозволу певних дій працюючих тільки під час виконання конкретних вимог безпеки праці

Яке призначення мають попереджуючі знаки?

*попередження працюючих про підвищену небезпеку

Який колір згідно зі стандартом застосовується для попередження небезпеки?

*червоний

Скільки годин становить робочий тиждень для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років?

* 36 годин

Що належить до психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів?

*фізичні перевантаження

Вкажіть, що відноситься до фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів?

*рухомі машини та механізми

Назвіть хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

*канцерогенні та мутагенні речовини

Скільки складає додаткова відпустка для жінок, які працюють і мають 2-х і більше дітей віком до 15 років?

*5 календарних днів

Як поділяються виробничі травми за видом травмуючого агента?

*механічні і термічні

На які групи поділяються травми за ступенем тяжкості?

*легкі, тяжкі, смертельні травми

Які граничні норми переміщення вантажів для юнаків віком 14 років?

*5 кілограм

Який вид покарань передбачає дисциплінарна відповідальність?

*догану і звільнення з роботи

Що належить до організаційних заходів?

*дотримання трудового законодавства

Назвіть санітарно-гігієнічні причини травматизму:

*незадовільні мікрокліматичні умови

Що відноситься до технічних заходів?

*установлення раціонального освітлення

До яких робіт забороняється залучати жінок?

*до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для жінок граничні норми

Який нормативно-правовий акт України встановлює необхідність інформування працівника про умови праці?

*Закон «Про охорону праці»

Що є джерелами небезпек ?

*природні процеси і явища, техногенне середовище і людські дії

Що відноситься до біологічних факторів небезпек?

*всі відповіді вірні

Що таке максимальний ризик (який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікувальний результат)?

*гранично допустимий;

Що не відноситься до мотивацій за яких людина ризикує?

*егоїзм

Що стверджує аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини?

*абсолютної безпеки не існує

Як називається подія, при якій створюється реальна можливість прояву небезпеки, або небезпека проявляється?

*небезпечна ситуація

Що належить до фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів?

*рухомі машини та механізми

Що відноситься до психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих факторів?

*фізичні перевантаження

Яким є правильне твердження при порівнянні небезпек виробничого і побутового середовища?:

*виробниче середовище може бути таким же, і більш, і менш небезпечними ніж побутове

Яка робота вважається роботою з підвищеною небез­пекою?

*робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних вироб­ничих чинників

Чи може працівнику пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров я?

*не може

Що належить до біологічних небезпечних та шкідливих факторів?

*макроорганізми: рослини та тварини

Як називається виробничий фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниження працездатності працівника?

*шкідливий виробничий фактор

В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

*при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою

Чи зобов'язаний роботодавець замінити працівнику за свій рахунок засоби індивідуального захисту в разі їх передчасного зношення?

*зобов'язаний, якщо це сталося не з вини працівника

Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань?

*має право

Хто підтверджує за необхідності факт наявності ви­робничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров’ я працівника або для людей, які його оточують?

*спеціаліст з охорони праці підприємства

Які причини виробничого травматизму відносяться до технічних?

*недосконалість технологічного процесу

Коли проводиться позаплановий інструктаж?

*при порушенні працівником вимог нормативних актів про охорону праці

На яких з наведених принципів базується державна політика в галузі охорони праці?

*соціальному захисті працівників, повному відшкодуванні шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Що передбачає адміністративна відповідальність з охорони праці?

*штрафні санкції

Які покарання передбачає дисциплінарна відповідальність?

*догану і звільнення з роботи

Що відноситься до організаційних заходів?

*дотримання трудового законодавства

Що відноситься до санітарно-гігієнічних причин травматизму?

*незадовільні мікрокліматичні умови

До яких робіт не допускається залучення неповнолітніх?

*до праці на важких роботах, до праці на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, до праці на підземних роботах

Як класифікуються виробничі травми за ступенем тяжкості пошкодження?

*легкі, тяжкі, смертельні

На які групи поділяються небезпечні та шкідливі фактори?

*візичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні

Вкажіть хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

*канцерогенні та мутагенні речовини

Якими законами України регулюється діяльність орга­нів державного нагляду за охороною праці?

*"Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку"

Як підрозділяються виробничі травми за видом травмуючого агента?

*механічні і термічні

Як називається система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь?

*виробнича санітарія

Що відноситься до фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів?

*рухомі машини та механізми

В які терміни може бути оскаржене рішення про стягнення штрафу за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці?

*у судовому порядку в місячний строк

Як називаються умови праці, які протягом робочої зміни створюють високий ризик для життя?

*небезпечні умови праці

Які шкідливі та небезпечні виробничі фактори відносяться до санітарно-гігієнічних причин травматизму?

*незадовільні мікрокліматичні умови

Якому виду страхуванню підлягають усі працівники згідно із Законом України «Про охорону праці»?

*загальнообов'язковому державному соціальному страху­ ванню від нещасного випадку на виробництві та професій­ ного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Хто повинен здійснювати фінансування охорони пра­ці на підприємстві?

*роботодавець

Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?

*професійні спілки

Як називається система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці?

*охорона праці

Вкажіть, як називається сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності:

*умови праці

Як називається явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві?

*виробничий травматизм

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]