Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi_okhoroni_pratsi (1).doc
Скачиваний:
284
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
464.9 Кб
Скачать

Тема 1.2. Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України.

Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню?

*групові випадки, які сталися одночасно з 2-ма і більше працівниками

Що включають технічні причини виробничого травматизму?

*недосконалість технологічного процесу

Яка тривалість відпустки для неповнолітніх?

*30 діб

У скількох примірниках повинен бути складений акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом за формою Н-1 (або акт про нещасний випадок, не по­ в'язаний з виробництвом, за формою НПВ)?

*у п’яти

У скількох примірниках повинен бути складений акт розслідування нещасного випадку за формою Н-2?

*у трьох

Хто підтверджує за необхідності факт наявності ви­робничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров» я працівника або для людей, які його оточують?

*спеціаліст з охорони праці підприємства

Хто повинен призначати комісію з розслідування при­чин виникнення професійного захворювання на підприємстві?

*роботодавець

Чи зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата за працівниками, які втратили праце­здатність у зв’язку з нещасним випадком на виробни­цтві або професійним захворюванням?

*зберігаються на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної праце­ здатності

Кому роботодавець повинен надіслати тільки примір­ник затвердженого акта форми Н-1 (або форми НПВ)?

*керівникові структурного підрозділу підприємства, де стався

нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобі­гання подібним

Чи зобов'язаний роботодавець замінити працівнику за свій рахунок засоби індивідуального захисту в разі їх передчасного зношення?

*зобов'язаний, якщо це сталося не з вини працівника

Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань?

*має право

Чи може працівнику пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров я?

*не може

Що зобов’язана зробити спеціальна комісія з розслі­дування нещасного випадку на виробництві?

*обстежити місце, де стався нещасний випадок

Що зобов’язаний зробити працівник, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здо­ров я або для людей, які його оточують?

*негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця

Що повинна зробити комісія з розслідування нещас­ного випадку?

*обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб

Як називається обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров»ю або настала смерть?

*нещасний випадок

Яка робота вважається роботою з підвищеною небез­пекою?

*робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних вироб­ничих чинників

Яким повинен бути мінімальний склад комісії з роз­слідування нещасного випадку на виробництві?

*три особи

Якими законами України регулюється діяльність орга­нів державного нагляду за охороною праці?

*"Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку"

Які нещасні випадки (з наведених) визнаються пов’язаними з виробництвом?

*ті, що сталися під час проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем

Які міри покарання передбачає адміністративна відповідальність з охорони праці?

*штрафні санкції

Назвіть термін, протягом якого зберігаються в архіві акти за формою Н-1, разом з матеріалами розслідування:

*45 років

У скількох примірниках складається акт форми Н-1?

*5-ти примірниках

В який термін з моменту закінчення розслідування ро­ботодавець повинен видати потерпілому або іншій заінте­ресованій особі один примірник акту розслідування не­щасного випадку, професійного захворювання або аварії?

*не пізніше трьох днів

В який термін після затвердження актів форми Н-5 та форми Н-1 (або форми НПВ) роботодавець повинен надіслати їхні примірники відповідним організаціям і особам?

*протягом трьох діб

Назвіть час, на який повинна наступити непрацездатність в результаті травми, що нещасний випадок підлягав розслідуванню?

*на 8 годин і більше

На протязі якого терміну повинно бути проведене спеціальне розслідування нещасного випадку?

*не більше 10-ти днів

У які терміни проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку на ви­робництві?

*10 робочих днів. Цей термін може бути продовжений орга­ном, який призначив спеціальну комісію, — у разі необхідності

Хто повинен призначати комісію з розслідування при­чин виникнення професійного захворювання на підприємстві?

*роботодав ець

В які терміни повинно проводитьсь спеціальне розслідування нещасних випадків?

*не більше 10-ти днів

Який термін в архіві зберігається акт за формою Н-1, разом з матеріалами розслідування?

*45 років

Вкажіть, на який термін повинна наступити втрата працівником працездатності в результаті травми, щоб нещасний випадок підлягав розслідуванню?

*На 1 робочий день

На який термін і за яких умов може бути продовжено розслідування нещасного випадку на виробництві?

*не більше ніж на місяць - за погодженням з територі­ альним органом Держнаглядохоронпраці

Які нещасні випадки не визнаються пов’язаними з виробництвом?

*за місцем постійного проживання

Хто повинен бути призначеним головою комісії з роз­слідування нещасного випадку (крім випадків спеці­ального розслідування)?

*керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці

Хто повинен включатися до складу комісії з розсліду­вання нещасного випадку на підприємстві?

*керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці

Хто, згідно з Порядком розслідування нещасних ви­падків на виробництві, визначає професійний характер захворювання?

*експертна комісія у складі спеціалістів спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу згідно з переліком, що затверджується МОЗ

Чи має право потерпілий або особа, яка представляє його інтереси ознайомитися з документами, що містяться в матеріалах розслідування нещасного випадку?

*має право

Чи повинен включатися до складу комісії з розслідування нещасного випадку потерпілий або особа, яка представляє його інтереси?

*не повинен включатися, але має право брати участь у її засіданнях

Які випадки, згідно з Порядком розслідування та ве­денням обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, підлягають спеціаль­ному розслідуванню?

*нещасні випадки із смертельними наслідками

Вкажіть, які нещасні випадки підлягають розслідуванню:

*ті, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні

Коли проводиться цільовий інструктаж?

*при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою

З ким проводиться вступний інструктаж з охорони праці?

*з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу

З ким проводиться вступний інструктаж з охорони праці?

*з усіма працівниками, яких приймають на постійну або тимчасову роботу

За яких умов проводиться позаплановий інструктаж?

*при порушенні працівником вимог нормативних актів про охорону праці

З якою періодичністю проводиться повторний інструктаж?

*постійно 1 раз у 6 місяців

Який інструктаж проводиться при зміні пожежної безпеки технологічного процесу?

*позаплановий

На скільки видів поділяються інструктажі з охорони праці?

*5

Який вид інструктажу проводять безпосередньо в цеху двічі на рік, у термін встановлений керівником підприємства?

*повторний

На які види поділяються інструктажі за характером і часом проведення?

*вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий

На скільки видів поділяються інструктажі з охорони праці?

*5

З ким проводиться первинний інструктаж?

*з новоприйнятим робітником

Коли проводиться повторний інструктаж?

*постійно 1 раз у 6 місяців

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]