Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PEdagogika_do_atestatsiyi_I_kurs.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
479.74 Кб
Скачать

Тема №1.1-1.2. Предмет та основні категорії педагогіки. Розвиток, виховання і формування особистості

Що таке виховання (у широкому соціальному розумінні)?

соціально і педагогічно організований процес формування людини як особистості

спеціально організований процес, спрямований на формування певних якостей особистості, процес керування її розвитком, що проходить через взаємодію вихователя і вихованця

*передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших

процес і результат вихованої роботи, спрямованої на розв’язання конкретних виховних завдань

Назвіть основні методи науково-педагогічних досліджень:

аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння

бесіди, лабораторні роботи, вправи, документація

спостереження, бесіди, рейтинг, семінар, анкетування

*рейтинг, анкетування, бесіда, спостереження, експеримент, узагальнення незалежних характеристик, статистичні методи

Тифлопедагогіка -

розробляє питання виховання і навчання дітей з неправильно сформованою мовою

розробляє питання виховання і навчання розумово відсталих дітей

розробляє питання виховання і навчання дітей із вадами у функціонуванні органів слуху

*розробляє питання виховання і навчання сліпих дітей

Що називається викладанням?

це спосіб реалізації процесу навчання

це спосіб роботи вчителя, за допомогою якого учні засвоюють знання

це спосіб співробітництва учителя з учнями

*діяльність учителя під час навчання

За спадковістю від батьків до дітей передаються:

знання

уміння, навички, досвід

*біологічні особливості одного з батьків

здібності, інтелект батьків.

За реалізації якої функції процесу навчання здійснюється розвиток мислення, формування волі, емоційно-почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів, здібностей:

навчальної

*розвиваючої

виховної

пізнавальної

З яких розділів складається педагогіка як наука і предмет:

теорія і методика виховної роботи

*загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство

теорія і методика навчально-виховної роботи

основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання.

Для якого вікового періоду особливо актуальне зазначене конкретне завдання морального виховання? Розвивати прагнення школярів до саморозвитку, самовдосконалення.

Дошкільний вік

Молодший шкільний вік

середній шкільний вік

*старший шкільний вік

Для якого вікового періоду особливо актуальне зазначене конкретне завдання морального виховання? Сприяти засвоєнню дітьми знань про культуру поведінки, спілкування засобами ігрової діяльності.

*Дошкільний вік

Молодший шкільний вік

середній шкільний вік

старший шкільний вік

Для якого вікового періоду особливо актуальне зазначене конкретне завдання морального виховання? Формувати почуття колективізму, шанобливого ставлення до батьків на основі ознайомлення школярів із звичаями, традиціями рідного народу.

Дошкільний вік

Молодший шкільний вік

*середній шкільний вік

старший шкільний вік

Для вирішення протиріч у розвитку особистості необхідно...

надати дитині можливість робити все, що вона хоче;

примусити робити те, що потрібно суспільству

* процес саморозвитку і педагогічний процес повинні збігатися

почекати до досягнення повноліття

Дитина засвоїть ту мову, яка...

передається спадково

* якою користуються оточуючі

є мовою батьків, навіть серед тварин (наприклад, Тарзан)

якою проводиться навчання в школі

Дитиною здобуте переважно за спадковістю від батьків:

людський мозок, його пластичність, людські задатки, риси темпераменту і характеру

*людські задатки, тип нервової системи, розум

інтереси, органи чуття, задатки, тип вищої нервової діяльності

вміння розрізняти предмети, мислити, реагувати.

Дати визначення поняття “особистість”

соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученням людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин

процес становлення людини, вдосконалення її фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване виховання й навчання

*людина як представник людської спільноти, соціуму

правильної відповіді немає

Галузь педагогіки, що функціонує як сукупність підходів, спрямованих на успішну підготовку дітей до статево- ролевої поведінки в суспільстві це:

андрагогіка

дидактика

народна педагогіка

*гендерна педагогіка

Галузь педагогічних знань і досвіду народу, що виявляється в домінуючих у нього поглядах на мету, завдання, засоби і методи виховання та навчання це:

педагогіка

дидактика

етнопедагогіка

*народна педагогіка

Вкажіть у яку групу включені основні методи науково-педагогічних досліджень:

аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння

бесіди, лабораторні роботи, вправи, документація

спостереження, бесіди, рейтинг, тести, анкетування

*рейтинг, анкетування, бесіда, спостереження, експеримент, узагальнення незалежних характеристик, статистичні методи дослідження

Вкажіть, у яку групу входять науки, що складають систему педагогічних наук

дидактика, психологія, історія, школознавство, теорія виховання

загальна педагогіка, вікова психологія, методика вивчення окремих предметів

*дошкільна педагогіка, педагогіка школи, педагогіка вищої школи, історія педагогіки

загальна педагогіка, етика, естетика, діалектика, логіка

Вкажіть основні категорії педагогіки:

*виховання, навчання, освіта, розвиток

Навчання, форми, методи, закономірності

навички, уміння, здібності, учіння;

засоби, педагогічні умови, принципи

Від народження дитина отримує:

характер, потреби, інтереси

*задатки для розвитку певних здібностей

здібності

характер.

Виділіть галузі педагогічної науки:

Методики викладання окремих предметів

*Загальна педагогіка

*Етнопедагогіка

Дидактика

Виділіть головну етнічну ознаку:

територія

історія

усталений спосіб життя народу

*мова

Виділіть головну форму відображення світу українців дохристиянського періоду:

*казки

легенди

бувальщини

міфи

Виділіть етап науково-педагогічного дослідження:

Аналіз шкільної практики

Сукупність прийомів та операцій

*Проведення експериментальної роботи

Конкретизація загальної мети

Навчання - це:

*процес передачі знань, умінь і навичок від учителя до учня та їх засвоєння

організація самостійної роботи учнів із засвоєння навчального матеріалу

двосторонній процес діяльності

виконання учнями різних навчальних завдань

З перерахованих видів експерименту знайдіть зайвий:

констатувальний

лабораторний

*підсумковий

природний

Які розділи має загальна педагогіка

дидактика, вікова педагогіка, превентивне виховання, управління школою

загальні основи педагогіки, вікова педагогіка, превентивне виховання, історія педагогіки

*загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство

методика, загальна педагогіка, теорія виховання, школознавство

Розвиток - це:

засвоєння знань, умінь і навичок

формування особистості

*ряд послідовно пов’язаних кількісних та якісних змін, що відбуваються з організмом людини від народження до кінця життя

взаємодія вчителя і учня

Освіта – це:

систематичне навчання підростаючого покоління

пізнавальна діяльність учня

озброєння учнів знаннями і навичками, які можуть бути корисними

*сума систематизованих знань, умінь та навичок, поглядів та переконань, які отримані в процесі навчання або шляхом самоосвіти

Олігофренопедагогіка -

розробляє питання виховання і навчання дітей з неправильно сформованою мовою

*розробляє питання виховання і навчання розумово відсталих дітей

розробляє питання виховання і навчання дітей із вадами у функціонуванні органів слуху

розробляє питання виховання і навчання сліпих дітей

Метод рейтингу - це

метод навчання

метод виховання

*метод науково-педагогічного дослідження

правильної відповіді немає

Назвіть основні категорії педагогіки:

знання, здібності, інтереси

виховання, навчання, форми, методи, індивідуальність, індивід

*виховання, навчання, освіта, розвиток, формування, перевиховання, самовиховання

виховання, учіння, викладання, знання, навички, уміння

Що впливає на процес і результат людського розвитку?

*спадковість, середовище, виховання

здібності, задатки, талант

виховання, навчання, освіта

знання, уміння, навички

Від народження дитина отримує:

характер, потреби, інтереси

*задатки для розвитку певних здібностей

нічого не отримує

характер

Оберіть пункт, у якому перераховано основні методологічні принципи сучасної педагогіки.

гуманістичний підхід

*особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, національний, антропологічний підхід

принцип активності і самодіяльності виховання, принцип єдності навчання і виховання

принцип науковості, принцип свідомості й активності, принцип систематичності і послідовності

Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів школяра?

від кількості прочитаних книг

від обсягу прочитаних книг

*від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу

від спілкування з ровесниками

Педагогіка – це …

наука про виховання людини

наука про закономірності навчання і виховання дітей

наука про навчання людини

*сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і освіти людини на всіх етапах її вікового розвитку

Вкажіть, у яку групу входять науки, що складають систему педагогічних наук:

дидактика, психологія, історія, школознавство, теорія виховання

загальна педагогіка, вікова психологія, методика вивчення окремих предметів

*дошкільна педагогіка, педагогіка школи, педагогіка вищої школи, історія педагогіки

загальна педагогіка, етика, естетика, діалектика, логіка

Вкажіть основні категорії педагогіки:

*виховання, навчання, освіта, розвиток, формування

навчання, форми, методи, закономірності

навички, уміння, здібності, учіння

засоби, педагогічні умови, принципи

Формування особистості – це…

кількісні і якісні зміни в організмі дитини

*процес становлення людини як соціальної істоти

цілеспрямований процес формування необхідних якостей дитини

процес входження людини в соціальне середовище

Що розуміється під поняттям "освіта"?

*процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок

систематичне навчання підростаючого покоління

озброєння учнів необхідними знаннями та уміннями

пізнавальна діяльність учнів

Від народження дитина отримує:

характер, потреби, інтереси

*задатки для розвитку певних здібностей

здібності

характер

Що називається вихованням у широкому соціальному розумінні?

*передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших

озброєння дитини нормами поведінки в суспільстві

формування відповідного характеру учнів

навчання школяра нормам і правилам поведінки в суспільстві

Що таке навчання?

передача знань від учителя до учнів

організація самостійної роботи учнів

*двосторонній процес діяльності вчителя і учня

створення в школярів позитивних стимулів до засвоєння нових знань

Назвіть стадії розвитку педагогіки

освітня, виховна, розвиваюча

методологічна, пізнавальна, навчальна

наукова, народна, філософська

*народна, духовна, світська

Знання – це

*відображення людиною об’єктивної дійсності у формі фактів, понять, законів науки

компоненти практичної діяльності, що виявляються в процесі виконання необхідних дій

цілеспрямований процес формування необхідних якостей дитини

процес і результат розвитку особистості під впливом середовища, спадковості та виховання

Вкажіть, в яку групу включені основні методи науково-педагогічних досліджень

аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння

бесіди, лабораторні роботи, вправи, документація

спостереження, бесіди, рейтинг, тести, анкетування

*рейтинг, анкетування, бесіда, спостереження, експеримент, узагальнення незалежних характеристик, теоретичні методи дослідження

Предметом педагогіки є:

виховна діяльність, яка здійснюється в навчально-виховних закладах

підготовка підростаючого покоління до життя

розкриття механізмів і закономірностей оволодіння знаннями, уміннями і навичками

*процес спрямованого особистісного розвитку людини в умовах її навчання, виховання і освіти

Методом педагогічного дослідження є :

спостереження класного керівника за дотриманням учнями класу поведінки

*спостереження педагога за розвитком учнів при вивченні окремих тем курсу за допомогою комп’ютерних програм

спостереження молодого вчителя за діями досвідченого колеги при вивченні важких тем

бесіда учителя з учнями про правила поведінки

Яке з положень характеризує сучасну філософію освіти?

*ключовим поняттям сучасної філософії освіти є гуманізм

ключовим поняттям сучасної філософії освіти є система знань, умінь і навичок, яку повинен засвоїти учень

ключовим поняттям сучасної філософії є система видів діяльності, яку повинен виконувати учень

ключовим поняттям сучасної філософії освіти є моральність

Сурдопедагогіка досліджує

*проблеми навчання і виховання глухих і глухонімих

проблеми навчання і виховання сліпих і малозрячих

проблеми навчання і виховання розумово відсталих

проблеми навчання і виховання педагогічно занедбаних учнів

Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів школяра?

від кількості прочитаних книг

від обсягу прочитаних книг

*від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу

від спілкування з ровесниками

Що є основною метою виховання в сучасній загальноосвітній школі?

підготовка до життя

розвиток задатків і здібностей учня

*всебічно і гармонійно розвинена особистість – громадянин своєї країни

формування особистості дитини

Із скількох модулів складається навчальна дисципліна “Педагогіка”?

одного

*чотирьох

шести

двох

Що впливає на процес і результат людського розвитку?

*спадковість, середовище, виховання

здібності, задатки, талант

виховання, навчання, освіта

знання, уміння, навички

Педагогіка – це

наука про виховання людини

наука про закономірності навчання і виховання дітей

наука про навчання людини

*сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання, розвитку, формування і самовдосконалення особистості

Які види розвитку характерні для людини?

Ріст, біологічна форма, становлення психіки

*фізичний, психічний, соціальний

Інтелектуальний, матеріальний, ментальний

Фізичний, психічний, індивідуальний, біологічний

Вкажіть, у яку групу входять науки, що складають систему педагогічних наук

дидактика, психологія, історія, школознавство, теорія виховання

загальна педагогіка, вікова психологія, методика вивчення окремих предметів

*дошкільна педагогіка, педагогіка школи, педагогіка вищої школи, історія педагогіки

загальна педагогіка, етика, естетика, діалектика, логіка

Вкажіть основні категорії педагогіки:

*виховання, навчання, освіта, розвиток

Навчання, форми, методи, закономірності

навички, уміння, здібності, учіння;

засоби, педагогічні умови, принципи

Чи є здібності людини вродженими?

Людина народжується з різними здібностями, зафіксованими у генній структурі

Людина народжується з набором певних здібностей, якими володіли батьки

*здібності людини не можна віднести до вроджених характеристик. Вони формуються у процесі життєвої діяльності

Правильної відповіді немає

Формування особистості – це

Кількісні і якісні зміни в організмі дитини

*становлення людини як соціальної істоти

цілеспрямований процес формування необхідних якостей дитини

процес входження людини в соціальне середовище

Освіта – це

*процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок

Систематичне навчання підростаючого покоління

озброєння учнів необхідними знаннями та уміннями

Пізнавальна діяльність учнів

Що називається вихованням?

*цілеспрямоване управління процесом розвитку особистості, частина процесу соціалізації, що знаходиться під певним соціальним та педагогічним контролем і здійснюється через систему освіти та організацію життєдіяльності вихованців

озброєння дитини нормами поведінки в суспільстві

формування відповідного характеру учнів

навчання школяра нормам і правилам поведінки в суспільстві

Що таке навчання?

передача знань від учителя до учнів

організація самостійної роботи учнів

*двохсторонній процес діяльності вчителя і учня

створення у школярів позитивних стимулів до засвоєння нових знань

Що таке освіта?

систематичне навчання підростаючого покоління

пізнавальна діяльність учня

озброєння учнів знаннями і навичками, які можуть бути корисними

*сума систематизованих знань, умінь та навичок, поглядів та переконань, які отримані в процесі навчання в навчальному закладі або шляхом самоосвіти

Що називається формуванням особистості?

кількісні зміни в організмі дитини

становлення людини як соціальної істоти

цілеспрямований процес формування необхідних якостей дитини

*процес і результат розвитку особистості під впливом середовища, спадковості та виховання

Вкажіть, у яку групу включено основні методи науково-педагогічних досліджень

аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння

бесіди, лабораторні роботи, вправи, документація

спостереження, бесіди, рейтинг, тести, анкетування

*рейтинг, анкетування, бесіда, спостереження, експеримент, узагальнення незалежних характеристик, теоретичні методи дослідження

Методом педагогічного дослідження є

спостереження класного керівника за дотриманням учнями класу поведінки

*спостереження педагога за розвитком учнів при вивченні окремих тем курсу за допомогою комп’ютерних програм

спостереження молодого вчителя за діями досвідченого колеги при вивченні важких тем

бесіда учителя з учнями про правила поведінки

Яке з положень характеризує сучасну філософію освіти?

*ключовим поняттям сучасної філософії освіти є гуманізм

ключовим поняттям сучасної філософії освіти є система знань, умінь і навичок, яку повинен засвоїти учень

ключовим поняттям сучасної філософії є система видів діяльності, яку повинен виконувати учень

ключовим поняттям сучасної філософії освіти є моральність

Оберіть пункт, у якому перераховано основні методологічні принципи сучасної педагогіки.

гуманістичний підхід

*особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, національний, антропологічний підхід

принцип активності і самодіяльності виховання, принцип єдності навчання і виховання

принцип науковості, принцип свідомості й активності, принцип систематичності і послідовності

Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів школяра?

від кількості прочитаних книг

від обсягу прочитаних книг

*від організації і здійснення цілеспрямованого навчально-виховного процесу

від спілкування з ровесниками

Що є метою виховання в сучасній загальноосвітній школі?

підготовка до життя

розвиток задатків і здібностей учня

*всебічно і гармонійно розвинена особистість-громадянин своєї країни

навчити творити себе як особистість

Акселерація – це:

відповідальне ставлення дитини до навчання

фізична досконалість людини

*випередження середньо фізичних і психофізіологічних констант дитини чи підлітка порівняно з оптимальними

швидкий ріст дитини

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]