Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
bichkova_s_s_civilne_pravo_ukraini_dogovirni_ta_nedogovirni.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

§ 5. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування або їх посадовими особами

Стаття 56 Конституції України надає кожному право на відшко­дування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи безді­яльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядуван­ня, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Дана конституційна норма спрямована на захист прав осіб, які потерпіли від свавілля названих органів або їх співро­бітників під час здійснення ними управлінських функцій. Однак ця норма встановлює лише загальні правові засади відшкодування за­значеної шкоди. Детальніше положення ст. 56 Конституції Укра­їни визначено у ст. 1173-1175 ЦК України.

Однією з особливостей цих статей є те, що шкода, завдана фізич­ній чи юридичній особі неправомірними діями перелічених органів, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або ор­ганом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів чи їх посадових осіб.

Специфікою делікту, передбаченого ст. 1173—1175, є суб'єктний склад заподіювачів шкоди. Ними можуть бути органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місце­вого самоврядування.

Державна влада в Україні поділяється на законодавчу, виконав­чу та судову. До органів законодавчої влади належить Верховна Рада України. Органами судової влади є Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, місцеві та апеляційні суди. До органів виконавчої влади належать: Кабінет Міністрів України та органи місцевого самоврядування, тобто виборні органи територі­альних громад, що наділені повноваженнями щодо вирішення пи­тань місцевого значення (сільські, селищні, міські, районні в мі­стах, районні, обласні ради народних депутатів, їх виконавчі комітети тощо).

Органами влади Автономної Республіки Крим є: Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів Автономної Рес­публіки Крим тощо.

Посадовими чи службовими особами відповідних органів ви­ступають керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких нормами законо­давства покладено здійснення організаційно-розпорядчих та кон-сультативно-дорадчих функцій.

Безпосереднім боржником, який виступає від імені перелічених органів, є відповідний фінансовий орган держави, Автономної Рес­публіки Крим та територіальних громад.

Потерпілими від незаконних дій зазначених органів можуть бути фізичні та юридичні особи.

Закон не передбачає переліку незаконних діянь, за які настає відповідальність за даним деліктом. Основним критерієм настання відповідальності в цих випадках є визнання рішення, дії чи безді­яльності незаконними. Прикладом незаконних дій може бути неза­конна заборона підприємницької діяльності, незаконне застосуван­ня штрафів, вилучення майна тощо. Якщо рішення визнається незаконним, воно повинно бути скасованим (скасування незакон­ного судового рішення не є підставою для відшкодування шкоди на підставі зазначених статей ЦК України).

Якщо буде встановлено порушення ст. 1173-1175 ЦК України, то потерпілому повинна відшкодовуватися шкода в повному обсязі. Можуть бути стягнуті як фактичні збитки, так і моральна шкода.

Як уже зазначалося, така шкода відшкодовується незалежно від вини посадової особи, яка її заподіяла.

Список рекомендованої літератури

1. Комягин Д.Л. Возмещение ущерба, причиненного незакон­ными действиями государственных органов // Право и экономика. - 1997. - № 15-16. - С. 13-15.

2. Кройтор ВА. Про відшкодування шкоди, завданої громадя­нинові незаконними діями державних органів // Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Серія: Економіка і право. - X., 1998. -Вип. 1.-С. 61-69.

3. Куп А.П. Вопросы возмещения вреда, причиненного гражда­нину актами власти // Правоведение. - 1983. - № 6. - С. 71-77.

4. Обушенко Л А. Признание недействительным акта государ­ственного органа или органа местного самоуправления как способ защиты права частной собственности // Законодательство. — 1998. -№10.-С. 25-31.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]