Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.process.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
633.34 Кб
Скачать

НаціональНий університет «одеська юридична академія»

Миколаївський комплекс

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

________________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільне процесуальне право

напрям підготовки 0304 «Право»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація прокуратури та слідства; цивільної та господарської юстиції

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2012 – 2013 рік

Робоча програма з «Цивільного процесуального права» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401– Правознавство, 2012 року - 84 с.

________________________________________________________

Розробник: Івановський Дмитро Вікторович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін,

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія» Оборотов І.Г.

“_____”___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Івановський Д.В.., 2012 рік

1. Навчальний план курсу

Цивільно-правова спеціалізація

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Екзамени

Модульн.контр.

Денна форма навчання

спеціальність 6.030401

3

5

28

28

56

28

6

32

36

68

36

4

7

18

20

38

14

Загалом

162

78

Прокурорсько-слідча спеціалізація

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Екзамени

Модуль.контр.

Денна форма навчання

спеціальність 6.030401

3

5

24

22

46

30

6

30

30

60

54

Загалом

106

84

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]