Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo..doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
574.46 Кб
Скачать

61

НаціональНий університет

«одеська юридична академія»

Миколаївський комплекс

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

________________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільне та сімейне право (2 частина)

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0304 «Право»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація прокуратури та слідства

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення денна та заочна форма навчання

(назва інституту, факультету, відділення)

2012 – 2013 рік

Робоча програма з «Цивільного та сімейного права» (2 частина) для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401 – Правознавство, 2012 року - 60 с.

________________________________________________________

Розробник: Достдар Руслана Миколаївна,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,

кандидат юридичних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від “____”________________2012 року № ___

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін

Миколаївського комплексу

Національного університету

«Одеська юридична академія» __________________Оборотов І.Г.

“_____”___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___“_____”____________2012 року

Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Достдар Р.М., 2012 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установочні лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна форма навчання

3

3

5

6

22

32

26

36

48

68

50

53

98

121

-

+

+

-

Заочна форма навчання

4

4

5

6

7

8

10

12

12

8

4

2

16

10

+

6

6

100

85

116

95

-

+

+

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]