Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ_pr_2_CGU_Dost.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
636.42 Кб
Скачать

58

Форма № Н – 3. 04

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ Ківалов С. В.

_________________________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільне та сімейне право (Частина 2)

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Денна форма навчання

Спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»

Миколаїв – 2013 рік

Робоча програма «Цивільне та сімейне право (Частина 2)» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», денної форми навчання, спеціалізації «Цивільна та господарська юстиція».

Розробники :

Достдар Руслана Миколаївна – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «29» серпня 2013 р. № 7

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін _______________ І.Г. Оборотов

(підпис)

Проректор

з навчально-виховної роботи

та ОНП у ВСП,

професор Ю. Є. Полянський

методист В. В. Воєводіна

1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

ЦГЮ

Галузь знань

0304 Право

нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Рік підготовки:

3, 4-й

Семестр

5-8-й

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

122 год.

Практичні, семінарські

136 год.

Самостійна робота

140 год.

Загальна кількість годин:

398 год.

Вид контролю:

залік, екзамен

Навчальний план

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні

(семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установочні лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Денна форма

ЦГЮ

3

3

4

4

5

5

6

7

8

30

32

28

32

34

36

32

34

64

68

60

66

+

6

6

35

35

35

35

99

103

95

101

-

+

-

+

+

-

+

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]