Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ_proc_CGU.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
588.29 Кб
Скачать

Форма № Н – 3. 04

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Миколаївський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Президент НУ «ОЮА»

академік ___________ Ківалов С. В.

_________________________ 2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Цивільний процес

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»

Миколаїв – 2013 рік

Робоча програма з «Цивільного процесу України» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

Розробник: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Івановський Д.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «29» серпня 2013 р. № 7

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін _______________ І.Г. Оборотов

(підпис)

Проректор

з навчально-виховної роботи

та ОНП у ВСП,

професор Ю. Є. Полянський

методист В. В. Воєводіна

  1. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

заочна форма навчання №2

Галузь знань

0304 Право

Нормативна

Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

Рік підготовки:

3,4-й

4,5-й

4,5-й

Семестр

5,6,7-й

7,8,9-й

8,9,10-й

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

78 год.

18 год.

18год.

Практичні, семінарські

84 год.

6 год.

4 год.

Самостійна робота

72 год.

156 год.

158 год.

Загальна кількість годин:

234

180

Вид контролю:

Залік, екзамен

Залік, екзамен, контрольна робота

Залік, екзамен, контрольна робота

Форма навчання

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Установ.лекції

Самостійна робота

Всього годин

Екзамени

Модульн.контр.

Денна форма навчання.

3

5

28

28

56

-

-

-

28

84

-

-

6

32

36

68

-

-

-

30

98

+

-

4

7

18

20

38

-

-

-

14

52

+

-

Загалом

78

84

162

-

-

-

72

234

-

Заочне навчання.

4

7

2

2

-

-

-

42

44

-

-

8

8

4

12

-

+

-

78

90

-

-

5

9

8

2

10

-

-

-

36

46

+

-

Загалом

18

6

24

-

-

-

156

180

-

Заочне навчання №2.

4

8

2

2

-

-

-

44

46

-

-

5

9

8

2

10

-

-

-

78

98

-

-

10

8

2

10

-

+

-

36

46

+

-

Загалом

18

4

22

-

-

-

158

180

-

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,6 : 1

для заочної форми навчання – 1:7,4

для заочної форми навчання №2 – 1:9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]