Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6_semestr_2012-2013_1.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Загальні положення

У навчальному процесі значне місце займають практичні заняття, які покликані сприяти закріпленню і більш поглибленому засвоєнню студентами теоретичних положень, викладених на лекціях і опрацьованих студентами під час самостійної роботи з рекомендованою літературою. Судова бухгалтерія та правова статистика – це комплексні прикладні економіко-правові дисципліни, що розглядають можливості застосування спеціальних економічних знань у юридичній практиці. Вони вивчають способи відображення негативних змін, що відбуваються в господарській діяльності підприємств, в економічній документації і розробляє прийоми і методи виявлення цих змін. У судовій бухгалтерії та правовій статистиці, розглядаються питання теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю і судово-бухгалтерської експертизи, причому не тільки з економічної, але і з правової точки зору. Предметом судової бухгалтерії та правової статистики є негативні зміни в господарській діяльності підприємств і організацій, що викликані якими-небудь деструктивними факторами. Як деструктивні фактори можуть виступати адміністративні провини, протиправні дії, що чинені під видом бухгалтерських операцій, інші види економічних порушень.

Основними формами навчання є лекції, практичні заняття, семінари. Ці форми навчання дають можливість у повному обсязі вивчати новий матеріал, закріплювати його, та набувати практичні навички.

Видання укладено відповідно до програми з судової бухгалтерії та правової статистики для вищих юридичних навчальних закладів. Наведені цифрові дані в усіх завданнях підібрані з навчальною метою і мають умовні величини, але за значенням і змістом повністю відбивають реальну характеристику того чи іншого правового явища.

Готуючись до практичного заняття, студенту слід ознайомитися з Конституцією України, законодавчими актами, відповідними розділами навчального посібника, рекомендованою літературою, конспектом лекцій.

Студенту потрібно також підготуватися і до написання контрольної роботи, назва і план якої запропоновані у відповідних темах.

Навчальна дисципліна «Судова бухгалтерія та правова статистика» згідно з навчальним планом розрахована на 74 години (лекцій – 6, практичних занять – 6, самостійної роботи – 60 і консультацій – 2).

Дані методичні вказівки мають за мету дати студентам необхідні пояснення того, як вирішувати ті чи інші питання, які виникають в практичному застосуванні знань судової бухгалтерії та правової статистики працівниками тих чи інших юридичних органів.

Судова бухгалтерія та правова статистика

Форма контролю:

 • Контрольна робота

 • Практичні заняття

 • Залік

Написати письмову контрольну роботу за наступним планом:

   1. Становлення судової бухгалтерії у ХХ сторіччі та тенденції розвитку судової бухгалтерії в Україні.

   2. Взаємозв’язок судової бухгалтерії та процесуальної діяльності правоохоронних органів.

  1. Розкрийте поняття статистична закономірність і статистична сукупність суспільних явищ. В якій формі виявляється статистична закономірність? Наведіть приклади різних закономірностей.

  2. Маємо такі дані про злочинність у двох містах: у місті А за рік зареєстровано 1300 злочинів, кількість осіб, які вчинили злочини,— 850 чол., кількість усього населення у цьому районі — 265 тис. чол. (у віці до 14 років — 75 тис.); у місті Б кількість зареєстрованих злочинів — 1100, кількість осіб, які вчинили злочини, — 725, кількість усього населення району — 200 тис. чол. (у віці до 14 років 50 тис.). Обчисліть коефіцієнти злочинності і порівняйте його рівень у містах. Який вид відносної величини обчислено?

Вимоги до оформлення контрольної роботи.

1. Робота повинна містити: вступ (обґрунтовується актуальність теми, визначаються основні аспекти, які будуть розглядатися), 3-4 розділи, висновки, посилання на джерела (у тексті в кінці речення перед крапкою в квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та сторінки (або статті, на яку посилається студент), список літератури (3-5 нормативно-правових акта, 2-3 підручника, 3-5 наукових робіт (монографії, статті).

2. Об’єм роботи: не менше 15 сторінок набраного на комп’ютері тексту (титульний аркуш – 1 сторінка, план – 1 сторінка, вступ – 1 - 1,5 сторінки, висновки – 1,5 – 2 сторінки, список літератури – 1 – 2 сторінки, внутрішній зміст роботи – всі інші сторінки; редактор – Word; шрифт - Times New Roman; 14 кегель, через 1,5 інтервали;поля: зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 3 см, справа – 1,5 см, книжковий формат, сторінки нумеруються у верхньому правому куті.

Робота може бути написана від руки: сторінка написаного від руки тексту крупним розбірливим почерком дорівнює 1,5 сторінкам друкованого тексту, середнім почерком – 1 сторінці друкованого тексту.

3. Критерії оцінювання роботи: повнота розкриття теми, систематичність, дотримання плану, логічність викладу, відповідність сучасному українському законодавству, аналіз точок зору вчених з обов’язковим зазначенням їх прізвищ та назви наукової роботи, подання роботи в узгоджений термін у папці, у брошурованому вигляді. Мова написання – російська чи українська.

4. Робота оцінюється від 3 до 5 балів:

- 5 балів, якщо виконана бездоганно;

- 4 бали, якщо є претензії до змісту або оформленню, незначні помилки тощо;

- 3 бали, якщо загальний рівень роботи є низьким та є суттєві зауваження до змісту.

Робота, яка не набрала 3 балів, повертається на доопрацювання.

Контрольна робота, яка не містить вступу або висновків, або посилань на літературні джерела, має наявні грубі помилки також повертається студенту для усунення відповідних недоліків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]