Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
7 семестр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
759.81 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет

Навчальний комплекс

для студентів заочної форми навчання

IV курс

VII навчальний семестр

Напрям підготовки: 0601 - Право

Спеціальність 6.060100 - Правознавство

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Харків – 2012

ЗМІСТ

1. Перелік іспитів і заліків осінньої екзаменаційної сесії.....................

2. Вступ…………………………………………………………………..

3. Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою.

4. Таблиця завдань та викладачей з навчальних дисциплін………….

5. Завдання з навчальних дисциплін ......................................................

5.1 Сімейне право……………………………………….........................

5.2. Кримінальний процес……………....................................................

5.3. Цивільний процес…………...……………………………………...

5.4. Криміналістика...................................................................................

5.5. Податкове право……………….……………………………………

5.6. Господарський процес……….……………………………………..

5.7. Медичне право……………………………………………………...

5.8. Речові права…………………………………………………………

6. Список груп...........................................................................................

Перелік іспитів та заліків осінньої екзаменаційної сесії:

Іспити:

1. Кримінальний процес

2. Криміналістика

3. Господарський процес

Заліки:

1. Сімейне право

2. Цивільний процес

3. Податкове право

4. Медичне право

5. Речові права

ВСТУП

Даний комплекс розроблений з метою методичного забезпечення навчального процесу на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Надані матеріали можуть бути використані для підготовки фахівців за спеціальністю „Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Методичний комплекс розрахований для студентів 4 курсу заочної форми навчання для підготовки до осінньої екзаменаційної сесії (7 семестр 2012/2013 навчального року).

Посібник містить перелік завдань з навчальних дисциплін, які вивчаються у сьомому семестрі, та короткі методичні рекомендації, необхідні для їх виконання.

Види роботи та оцінювання за модульно-рейтинговою системою

Процес опанування юридичних дисциплін з огляду на специфіку заочної форми навчання передбачає насамперед самостійне опрацювання матеріалу з кожної навчальної дисципліни, роботу з нормативно-правовими актами, монографічною та начальною літературою, виконання практичних завдань, написання реферату за обраною темою, виконання домашньої контрольної роботи, відповіді на семінарських заняттях під час екзаменаційної сесії, складання іспиту/заліку.

Курси навчальних дисциплін у процесі викладання поділяються на декілька модулів (тематично поєднані теми занять). Кожний курс складається з певної кількості тем, переважна більшість яких засвоюється студентами самостійно, під час виконання контрольних робіт, написання рефератів, а також при розгляді основних тем на лекціях, семінарських та практичних заняттях під час проведення екзаменаційних сесій. Автори курсів, викладачі навчальних дисциплін, можуть на свій розсуд формувати тематичні модулі та відповідним чином оцінювати їх.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється в індивідуальний навчальний план згідно зі шкалою:

Оцінка

за 100-бальною шкалою

Оцінка

за європейською шкалою

(ECTS)

Оцінка

за вітчизняною

шкалою (іспит / залік)

100–90 балів

А

Відмінно

Зараховано

89-80 балів

B

Добре

Зараховано

79-70 балів

C

Зараховано

69-60 балів

D

Задовільно

Зараховано

59-50 балів

E

Зараховано

49-1 балів

FX

Незадовільно

Незараховано

Письмові роботи (реферати, контрольні) повинні бути надані для реєстрування та подання для перевірки викладачеві не пізніше 05.09.2012 до деканату заочного відділення.

Осіння сесія на четвертому курсі юридичного факультету заочної форми навчання триватиме з 08.10.12 до 27.10.12 (в розкладі можливі зміни).

Результати оцінювання повідомляються викладачем безпосередньо на заліково-екзаменаційній сесії. Кожний викладач закріплен за відповідною кафедрою як юридичного факультету, так і іншіх факультетів та має час чергування на кафедрі. Чергування викладачів на юридичному факультеті розміщені на інформаційних стендах кафедр.

У разі порушення терміну надання письмової роботи, реферати в деканат заочного відділення не приймаються, а надаються студентами викладачу особисто під час сесії.

Навчання на заочному відділенні юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводиться за Болонською системою, відповідно до якої підсумкова оцінка з кожної навчальної дисципліни складається з кількох модулів. Кожна письмова робота становить певну кількість балів. За несвоєчасне подання письмових робіт кількість балів буде знижена.

До осінньої екзаменаційної сесії не допускаються студенти, які мають фінансову заборгованість. Для уникнення питань щодо фінансової заборгованості звертайтесь до контрактного відділу тел. 707- 53 -84.

Оплата згідно з умовами контракту повинна бути включно на час проведення поточної сесії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]