Добавил:
hijacked networks Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mkb-ex-tests.pdf
Скачиваний:
54
Добавлен:
26.01.2021
Размер:
3.57 Mб
Скачать

C.РГА

D.РП Е. РЗК

Тест 349

В анотації до препарату вказано, що він містить антигени збудника черевного тифу, адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?

A.*Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

B.Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.

C.Для виявлення антитіл в реакції Відаля

D.Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації Е. Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.

Тест 350

Для серологічної діагностики інфекційного захворювання у пацієнта взято кров на дослідження. Для реакції використали сироватку хворого у розведеннях від 1:10 до 1:1280 і еритроцити, сенсибілізовані мікробним антигеном. Яку серологічну реакцію використовували в даному випадку?

A.* Пасивної гемаглютинації.

B.Преципітації.

C.Прямої аглютинації.

D.Кумбса.

E.Опсонізації.

Тест 351

Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

A.*Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

B.Реакція преципітації

C.Реакція зв'язування комплементу

D.Реакція гемадсорбції

E.Реакція нейтралізації

Тест 352

З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

A.* Реакцію преципітації в гелі.

B.Реакцію Кумбса.

C.Реакцію аглютинації.

D.Реакцію кільцепреципітації.

E.Реакцію опсонізації.

Тест 353

В лабораторию судебно-медицинской экспертизы доставлена одежда гражданина В., пропавшего накануне безвести. На ней имеются пятна багрового цвета, которые эксперт определил как следы крови. Какую реакцию нужно использовать для решения вопроса о том, являются ли эти багровые пятна высохшей кровью человека?

A.*Реакция кольцепрепитации

B.Реакция связывания комплемента

C.Реакция флоккуляции

D.Имуноферментный анализ

E.Реакция агглютинации

Тест 354

Від хворої дитини на церебро-спінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій слід скористатися для експрес-діагностики захворювання?

67

A.* Реакцією преципітації

B.Реакцією аглютинації

C.Реакцією зв'язування коиплементу

D.Реакцією гемаглютинації

E.Реакцією нейтралізації

Тест 355

На одязі людини, яку звинувачують у вбивстві, виявлені плями крові. За допомогою якої реакції можна довести, що це кров людини?

A.* За допомогою реакції преципітації

B.За реакцією імунофлюоресценції.

C.За допомогою реакції зв’язування комплементу

D.За допомогою реакції аглютинації.

E.За допомогою реакції нейтралізації

Тест 356

При постановке реакции Асколи используются определенные ингредиенты. Какие?

A.Антиген, приготовленный из кусочков шерсти (меха) после экстрации изотоническим раствором хлорида натрия и фильтрации с последующим разведением 1:10, сыворотка больного с подозрением на сибирскую язву

B.Антиген, приготовленный из кусочков шерсти (меха), после тщательного растирания в ступке с изотоническим раствором хлорида натрия, разведенный 1:100, стандартная кроличья сыворотка, лизирующая возбудителя сибирской язвы

C.Антиген, приготовленный после кипячения шерсти (меха) и разведенный 1:10, стандартная преципитирующая противосибиреязвенная сыворотка с титром 1:800, изотонический раствор хлорида натрия

D.*Антиген, приготовленный из кусочков шерсти (меха), экстрагированный кипячением с последующей фильтрацией, преципитирующая стандартная противосибиреязвенная сыворотка с высоким титром 1:1000000 и выше, изотонический раствор хлорида натрия

E.Антиген, приготовленный из шерсти настаиванием и фильтрованием, нормальная кроличья сыворотка, физиологический раствор хлорида натрия

Тест 357

Для постановки реакции Асколи применяют преципитирующую сыворотку с высоким титром. Что такое титр диагностической преципитирующей сыворотки?

A.*Максимальное разведение антигена, который преципитируется данной сывороткой

B.Максимальное разведение сыворотки, вызывающее преципитацию растворенного антигена

C.Минимальное разведение антигена, который преципитируется данной сывороткой

D.Количество антигена в миллилитрах, участвующее в реакции преципитации

E.Максимальное разведение сыворотки, положительно реагирующее с гетерологичным антигеном

Тест 358

Какие контроли используются при постановке реакции преципитации?

A.Контроли сыворотки и изотонического раствора

B.Контроли антигена и изотонического раствора хлорида натрия

C.*Контроли сыворотки и антигена

D.Контроли сыворотки, антигена и изотонического раствора хлорида натрия

E.Контроли растворителя, нормальной сыворотки

Тест 359

Реакция преципитации широко применяется в медицине. С какой целью чаще всего она применяется в практике?

A.Для определения титра антител в диагностической сыворотке

B.Для определения титра антител в крови у больного

C.Для обнаружения корпускулярного антигена в исследуемом материале

D.*Для обнаружения растворимого антигена в исследуемом материале

E.Для обнаружения корпускурярного антигена в смеси антигенов

68

Тест 360

При диагностике дифтерии в бактериологической лаборатории из патологического материала (отделяемое зева) выделена чистая культура дифтерийных бактерий, которая определена ин витро как токсигенная, то есть выделяющая экзотоксин. Какая серологическая реакция использована в данном случае?

A.*Реакция преципитации в геле

B.Реакция нейтрализации токсина антитоксической вывороткой – реакция кольцепреципитации

C.Реакция кольцепреципитации по Манчини

D.Реакция нейтрализации токсина антитоксической сывороткой – реакция лизиса

E.Реакция нейтрализации токсина, реакция микропреципитации

Тест 361

При определении токсигенности культур дифтерийных палочек получается определенный результат. Какой результат данного опыта, позволил определить культуру как токсигенную?

A.Образуется зона помутнения вокруг роста культуры

B.Образуются “стрелы-усики”, которые будут радиально расходиться

C.Образуются “стрелы-усики”, которые будут пересекаться

D.Образуется радиальная зона преципитации вокруг культуры

E.*Образуются “стрелы-усики”, сливающиеся со стрелами усиками эталонных штаммов

Тест 362

При обыске в доме у гражданина Д., подозреваемого в убийстве, в сарае среди дров нашли топор со следами засохшей крови. Какую серологическую реакцию необходимо использовать, чтобы доказать видовую принадлежность пятен крови?

A.Реакцию нейтрализации

B.Реакцию агглютинации

C.Реакцию связывания комплемента

D.*Реакцию кольцепреципитации с сывороткой, содержащей антивидовые антитела

E.Реакцию преципитации в агаре с сывороткой с противосибереязвенными антителами

Тест 363

В бактериологической лаборатории была выделена чистая культура брюшнотифозных бактерий и для ее идентификации по антигенной структуре использовали серологичесую реакцию с диагностическими неадсорбированными сыворотками. Какая серологическая реакция использована в данном случае?

A.Реакция Видаля

B.Реакция Райта

C.Реакция Нобля

D.*Реакция Грубера

E.Реакция Хедльсона

Тест 364

Для идентификации бактерий применяются диагностические неадсорбированные сыворотки. Что такое титр диагностической неадсорбированной сыворотки?

A.Максимальное разведение сыворотки, дающей групповую реакцию

B.Максимальное разведение сыворотки, не дающей групповой реакции

C.*Максимальное разведение сыворотки, дающей положительную реакцию только с гомологичным микробом

D.Максимальное разведение сыворотки, положительно реагирующей с гомологичным и групповым антигеном

E.Максимальное разведение сыворотки, не дающей положительной реакции с гомологичным микробом

Тест 365

С помощью реакции агглютинации Грубера проводится идентификация микробов по антигенной структуре. До какого разведения должна быть положительной реакция, чтобы считать антигены микроба гомологичными антителам сыворотки?

A.*До титра или половины титра

B.До четверти или половины титра

69

C.До трети или половины титра

D.До четверти или трети титра

E.С разведенной до 1:25 сывороткой

Тест 366

Для диагностики некоторых инфекционных заболеваний используется реакция нейтрализации. На чем основан феномен данной реакции?

A.*Нейтрализация токсина антителами

B.Преципитация токсина в геле

C.Адсорбция токсина на гидроокиси аллюминия

D.Флокуляция токсина

E.Микропреципитация токсина

Тест 367

Для экспресс диагностики брюшного тифа в бактериологической лаборатории была использована реакция иммунофлюоресценции (РИФ). В чем сущность реакции иммунофлюоресценции?

A.*Фиксированный антиген обрабатывают флюоресцирующими антителами и по феномену флюоресценции определяют вид антигена

B.Фиксированный антиген обрабатывают флюорохромом и по феномену флюоресценции определяют вид антигена

C.Фиксированный антиген обрабатывают флюорохромом, а потом диагностической сывороткой и по феномену флюоресценции определяют вид антигена

D.Фиксированный антиген обрабатывают диагностической сывороткой и по отсутствию флюоресценции определяют вид антигена

E.Фиксируют флюоресцирующие антитела, обрабатывают исследуемым антигеном и

по феномену флюоресценции определяют вид антигена

Тест 368

При изучении иммунного статуса больного хроническим воспалением легких туберкулезной этиологии возникла необходимость оценить состояние иммунитета в связи с рецидивом инфекции и решением вопроса о включении в комплекс лечебных мероприятий иммунокорригирующих препаратов. Какие тесты иммунного статуса 1 уровня можно использовать у этого больного?

A.*Е-РОК; РБТЛ на ФГА и туберкулин; фагоцитарную активность клеток периферической крови в НСТ; кожный тест на туберкулин

B.РБТЛ на Кон-А; ЕАС-РОК; кожный тест на туберкулин, РТЛМ в присутствии туберкулина

C.РБТЛ на неспецифические митогены, ЕАС-РОК, фагоцитоз клеток крови в НСТ; кожная реакция на туберкулин

D.Е-РОК; ЕАС-РОК; содержание Ig А, М, G в сыворотке крови, кожный тест на туберкулин

E.Субпопуляции Т-лимфоцитов, РБТЛ на Кон А и ФГА

Тест 369

При туберкулезе иммунитет имеет свои особенности. Какое звено иммунитета в большей степени участвует в защитных реакциях при данной инфекции?

A.Клеточный иммунитет и система комплемента

B.*Клеточный иммунитет и фагоцитоз макрофагов

C.Т- и В-звено иммунитета, фагоцитоз

D.В-звено иммунитета, альвеолярные макрофаги и система комплемента

E.Гуморальный иммунитет и фагоцитоз нейтрофилов

Тест 370

При туберкулезной инфекции в иммунитет играют роль определенные факторы клеточного иммунитета. Какие факторы клеточного иммунитета принимают наибольшее участие в развитии противотуберкулезной защиты организма?

A.*Фагоцитоз; ГЗТ, повышение цитотоксической функции лимфоцитов

B.ГЗТ, ГНТ, фагоцитоз

C.Фагоцитоз, ГНТ, снижение цитотоксической функции лимфоцитов

D.ГНТ, фагоцитоз, повышение цитотоксической функции лимфоцитов

E.ГЗТ, комплемент, антитела

70

Тест 371

У больного с инфекционным заболеванием развилась генерализация процесса. Врач заподозрил у пациента вторичную иммунную недостаточность (ВИН) клеточного иммунитета. Больному для проведения обоснованной иммунокоррегирующей терапии было назначено исследование клеточного иммунитета. К какой из перечисленных групп инфекционных заболеваний могло быть отнесено заболевание у данного больного, при которых ведущую роль в защите играет клеточный иммунитет?

A.*Вирусные инфекции, туберкулез, лепра, бруцеллез, туляремия

B.Вирусные инфекции, туберкулез, брюшной тиф, лепра, бруцеллез

C.Вирусные инфекции, туберкулез, лепра, дифтерия, бруцеллез

D.Вирусные инфекции, туберкулез, столбняк, лепра, туляремия

E.Вирусные инфекции, туберкулез, лепра ботулизм, бруцеллез, туляремия

Тест 372

Для оценки состояния клеточного иммунитета используется комплекс методов. Какие иммунологические исследования, характеризующие состояние клеточного иммунитета, желательно использовать у больного?

A.*Е-РОК, РБТЛ, РТМЛ, цитотоксичность ЕК, фагоцитарная активность МФ и ПЯЛ, РТММ

B.Е-РОК, ЕАС-РОК, концентрация иммуноглобулинов, ЕК, РТММ, фагоцитоз МФ и ПЯЛ

C.Е-РОК, РБТЛ, РТМЛ, ЕК, концентрация комплемента, РТММ, фагоцитоз МФ и ПЯЛ

D.Е-РОК, ЕАС-РОК, Ig, комплемент РТМЛ, РТММ, фагоцитоз МФ и ПЯЛ, ЕК

E.Е-РОК, РБТЛ, РТМЛ, Ig, ЕК лизоцим, фагоцитоз МФ ПЯЛ

Тест 373

При вторичной иммунной недостаточности происходит нарушение определенного звена иммунной системы. Какая основная функция клеточного иммунитета нарушена в организме у больного с ВИН?

A.Освобождение организма от чужеродных живых тел и веществ, осуществляемое цитотоксическим действием специфическими антителами

B.*Освобождение организма хозяина от клеток, несущих признаки генетически чужеродной информации, осуществляемое цитотоксическим действием клеток иммунной системы

C.Освобождение организма хозяина от клеток, несущих признаки генетически чужеродной информации, осуществляемое фагоцитозом макрофагов, ПЯЛ

D.Освобождение организма хозяина от клеток, несущих признаки генетически чужеродной информации, осуществляемое цитотоксическим действием специфических антител и активацией комплемента

E.Освобождение организма хозяина от клеток, несущих признаки генетически чужеродной информации, осуществляемое цитотоксическим действием специфических антител, активацией комплемента и фагоцитозом макрофагов, ПЯЛ

Тест 374

У больного с пересаженной почкой врач отметил признаки отторжения трансплантата. Были предприняты лечебные мероприятия, направленные на подавление определенных звеньев иммунитета с целью купирования криза отторжения. К какой группе иммунологических феноменов относится процесс, зарегистрированный у пациента?

A.*Иммунологический надзор, трансплантационный и противоопухолевый иммунитет, гиперчувствительность замедленного типа

B.Иммунологический надзор, трансплантационный и противоопухолевый иммунитет, гиперчувствительность немедленного типа

C.Иммунологический надзор, трансплантационный иммунитет, иммунологическая толерантность, гиперчувствительность немедленного типа

D.Иммунологический надзор, противоопухолевый иммунитет, гиперчувствительность немедленного типа, иммунологическая толерантность

71

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.