Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_рек_Муратова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
444.93 Кб
Скачать

Оцінювання тестів

 • Оцінювання доцільно здійснювати у балах.

 • Підсумковий бал студента складається із суми балів, отриманих ним за виконання кожного з розділів тесту.

 • Усі завдання тесту можуть оцінюватися однаково, наприклад по 2 бали кожний. Але вони можуть оцінюватися і різною кількістю балів в залежності від цінності інформації в розділі матеріалу (лекції, підручника). Слід нараховувати бали, підраховуючи правильні дій студента, а не помилки.

 • Треба мати на увазі, що тестовий контроль, як і будь-який стандартизований контроль, є об’єктивним лише в певних межах.

Можливі способи перевірки правильності невербальних або вербальних дій студента

За шаблоном. Шаблон цінний тим, що дозволяє викладачеві, зробивши перевірку, не опосередковано, в думці визначитися і діагностувати, яке завдання було неправильно виконано декількома студентами. В такому випадку після перевірки тесту доцільно зупинитися на тому розділі матеріалу, який був погано засвоєний студентом.

Організація зовнішньої корекції з самоконтролем студента за пред’явленим викладачем ключем. Можлива також взаємокорекція студентів.

Комп’ютерна перевірка. Такий контроль може відбуватися при проведенні заняття у комп’ютерному класі або в аудиторії, обладнаної комп’ютерами, коли студенти працюють з тестами комп’ютерної програми і невербальні або вербальні дії всіх студентів одночасно відображаються на комп’ютері викладача і узагальнюються. Такий спосіб перевірки найкраще слугує діагностичним цілям викладача (діагностує і реєструє незасвоєний матеріал).

Цілі тесту

 1. Перевірка рівня знань студента для самооцінки самого студента.

 2. Перевірка знань студента з діагностичною метою: визначити найбільш важкий для розуміння або сприйняття матеріал, доцільний обсяг інформації або як в цілому групою засвоєно матеріал.

Навчання є багатокомпонентною та багаторівневою системою, яка досягає своєї мети за умови управління нею. Ефективне управління навчальним процесом передбачає, насамперед, своєчасне отримання достовірних даних про успішність або неуспішність реалізації цього процесу, що дозволяє при необхідності вносити в нього зміни, коригувати його. Обидві ці умови можливо задовольнити за допомогою тестового контролю, який охоплює всі ланки навчального процесу, адже контролю належить роль засобу управління перебігом навчання. Отже провідною функцією тестування є його керівна функція, яку він виконує як засіб оптимізації управління навчанням. Таким чином, тестовий контроль за умови його правильного застосування у навчальному процесі виступає чутливим вимірювальним інструментом навчальних досягнень студентів, за допомогою якого можна отримати об’єктивні та надійні дані про результати навчання.

Тестові завдання Тема: Наука і суспільний розвиток. Проблема генезису науки.

 1. Впишіть у визначення необхідне поняття:

Розділ філософії, що вивчає природу і можливості пізнання, його закони, форми і методи, істину як мету пізнання називається _________________.

 1. Ознакою, за якою вчені відрізняють наукову проблему від будь-якого питання, є

а) невизначеність результатів наукового пошуку;

b) усвідомлення незнання в науці та потреби відповідного розвитку існуючого знання;

с) труднощі, які виникли підчас наукового дослідження.

 1. Впишіть у визначення необхідне поняття:

Розділ гносеології, що вивчає стандарти, норми і принципи наукового знання, називається _____________________ .

 1. Допишіть дане твердження:

Цілеспрямована, свідома організація відносин професійно зайнятих науковою діяльністю людей, організація матеріальних умов та засобів здійснення цієї діяльності у формі системи інституцій і установ для виконання функцій керування і контролю в науково-дослідницькій сфері перетворює науку на _________________________ .

 1. Підкресліть 1 поняття, науковий зміст якого розкрито у наступному визначенні: гедонізм, сцієнтизм, перфекціонізм, антисцієнтизм

… – це світоглядна позиція, в основі якої лежить уявлення про наукове знання як найвищу культурну цінність і достатню умову орієнтації людини в світі, сполучена з абсолютизацією способу мислення і методів так званих «точних наук», тобто природничих і технічних, взятих як зразок і еталон для побудови наук про людину і суспільство.

 1. Визначте і запишіть літеру вибраного варіанту відповіді.

Ідейний напрям, що виступає проти фетишизації науки і перетворення науки в якусь самоціль, по відношенню до якої сама людина виступає в якості простого засобу – це:

a) агностицизм, b) технократизм, c) сцієнтизм,

d) раціоналізм, е) антисцієнтизм.

 1. Визначте і запишіть номер твердження, яке визначає науку.

 1. Дисципліна, що досліджує структуру наукового знання, засоби і методи наукового пізнання, способи обґрунтування і розвитку знання.

 2. Сфера діяльності людей, основною функцією якої є вироблення і теоретичний вираз об’єктивних знань про дійсність в її закономірності та єдиному зв’язку.

 3. Цілеспрямований процес активного відтворення дійсності та її відображення в свідомості людей, зумовлений розвитком суспільно-історичної практики.

 1. Підкресліть або випишіть поняття, яке відповідає даному визначенню:

Носій соціальної практики і пізнання (суспільна людина, соціальна група), джерело активної перетворюючої продуктивної і дослідницької діяльності, спрямованої на об’єкт називається …

лідером наукової школи, суб’єктом пізнання, геніальним вченим.

 1. Визначте і запишіть номер твердження, яке визначає філософію науки.

 1. Дисципліна, що досліджує структуру наукового знання, засоби і методи наукового пізнання, способи обґрунтування і розвитку знання.

 2. Сфера діяльності людей, основною функцією якої є вироблення і теоретичний вираз об’єктивних знань про дійсність в її закономірності та єдиному зв’язку.

 3. Цілеспрямований процес активного відтворення дійсності та її відображення в свідомості людей, зумовлений розвитком суспільно-історичної практики.

 1. Завершіть наступне міркування, напишіть літеру, якою позначений потрібний варіант відповіді:

Наука використовується в наш час як керівна сила і застосовується у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Наука є засобом, завдяки якому проводиться швидка перебудова людської цивілізації. Вплив науки на соціальні умови і на саму людину, розвиток її особистості, на виховання, освіту і культуру зростає і стає все більш безпосереднім. Цей процес перетворює науку в…

а) знаряддя політики, b) соціальну силу, c) сферу значних капіталовкладень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.