Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

з дисципліни: Основи проектування

для студентів напряму підготовки 6.051401 – «Біотехнологія»

Рекомендовано вченою радою

факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»

Київ

НТУУ «КПІ»

2012

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисц. «Основи проектування» для студ. напряму підготов. 6.051401 – «Біотехнологія»/ Уклад.: Л.І. Ружинська, І.А. Буртна, В.Ю. Шибецький – К.: НТУУ «КПІ», 2012 – 27 с.

Гриф «Рекомендовано вченою радою факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»

(Протокол №___ від «__» _______ 2012 р.)

Електронне видання

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

з дисципліни:Основи проектування

для студентів напряму підготовки 6.051401 – «Біотехнологія»

Укладачі: Ружинська Людмила Іванівна, канд. техн. наук., доц.

Буртна Інеса Анатоліївна, канд. техн. наук., доц.

Шибецький Владислав Юрійович.

Відповідальний Карачун Володимир Володимирович, д-р. техн. наук, проф.

редактор

Рецензент А.Р. Степанюк, канд. техн. наук, доц.

Вступ

Курсовий проект з дисципліни “Основи проектування” являє практичну розробку, виконану студентом, і має на меті систематизувати, практично закріпити, поглибити знання набуті студентами при вивченні дисципліни “Основи проектування” , розвинути навички виконання самостійної проектної роботи.

Проект виконується студентом за індивідуальним завданням. Для надання студенту допомоги, у формі консультацій, кафедрою призначається керівник проекту. Він контролює роботу студента в процесі проектування; видає рекомендації студенту щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань тощо за темою курсового проекту; допомагає студенту скласти, затверджує та контролює реалізацію календарного плану-графіка виконання проекту; перевіряє зміст, обсяг і якість виконання технічної документації – текстової частини (пояснювальна записка) та графічної частини у вигляді комплекту креслень.

В цілому курсовий проект повинен представляти собою закінчену проектну розробку, яка є результат самостійної творчості студента, тому за його якість в цілому, а також і за прийняті науково-технічні рішення повну відповідальність несе безпосередньо сам студент – автор-розробник.

1. Мета і задачі курсового проекту

Виконання курсового проекту має на меті:

  • закріплення і систематизацію отриманих студентами теоретичних і практичних навичок;

  • поглиблення знань студентів відповідно до теми роботи;

  • ознайомлення з основними принципами і методами технологічного розрахунку типової апаратури біотехнологічних виробництв;

  • придбання і закріплення вміння роботи з технічною та спеціальною літературою, оформлення звітної технічної документації відповідно до вимог стандартів;

  • розвиток навичок прийняття технічних рішень, їх інженерного обґрунтування і доказового захисту;

Задачами, що ставляться під час виконання курсового проекту, є:

  • розвиток інженерного мислення і набуття досвіду проектно-конструкторської роботи;

  • удосконалення навичок складання та оформлення технічної документації (пояснювальної записки, графічної частини: апаратурних схем, креслень загального виду і основних вузлів);

  • застосування передових інформаційних технологій (використання сучасного програмного забезпечення для виконання текстових та графічних документів);

  • засвоєння студентом навчальних дисциплін циклу інженерної підготовки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.