Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод_курс_ОП.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
1.14 Mб
Скачать

2. Тематика курсового проекту

Тематика курсових проектів повинна відображати сучасний технологічний рівень обладнання біотехнологічних виробництв:

 • обладнання для проведення процесів біосинтезу, вирощування біомаси;

 • обладнання для підготовки сировини та посівного матріалу ;

 • обладнання для виділення, концентрування, очищення, сушіння цільового продукту.

Завдання на курсовий проект видаються студентам не пізніше двотижневого терміну з початку семестру, у якому виконується проект. Завдання оформлюється на спеціальному бланку і підписується керівником проекту. Зміна змісту технічного завдання самим студентом за будь-якої причини не допускається. Якщо це необхідно в силу виробничих умов, тоді видається нове завдання, затверджене керівником проекту.

3. Склад, обсяг і структура курсового проекту

Технічна документація проекту містить пояснювальну записку обсягом 40-50 стор. друкованого тексту і 2 аркуші креслень формату А1. В об'єм «Пояснювальної записки» не входять Додатки (графіки, специфікації тощо).

Пояснювальна записка включає наступні структурні складові:

 1. Титульний лист, який є обкладинкою «Пояснювальної записки» (див. Додаток А).

 1. Завдання на курсовий проект (див. Додаток Б).

 1. Зміст, із зазначенням розділів, підрозділів і сторінок (див. Додаток В) .

4. Основний текст Пояснювальної записки, що складається з перерахованих у "Змісті" розділів.

 1. Перелік посилань.

 1. Додатки (малюнки, таблиці тощо)

 1. Календарний план (див. Додаток Г).

4. Вказівки до виконання розділів курсового проекту

Виконання курсового проекту рекомендується проводити в наступній послідовності.

Ознайомитись з обраною темою по конспекту лекцій, а також із спеціальної і навчальної літератури.

Підібрати необхідні для проектування альбоми, атласи устаткування, каталоги, нормалі, креслення.

Ознайомитись з принциповою схемою установки, визначити тип заданого для проектування апарату, скласти розрахункову схему.

Виконуються всі зазначені в розд. 2 етапи проектування і розрахунків (матеріальні баланси і технологічні розрахунки, енергетичні (теплові) баланси, конструктивні розрахунки і т.п.)

Після перевірки й узгодження з керівником проекту розрахунків, виконується графічна частина проекту.

По завершенні графічної частини, оформлюється «Пояснювальна записка».

ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка складається з наступних розділів:

 1. Вступ.

 2. Викладення технологічного проекту.

 3. Призначення та галузь використання виробу, що розробляється.

 4. Описання та обґрунтування вибраної конструкції.

 5. Технічна характеристика.

 6. Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції.

 7. Техніка безпеки та охорона праці.

 8. Охорона навколишнього середовища.

 9. Перелік посилань.

Вказівки, щодо виконання окремих розділів ПЗ

У вступі аналізується потреба у продукті, для виробництва якого розробляється проект, стан виробництва продукту та шляхи його удосконалення, критично оцінюється основне обладнання, що використовується в даному виробництві. (обсяг 1,5-2 стор.)

У розділі Викладення технологічного процесу наводиться опис технологічного процесу отримання цільового продукту із зазначенням усіх стадій процесу (допоміжні, роботи основного технологічного процесу, роботи по знешкодженню відходів) (обсяг 3-5 стор.).

У розділі Призначення та галузь використання виробу, що розробляється наводиться загальна характеристика виробництва продукту, описується апаратурна схема виробничого процесу у цілому, або окремих технологічних стадій ( за вказівкою керівника курсового проекту). Стисло наводяться принципи діє основних апаратів, їх специфічні конструктивні особливості, способи нагрівання охолодження (обсяг 10-12 стор.).

У розділі “Описання та обґрунтування вибраної конструкції” наводиться опис апарата, який підлягає розробленню, надається його ескіз, аналізуються конструктивні особливості апарата та його конструктивних елементів, відповідність конструкції апарата технологічній операції, що в ньому протікає, наводяться недоліки та переваги вибраної конструкції у порівнянні з існуючими (обсяг 5-6 стор.).

У розділі Технічна характеристика. Наводять основні дані, що характеризують апарат , який розробляють в курсовому проекті. Приклади технічних характеристик апаратів різного призначення наведені у Додатку Д (обсяг 1 стор.)

У розділі “Розрахунки, що підтверджують працездатність та надійність конструкції” наводяться конструктивний, тепловий гідравлічний розрахунки, розрахунок процесу масопереносу, потужності приводу, тощо. (обсяг 20-25 стор.)

У розділі Техніка безпеки та охорона праці наводяться характеристики середовища в апараті, який розробляється, щодо токсичності, вибухо та пожежобезпеки. Наводиться температури загорання, само загорання, вибухонебезпечні концентрації в суміші з повітрям, дія середовища на організм людини, гранично-допустимі концентрації пари в повітрі приміщень. Наводяться пропозиції щодо встановлення систем сигналізації, аварійної вентиляції, захисних огороджень на елементи апаратів, що обертаються, електрозахисту, систем аварійної зупинки апаратів, систем пожежегасіння, тощо. (обсяг 3-4 стор.)

У розділі Охорона навколишнього середовища висвітлюються питання пов’язані з аналізом можливостей забруднення продуктами , що переробляються в апараті, навколишнього середовища . Характеризуються заходи по попередженню забруднення навколишнього середовища, а саме, переробка відходів, з амкнене водопостачання, очищення стічної води, газових викидів, тощо. (обсяг 1,5-2 стор.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.