Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метода УМНК (ч.2).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
3.84 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 1 вимірювання характеристик спрямованості ультразвукових перетворювачів

Мета роботи: ознайомлення з методами вимірювання діаграми спрямованості ультразвукових перетворювачів в ближній і дальній зонах.

1.1. Основні положення

При дослідженні характеристик розподілу акустичного тиску використовують два способи. Згідно першому поле випромінювання досліджується за допомогою пробного, в ідеальному випадку точкового приймача. Досліджується тільки поле випромінювання. Другий спосіб передбачає зняття характеристик поля випромінювання-прийому по відбиттю від такого ж мініатюрного об'єкту, що має кругову діаграму спрямованості. Між характеристиками, знятими цими способами, існує залежність – квадрат розподілу поля випромінювання рівний розподілу поля випромінювання-прийому.

В акустичному полі будь-якого перетворювача, внаслідок активних інтерференційних процесів утворяться дві характерні структури – зони ближня й дальня (рис. 1.1): ближня і дальня .

Рис. 1.1. Зони випромінювання

Між цими зонами розташована проміжна або перехідна зона. Тут 2a – максимальний поперечний розмір випромінювача, а λ – довжина хвилі в середовищі розповсюдження хвилі. У ближній зоні переважає явище інтерференції з явно вираженими нулями і пучностями. Хвиля в ближній зоні не розходиться і перетин пучка визначається конфігурацією плоского випромінювача.

У ближній зоні (зоні Френеля) випромінювача (рис. 1.2,б) поле спрощено можна представити у вигляді променевої трубки із границею по ізобарі (лінії, що з'єднує точки з рівним звуковим тиском), діаметр якої дорівнює діаметру п’єзоелементу 2а (рис. 1.1). У цій променевій трубці зосереджена основна випромінювана енергія, але не вся.

Рис. 1.2. Поле випромінювання: а) фотографія ультразвукового поля випромінювача, б) розрахункова структура поля в ближній зоні

Модуль поля (амплітуда без врахування знака фази) максимальний при та мінімальний при , де n=1,2,3… (рис. 1.1). Виникнення екстремумів пояснюється тим, що в кожну точку простору поблизу п’єзоелементу хвилі, випроменені різними його ділянками, приходять у різний час і з різними фазами, та інтерферують (складаються) з урахуванням набігу фаз. Тому у межах ближньої зони звуковий тиск Р осцилює не тільки по осі, але по всьому об’єму циліндра діаметром 2а й довжиною rб.

Для дискового випромінювача закон зміни амплітуди тиску в ближній зоні може бути представлений виразом

, (1.1)

де ρ, с – акустичні параметри середовища випромінювання, ν0 - коливальна швидкість поверхні випромінювача , r1 та r0 - відстань від точки М1 на акустичній осі до краю і центру випромінювача (рис. 3). Тут .

Рис. 1.3. До розрахунку поля акустичного тиску на осі дискового випромінювача

У дальній зоні акустичний тиск монотонно зменшується за законом зворотної пропорційності, що характерний для сферичної хвилі. Якщо в ближній зоні основна частка акустичної енергії розповсюджується в трубці випромінювання, то в дальній зоні основна енергія розповсюджується в конусі випромінювання. Оцінюється дальня зона випромінювання діаграмою спрямованості.

При r>rб інтерференційні явища по осі випромінювача слабшають, а при r>3rб практично відсутні. Цю область називають дальньою або зоною Фраунгофера. У цій зоні хвилі випроменені всіма ділянками п’єзоелементу проходять практично в одній фазі. Але в межах однієї фази (тобто в межах λ/2) амплітуди цих хвиль змінюються від 0 до 1. Тому, у ній пучок розширюється, а звуковий тиск Р0 у пучку в напрямку під кутом Θ акустичної осі монотонно зменшується уздовж і поперек акустичної осі відповідно до виразу:

(1.2)

У цьому виразі член Sа/λr, що називається дифракційним, характеризує послаблення інтенсивності по осі пучка внаслідок його розходження по конусу (рис. 1.1). Тут Sa - площа випромінювача. Другий член R(Θ) є характеристикою (діаграмою) спрямованості і визначає розподіл звукового тиску в поперечному перерізі (по фронту хвилі) щодо тиску по осі, який прийнятий за 100% (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Діаграма направленості дискового перетворювача в декартовій (а) та сферичній (б) системах координат

Іншими словами, діаграма направленості (ДН) – це векторна діаграма кутового розподілу енергії поля випромінювача. Тобто в ній довжина вектора (променя під якимось кутом Θ до осі пучка) пропорційна енергії випромінювання в цьому напрямку щодо енергії уздовж осі. Тому, від однакових відбивачів розташованих на одній відстані r фіксуються сигнали різні по амплітуді (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Зміна амплітуди сигналу від положення відбивача в межах діаграми направленості

Діаграма спрямованості складається з декількох пелюстків (рис. 1.4,б). Чим вище частота f або більше a, тим пелюстків більше.

У дальній зоні дискового випромінювача діаметром 2а акустичне поле вісесиметричне. Діаграма спрямованості в будь-якій з площин

. (1.3)

Функція J1 - це функція Бесселя 1-го роду 1-го порядку, нулі якої (рис. 1.4,а) відповідають нулям діаграми спрямованості. Тоді

,

,

,

де - хвильовий розмір випромінювача.

Діаграма спрямованості прямокутного випромінювача в осьовій площині (вертикальній або горизонтальній), паралельній стороні прямокутника 2а (або 2b), відповідає виразу

(1.4)

або

. (1.5)

Тоді ,

,

.

Схема вимірювання представлена на рис. 1.6. Методика вимірювання полягає в наступному: приймальний перетворювач встановлюють на відстані rrб від випромінювача, де rб – ближня зона, розрахована для найбільшого розміру перетворювача; λ – довжина хвилі в об’єкті. За допомогою випромінюючого перетворювача вводять в об’єкт поздовжні хвилі. Спочатку встановлюють обидва перетворювачі на одній акустичній осі і фіксують амплітуду сигналу на приймачі за допомогою ультразвукового дефектоскопу. Далі зміщують приймач на деякий кут Θ відносно акустичної осі і фіксують амплітуду прийнятого сигналу. Потім знову зміщують приймач на певний кут (із заданим кроком) і також фіксують амплітуду прийнятого сигналу.

Рис. 1.6. Схема вимірювання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.