Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді на модуль. Фінансове.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
1.49 Mб
Скачать
  1. Що розуміють під джерелами фінансового права?

Джерела фінансового права — це правові форми зовнішнього вираження норм фінансового права.

  1. Що розуміють під системою фінансового законодавства?

Система законодавства - це система певним чином упорядкованих нормативно-правових актів. Система права і система законодавства співвідносяться як зміст і форма. Структура системи законодавства зумовлена структурою системи права і являє собою внутрішню організацію нормативно-правових актів, яка виражається у їх єдності й погодженості, а також у розподілі за галузями та інститутами права.

  1. Як система фінансового законодавства співвідноситься із системою фінансового права?

Від системи фінансового права, як галузі права, слід відрізняти систему фінансового законодавства. Система законодавства складається в результаті видання правових норм, закріплення їх в офіційних актах та систематизації цих актів і має складну структуру. Частіше під системою законодавства мають на увазі сукупність нормативно-правових актів, в яких об'єктивуються внутрішні змістові та структурні характеристики права. Збіг між системою права і системою законодавства в межах від окремої норми до права в цілому не є абсолютним. В цих межах вони існують самостійно, оскільки мають свою специфіку та власні тенденції розвитку.

  1. Назвіть способи систематизації фінансового законодавства.

Законодавство складається з великої кількості актів різних історичних періодів. Тому виникає необхідність приведення його в чітку систему, ліквідації протиріч шляхом внесення змін і доповнень, здійснення систематизації. Систематизація нормативно-правових актів - це діяльність щодо впорядкування та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, приведення їх до внутрішньоузгодженої системи.

Основні способи систематизації:

кодифікація - це спосіб систематизації нормативно-правових актів, які мають спільний предмет регулювання, що полягає в їх змістовній переробці (усуненні розбіжностей і суперечностей, скасуванні застарілих норм) та об'єднанні їх в єдиному нормативно-правовому акті;

інкорпорація - це спосіб систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники за певним критерієм без зміни змісту;

консолідація - це спосіб систематизації нормативно-правових актів, з метою усунення множинності нормативних актів, створення у структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу як вихідної бази для проведення кодифікаційної роботи.

  1. Назвіть кодифіковані нормативно-правові акти – джерела фінансового права.

Бюджетний кодекс, Податковий кодекс.

  1. Дайте визначення поняття фінансово-правової норми (норми фінансового права). Назвіть загальні ознаки правових норм. Покажiть, як загальнi ознаки правових норм проявляються у фiнансово-правових нормах. Назвіть специфічні ознаки фінансово-правових норм і покажіть, у чому проявляються їх особливості.

Фінансово-правова норма – це загально-обов’язкові приписи компетентних державних органів з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих та децентралізованих фондів, які виражені в категорійній формі й забезпечені примусовою силою держави.

Фінансово-правовій нормі притаманні загальні риси правової норми:

- має загальнообов'язковий характер, тобто вказує, яким чином, в якому напрямку, протягом якого часу, на якій території мають діяти суб'єкти фінансових правовідносин:

- є формально-визначеним правилом поведінки: внутрішня визначеність проявляється у змісті, обсязі прав і обов'язків суб'єктів фінансових правовідносин, а зовнішня—у тому, що фінансово-правова норма виражена в джерелах фінансового права;

- встановлюється уповноваженими органами влади;

- не вичерпує свою обов'язковість певною кількістю застосувань;

- реалізація норми фінансового права забезпечується примусом держави;

- П чинність припиняється, скасовується за спеціальною процедурою.

Специфічні риси фінансово-правових норм проявляються в наступних їхніх особливостях:

1) регулюють лише фінансові правовідносини;

2) мають державно-владний, імперативний характер і виражені в категоричній формі, що не допускає їх довільно! зміни, а зміст і обсяг прав та обов'язків суб'єктів фінансових правовідносин має бути чітко визначений;

3) за допомогою фінансово-правових норм забезпечується реалізація насамперед публічних інтересів—інтересів держави, місцевого самоврядування, суспільства в цілому;

4) їм притаманний грошовий вираз, оскільки відносини, які врегульовуються ними, спрямовані на централізовані й децентралізовані грошові фонди;

5) за порушення приписів фінансово-правових норм можуть застосовуватися на лише заходи фінансового впливу, але й дисциплінарного, адміністративного або кримінального.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.