Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді на модуль. Фінансове.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
1.49 Mб
Скачать
 1. Хто є суб’єктами і що є об’єктами здійснення аудиту?

Об’єкт: бухгалтерська звітність, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Суб’єкт: суб’єкт господарювання.

 1. Назвіть види аудиту за різними класифікаційними ознаками?.

По відношенню до користувачів інформації

1. Зовнішній

2. Внутрішній

По відношенню до вимог законодавства

1. Обов'язкова

2. Ініціативний

По об'єктах аудиту

1. Загальний

2. Банківський

3. Аудит страхових організацій

4. Аудит бірж, інвестиційних інститутів та позабюджетних фондів

5. Державний

За призначенням

1. Аудит фінансової звітності

2. Податковий

3. Аудит на відповідність вимогам

4. Аудит господарської діяльності

5. Управлінський (виробничий) аудит

6. Спеціальний (екологічний, операційний та ін)

За часом здійснення

1. Початковий

2. Погоджений (повторюваний)

3. Оперативний

За характером перевірки

1. Підтверджуючий

2. Системно-орієнтований

3. Аудит, що базується на ризику

 1. Назвіть випадки обов’язкового проведення аудиту?

 1. Які документи оформляються за результатами проведення аудиторських перевірок?

 2. Якими правами та обов’язками наділені аудитори та аудиторські фірми?

 3. Перерахуйте у яких випадках забороняється проведення аудиту?

 4. Що таке муніципальний фінансовий контроль? Які органи здійснюють муніципальний фінансовий контроль? Розкрийте зміст повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування по здійсненню фінансового контролю.

 5. Що слід розуміти під внутрішньогосподарським (внутрішнім) фінансовим контролем, які суб’єкти, його здійснюють?

 6. Що таке бухгалтерський облік і яке його значення для проведення фінансового контролю? Які права і обов’язки головного бухгалтера по здійсненню фінансового контролю?

 7. Охарактеризуйте громадський фінансовий контроль та стан його розвитку в Україні?

Тема 2. Фінансове право України як галузь національного права України. Предмет, метод фінансового права та класифікація фінансових правовідносин (2 год)

Контрольні запитання:

 1. Що розуміють під предметом фінансового права? Які групи відносин складають предмет фінансового права? У чому проявляються особливості фінансових відносин, які складають предмет фінансового права? У чому проявляються особливості фінансово-процесуальних відносин, які складають предмет фінансового права?

Предмет фінансового права – суспільні відносини, що мають вартісний, грошовий, без еквівалентний характер і виникають в процесі розподілу і перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту в грошовій формі, зокрема, національного доходу, а також деякої частини національного багатства країни, та утворення, розподілу і використання у зв’язку з цим централізованих і децентралізованих фондів грошових засобів з метою забезпечення розширеного відтворення і задоволення різноманітних суспільних потреб.

За змістом фінансово-правові норми поділяють на матеріальні і процесуальні.

Матеріальні фінансово-правові норми визначають матеріальний зміст юридичних прав та обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин (закріплюють види і обсяг коштів, які повинні надійти у централізовані та децентралізовані фонди коштів від фізичних та юридичних осіб, та обсяги видатків, які будуть профінансовані за рахунок цих фондів).

Процесуальні фінансово-правові норми визначають процедуру діяльності органів держави з мобілізації коштів у централізовані і децентралізовані фонди та порядок реалізації обов’язків по внесенню коштів і витрачанню їх з боку іншої сторони фінансових правовідносин — юридичних осіб.

Фінансово-правові відносини називають юридичною формою вияву і закріплення фінансових відносин.

До особливостей фінансово-правових відносин належать такі: вони виникають лише у сфері фінансової діяльності держави і пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням коштів централізованих і децентралізованих коштів грошових фондів, тобто завжди мають грошовий характер; однією стороною фінансово-правових відносин виступає держава в особі її уповноважених органів, що зумовлює нерівне положення суб’єктів цих правовідносин; вони виникають, змінюються та припиняються не за волевиявленням сторін, а пов’язані з фінансово-правовими актами.

Об’єкт фінансових правовідносин — це фонди коштів, які формуються, розподіляються і використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав і юридичних обов’язків. Об’єкт фінансових правовідносин пов’язаний з інтересом держави, яку представляє уповноважений орган.

Суб’єкти фінансово-правових відносин — це юридичні і фізичні особи, які на підставі правових норм можуть бути учасниками фінансово-правових відносин. Суб’єктами фінансово-правових відносин є держава, адміністративно-територіальні утворення (в особі їх органів), юридичні особи (як колективні суб’єкти), фізичні особи (як індивідуальні суб’єкти).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.