Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Додаткова:

 1. Анишин А.Ю. История розвития науки финансового права / А.Ю. Анишин // Финансовое право. – 2004. - №2.

 2. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик – К.: Атіка, 2002.

 3. Буковецкий А.И. Введение в финансовую науку/ А.И. Буковецкий – Л.: Госфиниздат. – 1929.

 4. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве / С.Ю. Витте - М., 1997.

 5. Власова Н. Фінанси підприємств: навч. посібник / Н. Власова, О. Круглова, Л. Безгінова - К.: ЦНЛ, 2007.-271 с.

 6. Вовчак О. Д. Страхування: навч. посібник / О.Д. Вовчак - Львів: Новий світ-2000, 2006.-480 с.

 7. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник / Л. К. Воронова - К.: Прецедент, Моя книга, 2007.- 448 с.

 8. Дьяченко В.П. К вопросу о сущности и функциях советских финансов / В.П. Дьяченко – М.: Госфиниздат. – 1957.

 9. Карлін М.І. Державні фінанси в транзитивній економіці: навч. посібник / М.І. Карлін - К.: Кондор, 2003.

 10. Ковалев В.В. Финансовая наука в исторической ретроспективе / В.В. Ковалев - Вестн. СПб ун-та. Сер. 5.Экономика: 2001. Вип 1. – С.67-81.

 11. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник / І.В. Ковальчук - К.: Знання, 2008. – 647 с.

 12. Кондрашихин А. Фондовый рынок: учеб. пособие / А. Кондрашихин, В. Рожманов, Т. Пепа, В. Федорова - К.: ЦУЛ, 2008.-376 с.

 13. Ковальчук І.В. Економіка підприємств: навч. посібник / І.В. Ковальчук – К.: Знання, 2008. – 679 с.

 14. Коса Л. Основы финансовой науки / Л. Коса - М., 1900.

 15. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: навч. посібник / Л.О. Миргородська – К.: ЦНЛ, 2003. – 240 с.

 16. Мітіліно М.І. Елементи фінансової науки / М.І. Мітіліно – К.: Держвидавництво України. – 1926.

 17. Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России (ХІХ-ХХ вв.) / А.П. Погребинский – М.: Госфиниздат. – 1954.

 18. Радионова В.М. Фінанси / В.М. Радионова - М.: Финансы и статистика, 1995

 19. Рау К.Г. Основные начала финансовой науки / К.Г. Рау - В 2 т. Пер. с нем. Спб, 1867.

 20. Рева Т. Місцеві фінанси: навч. посібник / Т. Рева, К. Ковальчук, Н. Кучкова - К.: ЦНЛ, 2007.-208 с.

 21. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Суторміна - К.: КНЕУ, 2004.

 22. Соболев М.Н. Очерки финансовой науки / М.Н. Соболев - 2-е изд. – Х.: Пролетарий. – 1926.

 23. Худолій Л.М. Теорія фінансів: навч.-метод. посібник / Л.М. Худолій – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003.

 24. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки / И.И. Янжул - 4-е изд., изм. и доп. СПб, 1904.

Ресурси: Органи державного управління і національні інститути

 1. www.ssmsc.gov.ua - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 2. www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України.

 3. www.sta.gov.ua - Державна податкова адміністрація.

 4. www.bank.gov.ua - Національний банк України.

 5. www.dkrs.gov.ua - Контрольно-ревізійна служба.

 6. www. ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України.

 7. www.president.gov.ua - офіційна сторінка Президента України.

 8. www.rada.gov.ua - Сервер Верховної Ради України

 9. www.nau.kiev.ua - Нормативні акти України

 10. www.state – gov.uа - Кабінет Міністрів України

 11. www.kmu.gov.ua - урядовий портал Кабінету Міністрів України.

 12. www.mfa.gov.ua - Міністерство закордонних справ України

 13. www.me.gov.ua - Міністерство економіки України

 14. www.mon.gov.ua - Міністерство освіти та науки України

 15. www.customs.gov.ua - Державна митна служба України

 16. www.scnm.gov.ua - Державний комітет України у справах національностей та міграцій

 17. www.ukrdzi.com - Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ»