Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦВ-0043 остан вар 24.04.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
3.32 Mб
Скачать

4.2 Вимоги до оглядача вагонів

4.2.1 На посаду оглядача вагонів призначають­ся працівники, які пройшли професійну підготов­ку в навчальних закладах залізничного транспорту за· відповідною професією. Після закінчення під­готовки і здачі іспитів працівнику видається сві­доцтво форми КУ-147 чи іншої форми про при­своєння йому професії оглядача вагонів.

Термін стажування для оглядачів вагонів - не менше чотирьох робочих змін.

4.2.2 Оглядач вагонів під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинен проходити на підприємстві (за рахунок підприємства) інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії відповідно до Положення про навчання з питань охорони праці, яке затверджене Наказом і діє в межах підприємства.

4.2.3 Оглядач повинен скласти іспит на знання правил, інструкцій і інших документів, зазначених у 4.2.4, після навчання, а також через кожні два роки після попередньої здачі.

4.2.4 Оглядач вагонів повинен знати цю Інструкцію, а також в установ-леному обсязі, необхідному для виконання своїх обов'язків:

- "Правила технічної експлуатації залізниць України" (далі – Правила ПТЕ);

- "Інструкцію з сигналізації на залізницях України" ЦШ/0001 (далі – Інструкція ЦШ/0001);

- "Інструкцію з руху поїздів і маневрової робо­ти на залізницях України" ЦД/0001;

- "Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу" НПАОП 63.21-1.24;

- "Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму" НПАОП 63.21-1.53;

- Керівництво ЦЛ-0025;

- "Інструкцію з ремонту гальмівного обладнан­ня вагонів" ЦВ-ЦЛ-0013;

- "Інструкцію з ремонту візків вантажних ва­гонів" ЦВ-0015;

- "Вантажні вагони заліз­ниць колії 1520 мм. Правила з технічного обслуго­вування з відчепленням" ЦВ-0030;

- ”Інструкцію з експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками” ЦВ-ЦЛ-0058;

- ”Інструкцію з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар” ЦВ-ЦЛ-0062;

- ”Інструкцію з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками” ЦВ-ЦЛ-0092 (далі – Інструкція ЦВ-ЦЛ-0092);

- "Інструкцію по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України" ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 (далі – Інструкція ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014);

- "Інструкцію по експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України" ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015 (далі – Інструкція ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015);

- "Типовую инструкцию по технике безопасно­сти осмотрщикам вагонов и слесарям по ремонту подвижного состава" ЦВ/3964 [1];

- "Техническое обслуживание транспортеров. Руководство" №387 ПКБ ЦВ (далі – Правила №387 ПКБ ЦБ) [2];

- "Рекомендації оглядачу вагонів при огляді деталей візків, автозчепного пристрою та колісних пар" Т 03.04 [3];

- "Правила пользования вагонами в междуна­родном сообщении" Тарифное руководство № 10/11-Г (далі – Правила ППВ) [4];

- "Правила пользования пассажирскими ваго­нами в межгосударственном сообщении" (далі – Правила ПППВ) [5];

- відповідні розділи і положення технологічних процесів роботи ПТО і станції, пункту технічної передачі вагонів, а також технічно-розпорядчого акта станції;

- накази і вказівки, що відносяться до технічно­го обслуговування вагонів і роботи постів безпеки; будову і дію машин, механізмів і засобів вимірю­вальної техніки, які використовуються при техніч­ному обслуговуванні вагонів;

- технічні умови на вантажні і пасажирські ва­гони, які використовуються в міждержавному сполученні відповідно до Правил ППВ [4] та Правил ПППВ [5].

Оглядач з технічного обслуговування елект­ричного, холодильного, радіотехнічного обладнання, привода підвагонного генератора пасажир­ських, поштових і спеціальних вагонів, вагонів-ресторанів додатково повинен знати затверджені наказами Укрзалізниці інструкції і вказівки щодо технічного обслуговування цього обладнання ва­гонів, а також НПАОП 40.1-1.21 "Правила без­печної експлуатації електроустановок споживачів", мати відповідну кваліфікаційну групу з елек­тробезпеки.

4.2.5 Оглядач вагонів зобов'язаний:

- перед початком роботи ознайомитися з нака­зами, що надійшли, і вказівками, що стосуються виконання оглядачем своїх обов'язків, перевірити наявність і справність інструменту, приладдя, наведених у додатках В, Г, Д, засобів вимірювальної техніки, передбаченого комплекту сигнальних приладів, необхідних вагонних дета­лей і матеріалів на стелажах та ремонтних устано­вках, а також перевірити стан спецодягу і спецвзуття в себе та в підпорядкованих йому слюса­рів; при необхідності через керівника зміни вжити заходів по усуненню виявлених недоліків відпові­дно до чинної НД;

- під час виконання службових обов'язків бути в спецодязі і мати при собі справний інструмент, засоби вимірювальної техніки і контролю, наведе­ні в додатку Д, на підставі затвердженого техноло­гічного процесу;

- перевіряти технічний стан вагонів поїздів, що прибувають, поїздів, які формуються і відправ­ляються, організовувати роботу прикріпленої до нього групи слюсарів з усунення несправностей вагонів, після закінчення огляду вагонів спільно зі слюсарями брати участь в усуненні виявлених не­справностей;

- перевіряти якість і обсяг виконаного ремонту. Оглядач вагонів і слюсар несуть відповідальність за своєчасне, якісне виконання ремонту, що забез­печує безаварійне слідування поїздів по гарантій­ній дільниці;

- видавати повідомлення форми ВУ-23М на ва­гони, що підлягають поточному ремонту з відчеп­ленням та технічній ревізії (пасажирські), техніч­ному обслуговуванню вантажних вагонів з відчеп­ленням чи плановому ремонту. Рішення оглядача вагонів про відчеплення несправного вагона є обов'язковим для працівників усіх служб. Скасу­вати це рішення може тільки начальник ПТО або начальник вагонного депо (письмово) при безперечному забезпеченні безпеки руху поїздів;

- після закінчення технічного обслуговування по­відомити оператора або керівника зміни ПТО про готовність вагонів до завантаження чи слідування в поїзді;

- здійснювати контроль за схоронністю вагонів при проведенні з ними робіт на станції, під'їзних коліях і при поверненні їх з під'їзних колій, не до­пускати відправлення зі станції пошкоджених ва­гонів. На пошкоджені вагони складати акт форми ВУ-25, інформувати про це старшого оглядача ва­гонів і передавати акти для оформлення і пред'яв­лення санкцій до винних у встановленому поряд­ку;

- після закінчення технічного обслуговування ва­гонів (виконання ремонту) витирати на вагонах нанесені на них раніше крейдою написи про технічні не­справності вагонів, крім написів, які характери­зують роботу буксового вузла;

- виконувати вимоги правил і інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки і слідкувати за виконанням цих вимог працівника­ми, які знаходяться в його підпорядкуванні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.